S:1

I. Elektron
II. Proton
III. Nötron
Verilen atom altı taneciklerin geçmişten günümüze doğru keşif sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I. ElektronII. ProtonIII. NötronVerilen atom altı taneciklerin geçmişten günümüze doğru keşif sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? sorunun cevabı "I, II, III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Yazarların deneme alanındaki verimlilikleri, dergilerin denemeye kapı araladığı ölçüde varlığını sürdürür.Bu cümlede altı çizili söz ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi Peygamberimizin çocuklarından biri değildir ? Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Doğu Cephesinde yapılan savaşın sonunda hangi antlaşma imzalandı? 66 sayfalık kitabın 10 sayfasını okudum. Kalan sayfaları 4 günde bitirebilmek için her gün yaklaşık kaç sayfa okumalıyım? ocak – okyanus – orta – olta kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda hangi sıralama doğru olur? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Bir sınıfta 17 öğrenci ikişer ikişer eşleşerek satranç oynayacaklardır. Öğrencilerin tamamının aynı anda oynması şartıyla kaç grup oluşturulabilir? İlk özdeyiş örneklerini veren eserimiz hangisidir? Tarihimizdeki ilk minyatür örnekleri hangi Türk topluluğu dönemine aittir? Mustafa Kemalin Meclisin yetkileri ve hükümetin kurulması konusunda verdiği 24 Nisan önergesinde Geçici bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir.denilerek TBMMnin üstünde bir güç olmadığı belirtilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?I. İstanbul Hükümetinin yok sayıldığınaII. Meclisin bağımsız olduğuna III. Kabine sisteminin kabul edildiğine xıv – ıx romen sayıları hangi şıkta doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın özelliğini belirten sözcük yoktur? Osmanlı Devletinde ilk gazete Tanzimattan önce çıkmıştır. 1831de yayımlanmaya başlanan - - - - yayımlanan resmîgazetedir. Tanzimatın ilanından sonra ilk gazete (1840) olan - - - - yarı resmîbir gazetedir. Şinasinin Agâh Efendi ile birlikte çıkardığı ilk özel gazete olan - - - - 1860ta yayımlanmıştır. Ardından 1862de Şinasi tek başına - - - - adlı gazeteyi çıkarır.Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Zekat, insanın birçok kötü duygusunu giderir ve bunların yerine güzel duygular kazanmasını vesile olur.Bu açıklamaya göre zekat veren kişide aşağıdaki duygulardan hangisinin gelişmesi beklenemez? Allahın her şeyi bilmesine ne denir? Doğal afet: Doğada meydana gelen, çok sayıda kişiyi etkileyen ve can ve mal kaybına neden olan olaylardır.Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afet değildir? 5 litre zeytinyağının fiyatı 105 TLdir. 1 litre zeytinyağı kaç TLdir? İki insanın birbirine iyi dileklerini iletmelerine ne denir? XVII. yüzyılın sonlarından itibaren Baltık Denizine, Kırıma, Karadenize ve Boğazlara hakim olmayı dış politika haline getiren devlet aşağıdakilerden hangisidir? Bir ülkede insanları bir arada tutan şey ekonomik, siyasi güçten ziyade eşitlik ve adaletli bir ............ anlayışıdır. İnsanlar belki ekonomik koşullara tahammül edebilir, rıza gösterebilirler. Ancak adaletsizlik ve haksızlığı kabul etmeleri mümkün değildir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur? Mekkeden Medineye hicret eden Müslümanlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Herhangi bir Müslüman; bir dua ile Allaha yalvarırsa bu dua (günah işlemek ve akraba ile ilgiyi kesmek için olmadıkça) Yüce Allah, ona şu üç şeyden birini verir: Ya duasını kabul edip istediğini dünyada verir. Yahut ona vereceğini ahireti için saklar veya duasına karşılık ondan dengi bir kötülüğü uzaklaştırır. Bunun üzerine sahabeden bazıları, ‘Öyleyse biz çok dua ederiz. dediler. Peygamberimiz de ‘Allahın lütfu, ihsanı istediğinizden daha çoktur. buyurdu. (Hadis-i şerif)Bu hadisten dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Genel terimi 3n -1 olan örüntünün 6. terimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi reel ücretin tanımıdır? Merhaba arkadaşlar. Benim adım Selim. Biz köyde yaşıyoruz.Köyümüz şipşirin bir köydür.İnsanları çok çalışkandır. Leylekler ilkbaharda köyümüze gelir.Dedem onlara yuva yapar. Bazı yaramaz çocuklar leyleklere taş atarlar.Çocuklar onlara taş attığı için leylekler çok üzülür.Leyleklerin çok uzun bacakları ve gagaları var. Onlar kurbağa, solucan hatta yılan bile yerler. Leylekler köye ne zaman geliyormuş? (Ey Muhammed!) Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allaha ortak koşanlara aldırış etme. (Hicr suresi, 94. ayet)Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisi Allahü Tealanın, peygamberden yapmasını istediği davranışlardan biri olamaz? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır? Kitapçıdan sınıfımıza 5 deste kitap alacağız. Kitapların tanesini 16 liradan alırsak kitapçıya kaç lira vereceğiz? Aşağıdaki sayılar yuvarlanabileceği en yakın onluklarla eşleştirilmişlerdir. Hangi seçenekteki eşleştirme doğru yapılmıştır? İnsan ölünce üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir; kesintisiz iyilik, kendisinden faydalanılan ilim ve arkasından dua eden hayırlı evlat.Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? Hz. Muhammed nerede ve ne zaman doğmuştur? Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Rıhtımda her zaman oturduğu yeri tanıyamadı;çünkü..........Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir? Günde ortalama 3 deste gül satan bir çiçekçi, 2 günde kaç tane gül satar? Tanzimat sonrası Türk edebiyatında Recaizade Mahmut Ekrem ve onun etrafında bir araya gelenler yeniyi savunmuşlardır. Yani servetifünun sanatçıları yeniyi savunanları temsil etmektedir. Yeniyi savunanlar, Fransızca başta olmak üzere çocukluk yıllarında Batı dillerini öğrenmişler, Batı edebiyatı zevkiyle yetişmiş-lerdir. İstanbulda Batılı bir yaşam biçimi sürdürmeye eğilimli olup edebîyazı ve etkinliklerini Tevfik Fikretin öncülüğünde gerçekleştirmişlerdir.Bu parçada yeniyi savunanlarile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıda verilen sayılardan hangisi en küçüktür? Kuran Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir