S:1

Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Gelişmişülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranına göre daha az olmaktadır.
Buna göre;
I. Almanya
II. Hindistan
III. İngiltere
IV. Nijerya
ülkelerinden hangi ikisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı daha fazladır?

Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Gelişmişülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranına göre daha az olmaktadır.Buna göre;I. AlmanyaII. HindistanIII. İngiltereIV. Nijeryaülkelerinden hangi ikisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı daha fazladır? sorunun cevabı "II ve IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi yoğunluk farkı ile ayrılabilir? Bakkaldan 7 ekmek aldım. Akşam ekmelerin 4 tanesini tükettik. Sabah kahvaltıya kaç ekmek kaldı?  - - - - tarafından yazılan Batı roman tekniğine uygun ilk modern Türk romanıdır. Yapıtta Roman kahramanı Ahmet Cemil’in kişiliğinde Babıali’de basın hayatında yok olup giden sanatçıların anlatıldığı bir romandır. Bu romanı sanatçı - - - - adıyla yayımlamıştır.Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerde hangisi getirilebilir?  Araçlar hangi ışık yanınca durmalıdırlar?    222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre İlköğretim haftası" Eylülayının kaçıncı haftasıdır?  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin tarihi eserlerinden biri değildir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?   Orta Asya’da Türklerin yaşadıkları bölgelerde yapılan arkeolojik kazılarda sulama kanallarına rastlanmıştır. Hunlar ve Göktürkler devrine ait tahıl ambarları bulunmuştur. Göktürklerin Çinlilerden ziraat aletleri ve tohumluk tahıl istedikleri bilinmektedir. Uygurların kurduğu sebze ve meyve bahçeleri hakkında Çinkaynaklarında bilgiler mevcuttur.Bu bilgilere göre Orta Asya Türkleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? “Sizce mutluluk nedir ( )” diye soran birine on beş yıl önce şöyle demiştim ( ) Mutluluk insanın içini ısıtan ( ) aydınlatan bir şeydir ( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktala- ma işaretleri sırasıyla getirilmelidir? 396 TL olan bir televizyonu 6 eşit taksitte aldım. Her taksidim kaç TL olur ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır?rde yemek yedik. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanların sembollerinden biri değildir? • İtalya’da yaşamıştır• Resim, heykel, mimari gibi alanlarda çalışmaları vardır.• Ünlü Mona Lisa resmini çizmiştir.özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?  İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işe …….……..…denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ele alınan bir konuyu betimlemek ve açıklamak amacıyla öne sürülen önermelerden oluşmuş bütüne verilen ad hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynaklarındandeğildir? Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür.  Topkapı Sarayı'nı kim yaptırmıştır? Aşağıdaki hangi kelime sözlükte son sırada yer alır? Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? “Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça azalır.” hipotezini ispatlamak isteyen Gül aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapmalıdır?  Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasıdır? “Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir.” Tanımı hangi haklarımız arasında yer alır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek” görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Kütüpaneye kitap okumaya gidelim mi?                       1            2          3Cümlesinde yanlış yazılmış kelime hangisidir? Hayvan topluluklarındaki bireyler arasında kraliçe, işçi, lider gibi farklı görev dağılımlarının olması,I. Düşmanlara karşı savunmaII. Besin bulmayı kolaylaştırmaIII. Yaşam alanına sahip çıkmaverilenlerden hangilerini sağladığı için avantajdır? • 20 Kasım 1989’da kabul edilip 2 Eylül 1990’da yürürlüğe girmiştir.•  31 Aralık 1995 itibariyle 190 devlet onaylamıştır.•  Türkiye bu sözleşmeyi 23 Aralık 1994’te onaylamıştır.Verilen bilgiler aşağıdaki uluslararası belgelerden hangisine aittir?  • Elleri dirseklere kadar yıkamak• Yüzü yıkamak• Başı mesh etmek• Ayakları topuklarla birlikte yıkamakBunlar aşağıdakilerden hangisinin farzlarıdır? “Sıcak havada top oynayan Ömer, çok koştuğu için terlemiştir.”Bu bilgide canlıların hangi özelliğinden bahsedilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi bireylerin oluşturduğu en küçük toplum birimidir? Edebiyatta, sanatta, bilimde, politikada ya da başka bir alanda tanınmış kişilerin yaşamlarını anlatan yazı türüdür. Yaşamı yazılacak kişinin günlüklerinden, anılarından, mektuplarından ve etrafındaki yazarların izlenimlerinden yararlanılır. Bu yazı türünde tarafsız davranılır, kişisel duygu ve düşüncelere yer verilmez.Bu parçada tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Grup çalışmalarında aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılan davalar aşağıdaki mahkemelerden hangisinde görülür? Aşağıdaki savaşlardan hangisi Müslümanlarla müşrikler arasında 624 yılında yapılan ilk savaştır?         Bir dönemde siyasi, askerî, sosyal, ekonomik, kültürel, dinî vb. hayat unsurlarının insanlarda oluşturduğu ortak algıya, düşünce yapısına ya da bakış açısına - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisinde Ramazan ayı ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Aşağıdaki hangi iki nehir arasındaki topraklar, tarihte “Mezopotamya” olarak adlandırılmıştır? Bir parkta 25 çocuk vardı. 9' u evine çocuk gitti. Geriye kaç çocuk kaldı? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir