S:1

Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden değildir ?

Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden değildir ? sorunun cevabı "Kararsızdırlar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Ayşe, yerde yuvarlanan topa, topun hareketine zıt yönde aniden kuvvet uyguluyor. Bunun sonucunda, top hareketsiz kalıyor.Bu durumda kuvvetin hangi etkisi gözlenmiştir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır?   Sivas Kongresi’nde yurdun çeşitli bölgelerinde kurulan milli cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi kararlaştırılmıştır.Bu karar amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?   I. Şiir üzerine tartışmalar, çekişmeler sürüp gidiyor. Bir bakımdan iyi bir şey; doğru, yanlış hepsi de ilgiye değer birtakım düşünceler üzerinde durmamıza, kendimizin hangi yandan olduğumuzu, ne demek istediğimizi daha açıkça anlayıp anlatmaya çalışmamıza vesile oluyor. Bir bakımdan araştırmamız ne olduğumuzu bilmediğimizden gelmez mi?II. Dost ve dostluk dediğimiz, çoğunlukla ruhlarımızın beraber olmasını sağlayan bir rastlantı ya da zorunlulukla edindiğimiz ilintiler, yakınlıklardır. Benim anlattığım dostlukta ruhlar o kadar derinden uyuşmuş, karışmış, kaynaşmıştır ki onları birleştiren dikişi silip süpürmüş ve artık bulamaz olmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi verilen parçaların ortak özelliği değildir? Enver’in matematik dersi sınav notları 99 , 95 , 97 ise; notlarının açıklığı ile ortalamasının toplamı kaçtır? 20 torba kömür 480 lira olduğuna göre 15 torba kömür kaç liradır? I. Eserde adaleti, aklı saadeti ve devleti temsil eden dört kahramanın çevresinde gelişen olaylar sembolik olarak anlatılmaktadır.II. “Gerçeklerin Eşiği” anlamına gelen eserde ahlaklı insan olmanın yolları anlatılmıştır.III. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış olan eser aynı zamanda dilbilgisi bilgileri ve dönemin kültürü ile ilgili bilgi edinmemizi sağlamaktadır.IV. Eserde Allah aşkı, Peygamber sevgisi işlenerek öğretici bir üslupla erdemli ve ahlaklı insan olmanın yolları anlatılmış ve tasavvufi anlayışın ilk adımları atılmıştır.Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralanmış açıklamalardan birine ait değildir?  Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:•  Azınlıklara genişletilmiş haklar verilecek,•  Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacak,•  Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek.Antlaşmanın bu maddelerine dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ali 4 çikolatayı yarıya bölerek arkadaşlarına birer tane dağıttı. Ali kaç arkadaşına çikolata dağıtmış? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır ?  Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün özelliklerinden değildir? I.İsrafı önler.II.Çevreyi korur.III.Daha iyi beslenmemizi sağlar.Geri dönüşümü yapmak yukarıdakilerden hangilerini sağlar? Aşağıdakilerden hangisinin eğitim öğretimde etik kurallara uymanın sonucunda ortaya çıkması beklenmez? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılar için söylenebilir?  Türk adı Çin kaynaklarında hangi anlamda kullanılmıştır? “Bunca yıllık hizmetimden sonra bu sözler bana ağır geliyor.” cümlesinde geçen deyimin anlamı hangisidir? Aşağıda evrenin oluşumuyla ilgili ortaya atılangörüşlerden birinin inceleme sonuçları verilmiştir.•Evrenin dörtte üçü hidrojen atomundan oluşur.•Evrenin dörtte biri helyum atomundan oluşur.•Bu oranlar evrenin her yönünde tespit edilir.Bu görüş aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet Dönemi’nde kabul edilen Türk Medeni Kanunu’yla kadın ve erkek eşit haklara sahip oldu.Bu durum, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulandığının bir göstergesidir?  Aşağıdaki damarların hangisinde oksijence temiz kan bulunur? 2-A sınıfında 27 öğrenci vardır. Her öğrencinin 4’ er tane kalemi olduğuna göre sınıfta kaç tane kalem vardır? I- Aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellikleriyle ilgili temel bilgileri vermek.II- Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumlarını sağlamak.III- Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmak üzere; 110 saatlik programdan aşağı olmamak üzere biraydan az, üç aydan çok olamaz.IV- Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmaküzere; 50 saatlik programdan aşağı olmamak üzere ongünden az, iki aydan çok olamaz.MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; Yukarıda erilenlerden hangisi / hangileri aday memurlar içindüzenlenen hazırlayıcı eğitim programına ait bilgidir? 7 902 317 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?     Enzimler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin türü farklıdır?   Aşağıdakilerden hangisini Allah yasaklayarak haram olarak bildirmiştir? Hangi deyim “hareketsiz kalmak” anlamına gelir? Aşağıdakilerden hangisi ile Bulgaristan-Osmanlı sınırı yeniden çizilecek Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır? İşkenceye maruz kalan sahabiler Nübüvvetin beşinci yılında Peygamberimizin tavsiyesi ile nereye hicret etmişlerdir? Derenin kenarında değişik ağaçlar var ( ) selvi ( ) kavak ( ) söğüt ( )Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?  You should eat this cake. It - - - - delicious. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Osmanlı Devleti’nin yaklaşık 600 yıllık bir dönemde bünyesinde farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip bir insan topluluğunu adil bir yönetim anlayışıyla barış içinde yönetme kabiliyetini gösterdiğini” söyledi.Buna göre Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki maddelerle, bu maddelere ait özelliklerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?      Madde                Özellikleri  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğunun nedeni ötekilerden farklıdır? • Edebiyatımızda tuyuğ nazım şeklinin kurucusu sayılmaktadır. • Eserlerini Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme alan sanatçı Azeri Türkçesini kullanmıştır.• Kadılık ve vezirlik görevinden sonra Sivas’ta hükümdarlığını ilan edip kendi adına bir devlet kurmuş ve 18 yıl kadar sultanlık yapmıştır.Bu özellikler aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yapılan yanlış bir davranıştır? Bu sabah ki yürüyüş te onu da gördünmü?           1              2           3           4Bu cümlede numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? -Osmanlı kültür değerleri Avrupalı ressamlarca resmedilmiştir-Mozart’ın saraydan kız kaçırma adlı balesinin konusuTopkapı Sarayı’nda geçmektedir.Bu bilgilere dayanarak;I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştirII. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuşturIII.Türk kültürü Avrupalı sanatçıları etkilemiştir.yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?  Aşağıdaki, varlıkların hangisinin hareketi yavaşlamaya örnek olarak verilebilir? Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri’nde yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir