Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ömer hasnt seen her cousin - - - - a long time.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ömer hasnt seen her cousin - - - - a long time. sorunun cevabı "for" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz harflerin hepsi sert ünsüz değildir? Sözlükte; gidilecek yol, görüş ve akım anlamlarına gelir. Terim olarak; aynı din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumlarıifade eder.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?  Ali’ nin kütlesi 52  kg’dır. Tolga’nın kütlesi Ali’ nin kütlesinden 8 kg 250 g az olduğuna göre ikisinin kütleleri toplamı kaç kg’dır? 27 kilogram şeker bulunan çuvalımız var. Bu çuvaldaki şekerleri 3 kilogramlık torbalara koymak istiyoruz. Kaç torba gereklidir? Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, (A) İl’ i Defterdarlığı Defterdar Yardımcısı, (A) İl’ i Valiliği İmza Yetki Yönergesi ile kendisine verilen imza yetkisi çerçevesinde (B) İl’ i Defterdarlığına gönderilecek olan bir yazıyı aşağıdakilerden hangisi adına imza eder? Atatürk'ün annesinin adı nedir ? Bir kaza anında yaralıya aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi pille çalıştırılamaz? Nüfus Müdürlükleri hangi bakanlığa bağlıdır? Derste, çalışırken, ansiklopedi veya internet gibi kaynaklardan, gazete ve dergilerden yararlanırken yapılan çalışmaya ne ad verilir?  “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır? “… Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa, de ki: Ben ancak uyarıcılardanım.” (Neml suresi, 92. ayet)Aşağıdakilerden hangisi verilen ayetin mesajına anlamca en yakındır?