S:1

Martın yirmi beşinde kendime gelir olmuştum. İhsanla döndüğüm son akşamın sabahı kırk derece hararetle uyandım. Hastalığımı belli etmemeye ne kadar çalış-tımsa muvaffak olamadım. Üç gün kadar sonra doktorlar bunu İspanyol nezlesi diye teşhis ediyorlardı. Esasen bir haftadır kırıklık hissediyordum.
Bir romandan alınan bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisi belirgin değildir?

Martın yirmi beşinde kendime gelir olmuştum. İhsanla döndüğüm son akşamın sabahı kırk derece hararetle uyandım. Hastalığımı belli etmemeye ne kadar çalış-tımsa muvaffak olamadım. Üç gün kadar sonra doktorlar bunu İspanyol nezlesi diye teşhis ediyorlardı. Esasen bir haftadır kırıklık hissediyordum.Bir romandan alınan bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisi belirgin değildir? sorunun cevabı "Yer  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Yaşamak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, oturmak anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki biyomlardan hangisi diğerlerine göre daha az tür çeşiti barındırır? A :________B : They are my family.İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi iskan politikasının amaçlarındandır? 1982 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi düzenli tüketmemiz gereken içecekler arasında değildir? Fıkıh meselelerinin çözümünde belli bir usul belirleyen ve bunu sistemleştiren ilk âlim aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimde kaç sure vardır?A) 122B) 111C) 114D) 214 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim kurumları bünyesinde açılabilen okul öncesi eğitim kurumudur? Aşağıdakilerin hangisi vahyin gönderiliş amaçlarından biri değildir? Aşağıdakileden hangisi saf madde değildir? Türk İslam mimarisinde görülen;I. DarüşşifalarII. KervansaraylarIII. Medreselergibi yapılardan hangileri, ülkede ticareti geliştirme amacıyla yapılmıştır? Şehir ve buraya ait karakteristik özelliğiyle ilgili aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?4 tane yarım elma ......bütün elma eder. Adana Çukurova bölgesinde Ermenilerin devlet kurma çabalarına karşılık bu bölgede mücadele eden direniş cemiyeti aşağıdakilerden hangisidir? İranın Hürmüzgan Bölgesinde Minab adlı bir kasaba yer alır. Bir zamanlar önemli bir ticaret merkezi olan bu yer mango bahçeleriyle bir de her perşembe kurulan pazarıyla dikkat çekmektedir. Minab kadınları, kırmızı bir maske ve hasır yelpaze kullanır.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Demokrasi: İnsan hak ve özgürlüklerinin tanındığı ve onlara saygı gösterilmesin sağlandı bir yönetim şeklidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel ilkelerden biri değildir? Günümüzün modern tıbbında hastalıkların tanısında ve tedavisinde hekimlere kılavuzluk etmek amacıyla mühendislerin geliştirdiği cihazlar kullanılır.Buna göre;I. manyetik rezonans görüntüleme cihazı, I. tomografi cihazı,II. ultrason cihazıverilen cihazlardan hangileri biyo- medikal cihaza örnektir? Bilimsel araştırmalarda aşağıdakilerden hangisine başvurulmaz? Ablam misafirleri geleceği ve çok yorgun olacağı için bize gelmeyecekmiş. Cümlesi kaç kelimeden oluşur? Bilgisayarda bilgilerin kalıcı olarak saklandığı ve kasanın içine sabitlendiği donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir? Mike is a vet. He likes .... Aşağıdakilerden hangisi ilkokula giden bir öğrenci olarak sahip olduğunuz haklardan biri değildir? "Çok gizli' gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli, iç zarf üzerinde yer alan 'çok gizli' ibaresini gördüğünde, ... yetkili makama sunar." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ali Bey lastik fabrikasında çalışmaktadır. Buna göre Ali Bey, aşağıdaki ekonomik faali- yetlerin hangisini gerçekleştirmektedir? Hangi cümlede soru eki olan mi yanlış yazılmıştır? 675 santimetrelik bir ipin 288 santimetresi kesiliyor. Geriye kaç santimetre ip kalır? 1- Rol gereği yapılan yüz ifadeleridir.2- Rol gereği yapılan el, kol ve vücut hareketleridir.Numaralanmış tiyatro terimlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun verilen disiplin cezasını reddetmesi hâlinde atamaya yetkili amirler kaç gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler? Atatürk, Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisine emanet etmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Hayatta yanlışa düşmemek için attığın adımı........... düşünmelisin. Cümlesi, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa titizlenme anlamı kazanmaz? Taze bir acısı bulunan kimsenin üzüntüsü, birtakım söz ve davranışlarla artırılmamalıdır. anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına ise Y yazınız. (....) Eğer bir kişinin kalbini kırdıysak ondan özür dilemeliyiz.(....) Hz. Lokman (a.s.), başta oğlu olmak üzere öğütleriyle tüm insanlara yol göstermiştir.(....) Peygamberimiz, nezaketiyle bize en güzel şekilde örnek olmuştur.(....) İnsanlarla istediğimiz gibi konuşabiliriz.(....) İletişim; bir duygu, düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır. Allahın (c.c.) emir ve yasaklarını peygamberlere iletmekle görevli melek hangisidir? Estetiğin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Padişahlığın kaldırılması olarak da söyleyebileceğimiz inkılap aşağıdakilerden hangisidir? "Vergi vermek vatandaşlık görevlerimizdendir."Vergi konusunda aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre kaç defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin çalışma izni, izni veren makam tarafından iptal edilir? Esranın doğum günü partisine okuldan 24 kız, 15 erkek arkadaşı katılmıştır. Bir süre sonra doğum günü partisinden 28 kişi ayrılmıştır. Partide kaç kişi kalmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir