S:1

-meli , -malı eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyleme diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?

-meli , -malı eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyleme diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? sorunun cevabı "Bu sınavda ondan yardım almış olmalı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Clara : Lets watch the film Twilight.Barry : - - - -?Clara : It is about love.Barry : I am sorry, I dont like romance. Aşağıdakilerden hangisi şehir elektriği ile çalışmaz? Yazılarını düşünceleriyle duygularını birleştirerek ve çok düşünerek yazardı. Yazılarının eleştirilmesini isterdi. Bir cümleyi defalarca değiştirir, onunla uğraşırdı. Sözcüklerle sanki bir resim çizerdi.Aşağıdakilerden hangisi paragrafta sözü edilen yazarın özelliklerinden biri değildir? -cı, -ci ekleri isimlerden isim yaparken -ıcı, -ici eylemlerden isim yapar. Buna göre, altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ek almıştır? Yargının ayrılmaz parçası olan savunmayı temsil eden, bir şehirde bulunan avukatların kayıtlı ve bağlı bulundukları meslek kuruluşuna verilen isim hangisidir? Osmanlı Devletinin Batıya yönelişindeki etken, devletin hükmetme yollarının uğradığı bozgun ve yıkımdır. 18 yy. boyunca yoğunlaşan ve üst üste gelen askeri başarısızlıklarla somutlaşan, 19. yüzyıl boyunca tartışılan durum bir ölçüde Osmanlı dünya görüşünün kendisini üreterek dönüştüremediği için gerçekleşmiştir. Batının siyasal ve sosyal baskısıyla egemenliği yitirmek, dolayısıyla yok olmak tehlikesi karşısında devlet bazı kurumları, Batılılaştırma yolunu seçer. Böylece kaybetmek üzere olduğu egemenliğini korumak için merkezîidareyi güçlü kılacaktır. Bu nedenle Tanzimattan sonra devleti kurmak ve modernleştirmek yolunda ortaya çıkan fikir akımlarından biri de Batıcılıktır.Bu parçadan Osmanlıdaki Batıcılık akımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatıyla oluşan bir tamlama kullanılmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylıktan kesme disiplin cezasına çarptırılmış bir memur, cezanın uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilir? Aşağıdakilerden hangisi orucunu daha sonra kaza etmek şartıyla tutmayabilir? İnsan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır. İnsan, kendisine Allah tarafından verilen - - - - sayesinde iyiyi kötüden, doğruyu da yanlıştan ayırt edebilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sosa: What can a mechanic do? Atiba: He can ...................................... . Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynaklarındandeğildir? Gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim, bildiğim için de - - - -Bu cümlenin özveri anlamı taşıması için aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanması gerekir? Aşağıdakilerden hangisini takvimlerden öğrenemeyiz? Hayatta olan veya olacak hissi veren olayları bir ölçü ile anlatan, hayalde tasarlanan ilgi çekici birtakım olayları anlatarak okuyanda heyecan veya zevk uyandıran yazıdır. Bu yazı türünde kişiler azdır, bir tek olay anlatılır. Olayın yaşandığı zaman, yer ve kişiler belirlidir. Bunlar kısa yazılardır.Yukarıda açıklaması verilen metin türü hangisidir? Milletvekili seçimleri kaç yılda bir yapılır? Faydalı sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Güneşin battığı yöne ne ad verilir? Kuran-ı Kerimin ilk ayetleri aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde indirilmiştir? "İstanbula hiç gittin mi cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi sevap kazandırır? Beynimiz, yarım küreyi andıran iki parçadan oluşur.Bunlara sağ ve sol beyin diyebiliriz. Bu yarım kürelersinir liflerinden oluşan bir yapıyla birbirine bağlıdır. Bubağlantı, beynin iki parçası arasındaki haberleşmeyisağlar. Sağ ve sol beynin farklı görevleri vardır. Meselasağ beyin uzaysal beceriler, yüz tanıma, cisimlerin görüntülerinihayal edebilme gibi konularda baskınken solbeyin hesap yapma, matematik ve mantık yeteneklerigibi konularda baskındır.Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarınınhangisinden yararlanılmamıştır? Milli Marşımız hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Kanuna göre, memurların derece yükselmesi için aranan koşullar içinde yer almaz? Lale Devri'nin padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Annem pazardan ......... aldı. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesine sahip illerimizden biri değildir? Tuğba' nın hikaye kitabı 19 sayfadır. Tuğba kitabının 9 sayfasını okudu.Tuğba' nın okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? Bahar geldi mi bu adada kuşlar neşeyle uçuşur. cümlesindeki öğe dizilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Omurgamızı oluşturan kemikler .......................kemiklerdir.Boşluğa gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden ayıran özelliklerden biri değildir? Aşağıdaki devletlerden hangisinin kurucuları kendilerinin Hz. Fâtıma ve Hz. Ali yoluyla Hz. Peygamberin soyundan geldiklerini iddia ederler? Boy : Would you like to learn an interesting fact?Girl :Sure, what is it?Boy :The name Bill - - - - from William. 9 m 67 cm‘ lik kumaşın 3 m 89 cm si satıldı. Geriye satılmayan kaç cm kumaş kaldı ? Aynur, yarın ilk uçakla İzmire gidecek. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Hangi seçenekteki rakamların tümü tek hecelidir? Aşağıda fosille ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? I. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare suKim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su,II. Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâre su Günümüz TürkçesiyleI. Ey göz! Gönlümdeki ateşlere gözyaşımdan su saçma ki bu kadar tutuşan ateşlere su fayda vermez.II. Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir yoksa gözyaşlarım mı şu dönen gök kubbeyi kaplamıştır, bilemem.Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İl Özel İdaresi meclis üyeliğinin sona ermesi için özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya kaç birleşim gününe katılmayanların üyeliği sona erer? Hep birlikte oyunlar oynadık cümlesindeki oynadık eylemi hangi zamana aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir