S:1

Kenar uzunluğu iki basamaklı en küçük tek sayı olan karenin çevresi kaç cmdir?

Kenar uzunluğu iki basamaklı en küçük tek sayı olan karenin çevresi kaç cmdir? sorunun cevabı "44" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Antep'te Kuvayı milliye'nin başındaki ............ direnişi yönetti. Yukarıdaki cümledeki noktalı yere aşağıdaki kişilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan değildir? Bana kara diyen dilber Gözlerin kara değil miBu dizelerdeki ‘‘kara’’ sözcüğünün eş seslisi aşağı- dakilerden hangisinde kullanılmamıştır? ‘‘Ömür’’ kavramını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? I. AyçiçeğiII. ÜzümIII. ZeytinIV. MısırBitkisel yağ üreticisi hammadde olarak hangisine ihtiyaç duyar?  Bir depremin oluşturduğu hasarı belirlemek için o bölgedeki insanlar, binalar ve doğa üzerindeki etkileri gözlenir. Genel olarak depremin merkez üssünden uzaklaştıkça depremin etkisi azaldığı için farklı bölgelerde farklı hasarlar oluşabilir. Deprem farklı binalarda, farklı zeminlerde de değişiklik gösterir.Depremin çevrede oluşturduğu bu etkiler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet.)Yukarıdaki ayette Peygamberimizin hangi özelliğine değinilmiştir? Atalarımızdan kalan camiler, hamamlar, tarihi köprüler, medreseler hangi kültürel unsurun içinde yer alır Kur’an-ı Kerimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. Yeni şiirin sorunlarını bir bütün halinde ele alan Recaizade Mahmut Ekrem’dir. Edebiyatımızdaki Batılılaşma hareketinin  etkinleşmesinde  etkili  olmuştur.  Yeniliğin savunucusu  olan  sanatçı  söyleyişte  güzelliğe,  inceli-ğe, ahenge önem vermiştir. Kendisinden öncekiler edebi-yatımıza toplumsal yarar açısından baktıkları halde Recaizade  Mahmut  Ekrem  sanatı  toplumsal  araç  olmaktan çıkarmıştır.Bu paragrafta “kendisinden öncekiler” ile anlatılmak istenen edebiyatçılar aşağıdakilerden hangisidir? Halep’te oğlu Ebulhayr Mehmet’e seslenerek yazdığı bu eser, Nabi’nin en meşhur eseridir. Şair bu eserle devrine göre doğru ve uygun gördüğü yolu oğlunun şahsında gençliğe göstermek istemiştir. Eser otuz beş manzumeden ibarettir. İslam’ın şartlarından başlayıp ilimlerin tahsiline, İstanbul’un güzelliklerine, çeşitli mesleklere, hayatın çeşitli safhalarına dair şairin görüş ve düşüncelerini içerir.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki özelliklerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir? Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre, hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi, mahkemelere emir veremez, kararlarına müdahale edemez.Anayasanın bu ilkesiyle, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?  56, 54, 59 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal’in Türk milletinin beklediği ses dediği, eserlerindeki vatan sevgisi ve hürriyet fikirlerinden etkilendiği yazar aşağıdakilerden hangisidir? Itri, Dede Efendi, Tanburî Cemil Bey gibi isimler aşağıdaki alanlardan hangisi ile tanınmışlardır? “Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyûm...”(Bakara suresi, 255. ayet)“Ayetel Kürsi” olarak bilinen bu ayet, aşağıda- ki ifadelerden hangisi ile devam etmektedir? I - - - - a grilled fish yesterday. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Dünyadaki su miktarının en büyük kısmını aşağıda verilen su kaynaklarından hangisi oluşturur? Aşağıdaki sayılar yuvarlanabileceği en yakın onluklarla eşleştirilmişlerdir. Hangi seçenekteki eşleştirme doğru yapılmıştır?  İlk yerli roman yazarı kimdir? Toplumu ilgilendiren bir konuda farklı gruplardan oluşan dinleyicilerinsöz sırası alarak yaptıkları tartışmalara ne ad verilir?  " 46 " ve " 54 " sayılarındaki  " 4 " rakamının basamak değeri toplamı kaçtır? “-ar, -er” aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde fiilden fiil yapma eki olarak kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi “gel-” fiilinin olumsuz soru çekimidir? • Aşar vergisi kaldırıldı.• Tarımda makineleşme için teşvikler verildi.• Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi verildi.Türkiye’de yukarıdaki gelişmeler hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir? Andy: - - - - ?Brian: I will be studying  English. Aşağıdakilerden hangisi uzunluk ölçüsü birimi değildir? It is - - - - at the moment. A >265 - 86 eşitsizliğinde A yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır? 150 kg yük taşıyabilen bir asansöre üç kişi binmiştir. Binen iki kişinin ağırlıkları 66 kg ve 38 kg olduğuna göre asansöre binen üçüncü kişi en çok kaç kg ağırlığında olabilir? Hangi fiil olumsuz soru şeklindedir? Kur’an-ı Kerim’in ilk ve son suresi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme ortamlarında probleme dayalı öğrenme yöntemini kullanmak isteyen bir öğretmenin seçeceği problem durumunun özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramdır?   nsanlar, temel haklarından birisi olan yaşama hakkına doğuştan sahiptir. İnsanların bu haklarına saldırı olduğunda devlet otoritesi kendiliğinden devreye girer. Bu durumda devlet aşağıdaki yaptırımlardan hangisini uygulamaya koyar?  983 079 256 doğal sayısının milyonlar bölüğünde bulunan rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir