S:1

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapı yönüyle basit bir kelimedir?

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapı yönüyle basit bir kelimedir? sorunun cevabı "Balık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Nüfus cüzdanlarına ne zaman fotoğraf yapıştırılır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal etkinliklerin yararlarından biri değildir? 3.(x + 4) - 2.(x + 5) = 12 olduğuna göre x kaçtır? Bir dilin kaybolması, çevremizdeki bir hayvan veya bir bitki türünün tükenmesinden daha önemsiz bir şey değildir. Medyada, nesli tükenmekte olan falanca hayvan veya bitki türü için birçok haber görebilirsiniz. Ancak Afrika’da ve Asya’da, konuşan kişi sayısı birkaç kişiye düşmüş bir dil için ciddi bir yayın göremezsiniz. Oysa her kaybolan dil insanlığımızdan bir parça alıp götürmektedir.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? I. insanın içini bayıltan hanımeli, gül ve salkım kokuları II. bu yarı aydınlık gecedeIII. karışıyorduIV. siyahımtırak bir mavinin bütün değişik şekilleri kucakladığı bu bahçedeV. binbir ot kokusunaNumaralanmış sözcük ve söz gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan dördüncü aşağıdakilerden hangisi olur? “Bugünün işini ………… bırakma.” Atasözünde boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken “da, de” bağlacı bitişik yazılmıştır? “Sizin en hayırlılarınız hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır” buyuran Hz Peygamber eşine karşı tutumu nasıl olmuştur? Emel bahçede arkadaşları ile yakar top oynuyordu. Oynarken top birden yola çıktı. Emel, topun arkasından yo- la fırladı. O sırada, hızla gelen araba az kalsın Emel’e çarpacaktı. Emel çok korktu. Bir daha yola bakmadan yola çıkmamaya karar verdi. Emel, bahçede ne oynuyormuş?  T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerin hangisinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulamaz?  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin uygulamış olduğu iskân siyasetinin amaçlarından değildir? 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen anayasanın bazı maddeleri şunlardır:• Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.• Yasama ve yürütme yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisine aittir. Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin, bu maddeler doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Dengeleyici kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “ D ”, yanlış olanların başına “ Y ” harfini koyunuz. (.....)   Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmıştır.(.....)   Birlikte yaşayan insanların birbirlerine karşı sorumlulukları yoktur(.....)   Demokratik bir toplumun üyeleri şiddetten uzak, barış içinde yaşamalıdır.(.....)   Birlikte yaşarken farklı fikirlere saygı duymalıyız.(.....)   Toplumsal yaşamda düzenin sağlanması için kurallar gereklidir. Kuran-ı Kerimde Allahın Bir olduğunu en güzel ifade eden sure aşağıdakilerden hangisidir? Çizgili kaslar ile ilgili hangi ifade yanlıştır  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, bir kademe ilerlemesi uygulanır?  Kütlece %15’lik 200 gram şekerli su çözeltisi ile kütlece %45’lik 300 gram şekerli su çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre oluşan çözeltinin kütlece % derişimi kaç olur? En temel hakkımız aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hangi seçenekte Kur’an-ı Kerim’in en kısa ve en uzun sureleri birlikte verilmiştir? 3 dakika  kaç saniye eder?   Bir okulda etkili bir iletişim ağı kurmak yöneticinin temel görevlerinden biridir. Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin bu görevini yerine getirirken gerekli değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eşsesli değildir? Modern Türk edebiyatı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?  “Bu çayları kime götürüyor?" cümlesindeki altı çizili zamirin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi davranış kişisel bakımdır? “kitap ile kitaplık” arasında bir anlam ilişkisi vardır.Aşağıdaki sözcük guruplarının hangisinde böyle bir anlam ilişkisi yoktur? İslam düşüncesinde ortaya çıkan fıkıh ilmi aşağıdaki  temel yorum alanlarının hangisiyle ilgilidir? Bu oyunuyla toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran Necip Fazıl Kısakürek, manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu vurgulamıştır.Bu cümlede bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Hangisini gözümüzle görüp elimizle tutamayız? Kınalıada’ya ömrümde inmedim. Ama orayı öyle severim ki neden bilmem. Belki de orada kendisiyle hiç konuşmadığım bir arkadaşım oturdu da onun için. Kınalıada’nın önünden geçerken hep o arkadaşımın hiç gitmediğim, hiç gitmeyeceğim evini düşünürüm. Arkadaşım sakin, sessiz, iyi bir kızdır. Sabahleyin ilk iş vapurla işine iner. Son vapura elinde paketlerle döner.Bir hikâyeden alınan bu metin hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır? Bilgi, bir yanıyla nesneden, bir yanıyla da özneden kaynaklanır. Nesnelere ait duyumlar, bilginin hammaddesidir. Akıl da bu hammaddeyi işleyerek, kavramlarüreten bir makinedir. Duyumlar olmasa, akıl boş bir makine; akıl olmasa duyumlar şekilsiz bir hammadde olarak kalır.Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Scratch programında tüm programın ve hareketlerin görüldüğü beyaz alana ne denir? Hac ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Modern devlette, devletin örgütlenmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir? 125 - (2 X10) işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi iç göçün ortaya çıkar- dığı sonuçlar arasında gösterilemez?  Truman Doktrini’nin uygulanmasında hangi devletin Avrupa’da ortaya çıkardığı  tehdit etkili olmuştur? I am Kemal and he is - - - - son. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir