S:1

Kara yolunda 40 km/saat hızla seyreden motorlu bisikletin önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

Kara yolunda 40 km/saat hızla seyreden motorlu bisikletin önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? sorunun cevabı "20" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir tane amonyum nitrat( NH4NO3 ) bileşiğinde toplam kaç tane atom bulunur? I.Kaza riski yüksektirII. Ülkemizdeki en yaygın ulaşımdırYukarıdaki ipuçları hangi ulaşım türüyle ilgilidir? İyileşemeyecek kadar hasta olan kişilerle, çok yaşlı insanlar tutamadıkları oruçlarına karşılık ne yapmaları gerekir? Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların başlama sebepleri arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özlem anlamı vardır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen memura Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin en az en çok kaç yıllığına durdurulur? Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olansürücüler için doğrudur? I. İnanç II. İbadetIII. Ahlak hangisi ya da hangileri Kuran-ı Kerimin ana konularındandır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (1) Kovasını ve merdivenini yanında taşıdığından yürürken güçlük çekiyordu. (2) Elbisesinin her yerine boya ve kireç bulaşmıştı. (3) Saçlarına ve bıyıklarına da duvar kâğıdı parçaları yapışmıştı. (4) Pek de düzenli biri olduğu söylenemezdi.Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç birlikte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Sinop-Tekirdağ arası uçak yolcuğu 55 dk sürmektedir. 16.25te Sinoptan kalkan bir uçak saat kaçta Tekirdağ'a iner ? Hangi seçenekte -de eki yanlış yazılmıştır? Moğol hakimiyetine girerek devlet yönetiminde önemli görevler üstlenen Uygurlar, kültür ve uygarlık alanında Moğollarla kaynaşarak onların önemli bir kısmının Türkleşmesinde önemli rol oynadılar.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Peygamberimiz (sav): Kim bir ağaç diker ve meyve verinceye kadar onu korur ve büyümesi için ilgisini devam ettirirse, ağacın meyvesinden faydalandıkça ona bir sadaka sevabı verilir. buyurmuştur. Hadis aşağıdakilerden hangisi için söylenmiş olabilir? Sıcak bir çay ......................................Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Aşağıdaki atasözlerin hangisinde sıfat-fiil yoktur? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanuna göre Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine kim yetkidir? I.ReformII.Coğrafi KeşiflerIII.RönesansVerilen olayların tarihsel sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yumruk yüzlü bir küçük kız hepsinden de cesur çıktı ( ) Kara gözlerini yüzüme kaldırarak ( ) Sen ne biliyorsun benim adımı ( ) ( ) diye hayret etti.Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sıra- sıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden han- gileri getirilmelidir? Düşünce ve duyguların gerektiği kadar sözcükle anlatılması hangisidir? Ne doğrarsan aşına , o gelir kaşığına atasözüyle anlamca özdeş olan atasözü hangi seçenekte verilmiştir? Mekke dönemindeki olumsuz şartlara rağmen Müslümanlar İslamı yaşamak ve anlatmaktan geri durmuyorlardı. Hem ekonomik sıkıntılar hem de yapılanişkenceler altında bu yolu sürdürmek gerçekten zordu. Aşağıdakilerden hangisi bu durumdan çıkaracağımız derslerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı yanlıştır? "Türkiye devletinin yönetim biçimi cumhuriyettir." ibaresi Anayasa'ya aşağıdaki tarihlerden hangisinde eklenmiştir? Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan yapılara ne denir? TBMM, 1 Kasım 1922de Saltanatı kaldıran kanunu kabul etmiş, fakat aynı gün halifeliği kaldırmamıştır. Halifeliğin kaldırılmasını daha sonraki bir zamana bırakmış ve halifeliği 3 Mart 1924te kaldırmıştır. Saltanatla halifeliğin aynı zamanda kaldırılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Yyazınız.(....) Plaklar üzerine kaydedilen ses fonografta dinlenebiliyordu.(....) Megafon, mikrofon, işitme cihazı, stetoskop, sesin şiddetini yükselten cihazlardır.(....) Yüksek ses insanlarda korku, yorgunluk, kaygı gibi birçok olumsuzluğa sebep olur.(....) İnsanı rahatsız eden düzensiz ve yüksek şiddetteki seslere ses kirliliği denir.(....) ​ Motorlu taşıtların korna ve motor sesleri ses kirliliğine sebep olmaz. Türk Milli Eğitim Sistemini düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir? Aynı türe ait bireylerin benzerlikleri olmasına rağmen bazı farklılıklara da sahiptir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılıklara sebep olan bir olay değildir? I. Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.II. Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.III. Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre öğretmenlik mesleği ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Alt kısmında gaz yağının konulduğu bir haznesi vardır. Gaz haznesinden yukarıya doğru çıkan bir fitil bulunur. Fitil üst kısmından yanarak çevreyi aydınlatır. Ayrıca fitilin yanan kısmının boyu kısaltılıp uzatılarak ışık şiddeti ayarlanır. Elektrikli aydınlatma araçlarının bulunuşuna kadar çok yaygın bir şekilde kullanılan bu aydınlatma aracı aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın en iç ve en dış katmanları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kimim ben ( ) bir yüzüm var mı suya yansıyan ( ) Her gece başımı yastığa koyduğumda eriyen, değişen bir surat ( ) Yaptığım şey basit taklitten öteye geçemez( ) tramvay jetonu satan adamın az ilerisinde duran, soğukta titreyen simitçi benden daha inandırıcı.Bu parçada ayraç ile gösterilen boşluklara aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? • Kutadgu Bilig• Divanü Lugatit Türk• Atabetül Hakâyık• Divan-ı HikmetBu eserlerin Geçiş Dönemi eserleri sayılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Avrupalı bir kral: Güçlü donanmamız ve diplomasiden iyi anlayan politikacılarımız sayesinde üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurmaya çalışıyorum. Osmanlı Devleti stratejik konumu, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından ülkem için çok önemlidir. ifadelerini kullanmıştır. Buna göre yukarıda bahsedilen Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (s.a) hangi tarihte, nerede doğmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir