S:1

3 tane onluk + 0 tane birlik kaç eder?

3 tane onluk + 0 tane birlik kaç eder? sorunun cevabı "30" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Tony : If you had the chance, where would you go in the world?James :First of all, I would like to go to the Pyramids in Egypt.Tony : Why do you think so?James :- - - - . 1.Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allaha) secde eder. (Allahın koyduğu ölçülere göre hareket eder.) Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın den- geyi bozmayın.(Rahman suresi, 5-8. ayetler)2.Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan Odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.(Enbiya suresi, 3. ayet)3. O (Rab) ki seni yarattı ve düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi.(İnfitar suresi, 3. ayet)4. Ölümsüz ve daima diri olan Allaha güvenip dayan...(Furkan suresi, 58. ayet)Yukarıda verilen ayetlerden hangisi verdiği mesaj açısından diğerlerinden farklıdır? Ulusal bilincin yurt sathına yayılması ilk defa ne ile başlamıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisi ne negatif ne de pozitif tam sayıdır? Aşağıdakilerden hangisi birleşik fiildir? Ölen ataların ruhlarına tapınma anlamı taşıyan inanış aşağıdakilerden hangisidir? Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Mitos, epos, logos; evreni, dünyayı ve insanı anlama çabası olarak karşımıza çıkan insanın kültürel basamaklarıdır. Mitoslar, insanlığın çocukluk döneminde ortaya çıkmış, evreni, insanın varlığını ve onun edimlerini, düş gücü ile oluşturulan kutsal modeller yoluyla anlamlandırma tarzının ürünleridir. Epos ise mitosların artık toplumsal- kültürel gelişmelerle birlikte, edebi bir hal almış halidir. Logos, Antik Yunan doğa bilginlerine göre gerçeğin insan sözüyle dile gelmesi dir. Logos, insanda düşünce, doğada kanundur. Düşünürün görevi, logosu bulmak, sırlarını açığa çıkarmak, insan sözüyle dile getirmektir. Logos kavramıyla ifade edilen, doğayı yine doğal olanla anlama ve açıklama çabasıdır.Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarındandır? Amasya genelgesinde yer alan Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı belirleyecektir maddesi aşağıdaki yargılardan hangisinin göstergesi olamaz? Ney, kudüm, tambur, bendir gibi kavramlar aşağıdaki sanat dallarından hangisi ile ilgilidir? Kuwetin birimi aşağıdakilerden hangisidir? I. Tuz oranıII. SıcaklıkIII. Yağış miktarıIV. Işık miktarıV. Suyun derinliğiVerilenlerden hangileri su ekosisteminde canlı çeşitliliğini belirleyen faktörlerdendir? 1. aldı2. kendisine3. spor4. araba5. yeniNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğun- da sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez... (Bakara suresi, 286. ayet)Bu ayetin verdiği mesaja uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Lets have breakfast, - - - - ? Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneş etrafında dönmesi sonucu oluşur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır? Ulaşım yolları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yaşlı adam, sevimli torununu loş odasında bekliyordu. Cümlesinde geçen kelimelerden hangisi ön ad ( sıfat ) değildir? Peygamberimiz (s.a.v.) komşuya karşı görevlerimizi şöyle sıralamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? İstanbul'da gezi yapan Gül, hangi yeri göremez? Tom : When is your birthday?Jerry : - - - -. Milli mücadele hangi antlaşma ile sona ermiştir? 30 doğal sayısını 7 katının 183 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi milli değerlerimize sahip çıkmayan bir kişinin yapacağı bir davranıştır? İçinde x,y,z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.Verilen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi açık önermedir? Aşağıdakilerden hangisi Ceydanın fiziksel bir özelliğini anlatmaktadır? Atatürkçü düşüncede millî dış politikanın ilkelerinden bazıları şunlardır:Millî sınırlarımız içinde kalmakGerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamakUluslararası ilişkilerde, eşitliğe dayanan karşılıklı dostluklar ve ittifaklar kurmakDış politikada bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanmakVerilen ilkelere göre, Atatürkün dış politika anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yaz musonlarının kıyılara bol yağış bırakmasının sebebi aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdakilerden hangisi karma bölgelere örnektir? Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sisteminin görevlerinden değildir? Gözlerime vurunca kubbelerin gölgesiÖz cenneti gönlümle seyrettim ben bu akşam.Göklerde ne bir nefes ne bir kanat sesiUludağ etekleri al ipekten bu akşam...Ömer Bedrettin UşaklıBu dörtlükte geçen isimlerle ilgili aşağıdakilerdenhangisi söylenemez? 16,615 ondalık gösteriminin onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Sınıf başkanını seçerken hangi yolu kullanırsak demokratik bir sınıf oluruz? Bir şeylerle meşgul olursan üzüntülerini unutursun. cümlesindeki altı çizili eylemin anlam özelliği bakımından özdeşi hangisidir? Thomson atom modelinde;I. Atom, yarıçapı 10-8 cm olan içerisinde elektronla rın rastgele dağıldığı içi dolu bir küredir.II. Atomlar eşit sayıda proton ve nötron içerir.III. Protonlar atomun merkezindeki çekirdek denilen bölgede yer alır.açıklamalarından hangileri yer almaz? 14 kişilik bir topluluk 2 kişilik gruplara ayrılırsa kaç grup oluşur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir