S:1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) adil bir hakim olarak gösterdiği özene uygun bir örnek değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) adil bir hakim olarak gösterdiği özene uygun bir örnek değildir? sorunun cevabı "Hz. Muhammed (s.a.v.) Müslüman olmayanlarla anlaşmazlıkları durumunda sahabeden yana hüküm vermiştir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi esastır.Yukarıda açıklanan ilke hangisidir? Doğru Yanlış: Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. ( ) Bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösteren sayıya payda denir.( ) Ondalık kesir sayıları virgül kullanılarak da yazılabilir.( ) Zamanı metre ile ölçeriz.( ) 1 saat= 180 dakikadır.( ) Bir yıl 365 gün 6 saattir. Ağaç bir sabah silkinerek uyandı.Üzerine indirilen baltaların etkisiyle derin bir sızı duydu. İşçiler onu arabaya koyup kağıt fabrikasına götürdüler.Yukarıdaki yazıda gerçek olan nedir? Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir? 351 + 264 = ? işleminin toplamının en yakın onluğa yuvarlanmış hali hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz halinde değildir? Aşağıdakilerden hangisi katı yakıt değildir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi sevap kazandırır? Aşağıdakilerden hangisi hadis ile ilgili yanlış bir bilgidir? Aşağıdakilerden hangisi DinîTasavvufi Türk edebiyatının nazım türlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Hudeybiye Anlaşması sonrasında Medineye gelen ve anlaşma gereği düşmana teslim edilen, düşmanın elinden kurtulduktan sonra Suriye yolu üzerinde Mekke kervanlarıyla çatışan sahabi kimdir? Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teâlânın sevinci, sizden biriniz ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğunda duyduğu sevinçten daha fazladır.Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılamaz? Haçlılar, İstanbulda bir Latin Krallığını, aşağıdaki hangi Haçlı Seferi sonucunda kurmuşlardır? Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün nedenlerinden değildir? İlk Çağın büyük kütüphanelerinden olan Bergama Kütüphanesinin, İskenderiye Kütüphanesinin önüne geçmesini önlemek için Mısır'ın, kağıt satışını yasaklamasıyla ortaya çıkan icat aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki özel isimlerden hangisi yanlış yazılmıştır? İslamiyetin doğuşu sırasında Çine hangi hanedan egemendi? Aliler bahçedeki gülleri, sarmaşıkları budamış. Cümlesinde hangi sözcükler çoğul addır? The teacher: Dont speak The teacher told us - - - - . Arap Yarımadasının İslam Döneminde olduğu gibi İslamiyet öncesi dönemde de kutsal sayılan bölgesi,aşağıdakilerden hangisidir? Bir yerin dünya üzerindeki mutlak konumunu tespit etmek için koordinat sistemi kullanılır.I. ParalelII. MeridyenIII. İzohipsIV. EksenBuna göre mutlak konum belirlemek için yukarıda verilenlerden hangileri gereklidir? Türk dilinin tarihi gelişimi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? • ... İnsanlardan kimi var ki bilgisi, yol göstereni ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışır durur.(Lokman suresi, 20. ayet)• ... Onların içinde bir de ümmiler var ki Kitabı bilmezler, bütün bildikleri birtakım kuruntular- dır. Onlar sadece zanda bulunurlar.(Bakara suresi, 78. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde eleş- tirilen davranışlardan değildir? Ülkemizde kutlanan bayramlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyicidir. Bu yüzden hücrelerden kısa sürede uzaklaştırılması gerekir. Bu molekül katalaz enzimi sayesinde su ve oksijene parçalanır. Katalaz enzimi; bir saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalayabilirken enzimsiz aynı molekül 300 senede parçalanmaktadır.Yukarıda verilen durum enzimlerin hangi özelliği ile açıklanabilir? 1789 Fransız Ulusal Meclisi tarafından kabuledilen İnsan Hakları Bildirgesinde Özgürlük bireyin başkasına zarar vermeden istediğini yapabilmesidir. olarak tanımlanmıştır.Buna göre, aşağıdaki davranışlardan hangisi özgürlük sınırları içinde değildir? Yumruk yüzlü bir küçük kız hepsinden de cesur çıktı ( ) Kara gözlerini yüzüme kaldırarak ( ) Sen ne biliyorsun benim adımı ( ) ( ) diye hayret etti.Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sıra- sıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden han- gileri getirilmelidir? (5x1 000 000) + (4x100 000) + ( 2x 10 000) + ( 8x 1000) + ( 1 x 10) + ( 5x1) şeklinde çözümlenen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? I'm nurse. I work ....................................... I. Şeker pancarından şeker eldesiII. Hoş kokulu bitkilerden parfüm hammaddesi eldesiIII. Madencilikte cevher eldesiIV. Söğüt ağacından salisilik asit eldesiV. Çayın demlenmesiYukarıdaki olaylardan kaç tanesinde özütleme işlemi uygulanır? Bir toplumun gelişmişlik düzeyi eğitim düzeyiyle ilişkilidir.Kaliteli eğitime sahip olan ülkeler her alanda ileri gitmişlerdir. Yukarıda verilen paragrafta eğitimin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dökmek sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Biyoteknoloji uzmanları son zamanlarda in vitro ortamda çalışmalar yaparak bitkileri çoğaltma teknikleri geliştirmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmaların amaçlarından biri değildir? 2∙(x − 5) = 3x +1 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? 568 sayısının 5 katı kaç eder ? Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin temel İlkelerindendir? Sınırları belirli alanda yaşayan insan sayısına ne ad verilir? I used to ........ cartoons when I was a child. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir