S:1

Pikniğe sizinle gelecektim ..............hastalandım. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazmak uygun olur?

Pikniğe sizinle gelecektim ..............hastalandım. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazmak uygun olur? sorunun cevabı "ancak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlar, kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi hâlinde çekilme isteğinde bulunmuş sayılırlar? Aşağıda verilen sıralamalardan hangisi yanlıştır? I- Osmanlı Devletinin İslam dünyasındaki etkinliği artmıştır.II- Macarlar etkisiz hâle getirilmiştir.III- Bulgar Krallığına son verilmiştir.IV- Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.Yukarıdakilerden hangileri Niğbolu Savaşının sonuçlarındandır? 75 sayısının 7 rakamı hangi basamaktadır? Stratonikeia Antik kenti hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir? Aşağıdaki cümlenin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir? Ali 7 yaşındadır. Annesi Alinin yaşının 4 katı yaştadır. Alinin annesi kaç yaşındadır? İki yüz bir bin on sayısının doğru olarak yazılışı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir? Kurtuluş Savaşının topluma duyurulup benimsetilmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde ilk eğitim kurumu olarak kabul edilmektedir? Para biriktirmek size hangisini çağrıştırır? İnsan;akıl ve vicdan sahibi bir varlık olduğu için yaptığı her şeyden sorumludur.Çünkü akıl ona iyi-kötü şeyleri ayırt etme,vicdan ise hissetme yeteneğini vermiştir.Bu nedenle insan iyi-güzel-doğru-faydalı olan şeyleri yapmakla sorumludur.Aşağıdakilerden hangisi insanın bu özelliğine uyar? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en son gelir? I. Yaşadıkları çok ağır.II. Kaplumbağa ağır ağır yürüyordu.III. Torbalar çok ağır olmuş.IV. Bebek büyüdükçe ağırlaşıyor.Verilen cümlelerin hangisinde ağır kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? Çizgili kasların uzun süre çalışması halinde,I. Kreatin fosfatII. Laktik asitIII. GlikozIV. GlikojenV. İnorganik fosfatmoleküllerinden hangilerinin miktarında azalma görülür? Kişinin yaşama uyumda başarılı olması, yaşama isteği duyması, dilek ve isteklerini toplumla uzlaşacak biçimde karşılayabilmesi hali aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Işığın madde tarafından tutulması olayına ..........denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Osmanlı halkı, aşağıdaki dönemlerin hangisinde devlet yönetimine katılmaya başlamıştır? John Lockea göre bilgilerimiz doğuştan olsaydı, cahil ya da budala olarak gördüğümüz kişilerin de akıl ilkeleri, matematik kavramları hakkında bilgisi olması gerekirdi.Bu düşüncesiyle John Locke aşağıdaki felsefi akımlardan hangisini eleştirmektedir? Ampulü icat eden bilim adamı kimdir? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara ise Y harfi koyunuz. ( ) Nüfus cüzdanlarından aile büyüklerimizin iş hayatlarıyla ilgili bilgi edinebiliriz.( ) Türk kahvesi millî kültürümüzün bir ögesidir.( ) Geçmişte oynanan oyunlardan bazıları günümüzde de oynanmaktadır.( ) Aile üyelerimizi ve akrabalarımızı soyağacı çizerek gösterebiliriz.( ) Düğünler geçmişten günümüze hep aynı şekilde yapılmıştır. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır? Abbasiler Döneminde bilimsel gelişmelerin yaşanmasında; I. Türklerin önemli devlet makamlarına ve ordu komutanlıklarına getirilmeleri,II. zengin bir kütüphaneye sahip Beytül Hikme adlı araştırma merkezinin açılması,III. idareciler arasında çıkan iktidar mücadelesine son vermek için Emirü-l ümeralık kurumunun kurulması,IV. Eski Yunan medeniyetine ait tıp, felsefe, astronomi alanındaki yazma eserleri Latinceden Süryanice ve Arapçaya çevirmeleridurumlarından hangileri etkili olmuştur? Endüstriyel üretime geçiş aşağıdaki ülkelerin hangisinde daha önce ortaya çıkmıştır? Dünya dan gökyüzüne bakıldığında bir arada görünen yıldız kümeleri vardır.Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? noksan sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte verilen kemiklerin tamamı gövdemizde bulunur? Eylemlerden, eylemsilerden önce gelerek onları zaman, durum, miktar, soru, derecelendirme bakımından belirten sözcüklere zarf (belirteç) denir.Bu tanıma göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi zarf (belirteç) olarak kullanılmamıştır? Yengeç Dönencesi ile Oğlak Dönencesi arasında kalan bölgeye ne ad verilir? Sağlık, insanın en büyük zenginliğidir. Sağlığı 1 ile; sahip olunan para, statü, şöhret gibi değerlerin her birini de 0 ile gösterirsek, her insan için ayrı sayılar ortaya çıkar. Ancak 1 rakamını ortadan kaldırırsak elimizde yalnızcasıfırlar kalır.Paragraftan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Kuran-ı Kerimdeki, geçmişte yaşamış peygamberlerin ve toplumların başından geçen olayların anlatıldığı hikayelere ne denir? Uşi Antlaşması ile Rodos ve Oniki Adanın yönetimi geçici olarak hangi devlete bırakılmıştır?A) İtalyaB) İngiltereC) RusyaD) Fransa "Güreş eski bir Türk sporudur. Cümlesinde kaç sözcük vardır? Ayşe' nin boyu 1 m 48 cmdir. Kardeşi ondan 27 cm daha kısadır. İkisinin boylarının toplamı kaç cmdir? Hücre zarından difüzyon ile;I. O2II. GlikozIII. ProteinIV. H2OV. Yağmoleküllerinden hangileri geçemez? TevbeSûresindetemelleri takva üzerine kurulduğu bildirilen mescit aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir