S:1

Peygamberimiz . çok kötü karşılanmış, ve büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna rağmen o halka beddua etmemiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

Peygamberimiz . çok kötü karşılanmış, ve büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna rağmen o halka beddua etmemiştir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Taif’te" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Şevval orucu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. Eski edebiyatımızda anı türünün ilk önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir? Dağcılar, kış mevsiminde dağın tepesine çıkmaya karar verdiler. Dağa çıkarken arkada kalan bir dağcı arkadaşlarına bağırınca birden kötü bir olay oldu. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir? Doğruluk ne demektir? Ertuğrul : Yağmurun ve karın yağması Zehra : Güneş ve ayın hareket etmesiMuhammet : Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi Nesrin : Depremde çürük yapıların yıkılması Buna göre, Allah’ın herşeyi bir ölçüye göre yaratmasıyla ilgili hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıştır? “Ali …………swim but Şehrazatcan’t.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelirse cümlenin anlamı (Ali yüzebilir ama Şehrazat yüzemez.)olur? John : - - - -?Tom : My sister, Mary, is very tall and slim.She has got long straight blonde hair. İslam dininde eşrefi mahlukat (yaratılmışlarınen şereflisi) olarak adlandırılan varlık aşağıdakilerdenhangisidir? Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç bu yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları yerde  31 Mayıs tarihi itibariyle kesintisiz en az kaç yıl görev yapanlar yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler? My father - - - - his car now. - Konu dinleyiciler önünde sohbet havasında tartışılır.-  Dinleyicilerle konuşmacıların birlikte düşünme isteği çerçevesinde düzenlenir.-  Başkan konuşmacılara sırayla sorular yöneltir.Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan Fıkhi yorumlardan biri değildir?  Misak-ı Milli’ yi gerçekleştirme yolunda TBMM’ nin kazandığı ilk siyasi başarı nedir? Aşağıdakilerden hangisi basit yapılı hücredir? Aşağıdakilerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? Herakleitos’a göre her şey akış halindedir. Bu dünyadakihiçbir şey olduğu gibi durmaz, sürekli bir değişimvardır. Evrendeki her şey sürekli değişir. Herakleitos budeğişimi ateşe benzetir.Herakleitos’un evrenin ana maddesinin ateş olduğunuileri sürmesindeki temel belirleyici sebep aşağıdakilerden hangisidir? How many months  are there in a year? Aşağıda verilen doğru yanlış cümlelerini cevaplandırınız (...) Mekkeli Müşriklerle Müslümanlar arasında yapılan ilk savaş Uhud savaşıdır. (...)  Rollerimizin hepsini sonradan kazanırız                             (...)  İlk Türk devletlerinde oda biçimindeki mezarlara kurgan ismi verilirdi(...)  Asya Hunları kendilerine özgü bir alfabe kullanmışlardır.(...)  İlk Türk devletlerinin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır. “Bin bilsen de bir .......... danış.” atasözünü en anlamlı şekilde tamamlayan kelime hangisidir? Cimri kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, gerçekte somut iken soyut anlam kazanmıştır? Ahmet’in 38 bilyesi var. dört düzine olması için kaç bilyeye ihtiyaç vardır?  Tyler: I’m too exhausted. Let’s go home and relax.Luke: That’s a - - - - idea. I feel very energetic and I don’t want to go home. Aşağıdakilerden hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur? Okula yazılan  bir çocuk hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Millî Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?   Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerdenEteklerinde güneş rengi bir yığın yaprakVe bir zaman bakacaksın semaya ağlayarakSular sarardı yüzün perde perde ağarmaktaKızıl havaları seyret ki akşam olmaktaBu anlatımın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? Duvara çivi çakan birinin aşağıdaki duyu organlarından hangisini kullanmasına gerek yoktur? Early in the morning, a woman calleddetective Johnson. She said her husbandwas dead and asked him to come to herhouse. When Detective Johnson arrived atthe scene of the crime, the man was deadon the sofa. The lady was sleeping whenher husband was killed. When she wentdownstairs to have some water, she heardthe voice from the TV. She wanted to turn itoff and saw her husband. Detective Johnsoninvestigated the house. The window wasbroken and there were fingerprints onthe door. He got the clues and found thecriminal. It was their next door neighbour.What was the woman doing at the time ofthe murder?  “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme; nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine ya da kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır.”İfadesinde çocuk haklarının hangi yönü vurgulanmaktadır? Derneğimizin kuruluş amacını hiçbir zaman unutmamalıyız.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?  .“…İnsanlardan bir grup, Allah’ın evlerinden bir evde toplanırlar. Allah’ın kitâbını (Kur’ân’ı) okurlar ve onu aralarında konuşarak mânâsını anlamaya çalışırlarsa, üzerlerine sükûnet (huzûr ve gönül rahatlığı) iner, onları rahmet kaplar ve melekler onların etrafını kuşatır…” (EbûDâvud, Vitr, 14.)Yukarıdaki hadisten aşağıdaki ilkelerden hangisi çıkarılamaz? Anadolu’nun ilk uygarlıklarından biri olan ………………………………., İç Anadolu’da Kızılırmak Nehri çevresinde kurulmuşturYukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Tara da zülfünü gerdana bırak, Görüşmek isterim yollarım ırak.Bu dizelerdeki gibi dize sonunda bir kelimenin di-ğer dizenin sonundaki kelimenin içinde geçmesiyle oluşan uyak türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda elektrikli araçlar ve bu araçların çalışmasını sağlayan elektrik kaynaklan eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Temel haklar kim tarafından güvence altına alınır? Şimdi Raif Efendi’nin sarsılmaz sükûnetini, insanlar ile ilişkilerini, garip çekingenliğini gayet iyi anlıyordum. Etrafını bu kadar iyi tanıyan, karşısındakinin ta içini bu kadar keskin ve açık gören bir insanın heyecanlanmasına ve herhangi bir kimseye kızmasına imkân yoktu. Raif Efendi, benim için tekrar merak edici bir hâl almıştı.Bir romandan alınan bu parça edebiyatın aşağıdaki bilim dallarının hangisiyle ilişkisi olduğunu gösterir? I. Besin sıkıntısıII. pH oranındaki değişikliklerIII. Metabolizma atıklarının birikmesiYukarıda verilenlerden hangileri bakterilerin üremesini sınırlar? ” Herhangi bir konuda yazılabilir. Yazar kendi düşüncelerini kanıtlama amacı gütmeksizin açıklar.Konu sınırlaması yoktur.Yazar kendisiyle konuşuyormuşcasına yazar.Kişisellik vardır ve bireysel düşünce savunulur.”       Yukarıda sözü edilen yazı türü nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir