S:1

Demir-çelik fabrikalarında kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir?

Demir-çelik fabrikalarında kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Taş kömürü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevlerindendir? Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son ve hak din aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı tarihinde ilk defa bazı aydınlar tarafından Genç Osmanlılar adıyla hükümetin çalışmalarını destekleyecek bir cemiyet kurulmuştur. Bu cemiyetin üyesi olan aydınlar Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıkların ayrılma isteklerine ve isyanlarına son vermek için çalışmalar yapmışlardır. Azınlık ulusları kazanmak ve onları Osmanlı birliğine çağırmak amacıyla Osmanlıcılık fikri doğmuştur.Bu parçada Osmanlıcılık akımının aşağıdaki amaçlarından hangisi belirtilmiştir? Doğal afetler sırasında afetzedelere yardım eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Sanayi tesislerinin kurulacağı yerler tespit edilirken ulaşım imkanlarının uygun olmasına önem verilir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında yer almaz? Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde “doğru” sözcüğü 4. terim anlamda kullanılmıştır? Kurtuluş Savaşı’nda  en uzun süre savaştığımız …………….ile Batı Cephesinde savaştık.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?    Bulgaristan’ ın sınırlarının ilk defa Ege denizine çıkması ne ile gerçekleşmiştir? "İçin" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine sebep-sonuç anlamı katmamıştır? Gece yolda yürürken nasıl kıyafetler tercih etmeliyiz? Aşağıdaki canlılardan hangisinin kulakları daha kısadır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yönüyle ‘’sorumluluk’’ ile ilgili değildir? İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetlerin miktarını ya da faydalarını artırmaya yönelik çabaların tümüne ne ad verilir? Allah'ın ilk emri aşağıdakilerden hangisidir? 63- 24+  70   işleminin sonucu kaçtır? Hz. Davut ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Anadoluya Türkler tarafından ilk fetihler başladığında müritlerini Anadolu’ya göndererek İslam’ın Türkler arasında yayılmasını sağlayan İslam alimiaşağıdakilerden hangisidir?  2957 sayısının okunuşunu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır?  Yesevilik, Mevlevilik, ve Alevilik - Bektaşilik gibioluşumlar, Anadolu’da hoşöükütüüü yayılmasındaöcüü yapmışbaşıca - - - - yorumlardır.Parağafta boşbıakıan yere aşğıaki kavramlardanhangisi gelmelidir? 50 – (-37) işleminin sonucu kaçtır? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız. (....) Teravih namazının kılınması farzdır.(....) Cuma namazı, Müslümanların kaynaşmasına, birlik ve beraberlik içinde olmasına katkı sağlar.(....) Cenaze namazını kılmak sünnettir.(....) Kunut duaları, vitir namazında okunur Aşağıdakilerden hangisi duaya örnektir? Ziya Paşa Hürriyet’te yayıladığıülü‘‘Şir ve İş’’adlımakalesinde Tük edebiyatıı çğaşbir düeyeerişesini, gerçk Tük edebiyatıolan halk edebiyatııbu yenileşede temel alımasıgerektiğni savunmuşur.1874’te çıardığı‘‘Harabat’’ adlıdivan şiri antolojisininö söüde ise halk edebiyatııküçüseyerekdivan edebiyatııömüşü.Bu parçdan hareketle Ziya Paş’ı sanat anlayışılailgili aşğıakilerden hangisi sölenebilir? İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir? Aşağıdaki tarihler ve olaylar eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi doğrudur?   “Şimdi şu soruyu kim çözecek?” cümlesinde varlığın özelliğini bildiren sözcük hangisidir? Aşağıdaki altı çizili fiillerin hangisinde bir işi başkasına yaptırma anlamı vardır? Kelime çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? “İçi burkulmak” deyimi aşağıdakilerden hangisinde doğru kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır? • Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri ceplerinde tırmanmamıştır.• Bir hizmette bulundu isem bu, gayretten ve sabırla düşünmekten başka bir şey değildir.Bu cümlelerde anlatılmak istenen ortak düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Türklerde ilk düzenli ordu sistemi aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur? Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel araçlarla iletilmesine ne denir?  Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen; • Türk dilinin okunup yazılmasını kolay­laştırmak için Türkçenin yapısına uygun olan Latin alfabesinin kabul edilmesi• Latin harflerinin kabulünden sonra yeni harfleri öğretmek için Millet Mektepleri açılarak okuma yazma seferberliğinin başlatılmasıgibi çalışmaların, Türk toplumunda aşa­ğıdakilerden hangisine katkı sağladığı savunulamaz?  Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?  52 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memurun itiraz süresi, yetkili mercinin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?  Sinan is - - - - boy in our classroom. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir