S:1

Aşağıda verilenlerden hangisi ulusal egemenliğin gerçekleşmesinde etkili değildir?

Aşağıda verilenlerden hangisi ulusal egemenliğin gerçekleşmesinde etkili değildir? sorunun cevabı "İzmir İktisat Kongresinin düzenlenmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki tanım hangi kavrama aittir? Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin Sağlanmasıdır . Din felsefesinin amacı; dini inanca göre değil, akla, mantığa dayanarak açıklamak ve sorgulamaktır. Din, felsefi açıdan bakıldığında, kendi içindeki önermelerle temellendirilemez. Çünkü dinin önermeleri eleştiriye ve sorguya kapalıdır. Dini önermeleri, temellendirilmek için ona objektif olarak bakıp eleştirmek gerekir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin amaçlarından biri olamaz? 1930 lu yıllarda yaptığı bir konuşmada Avrupadaki son olayların yeni bir Dünya Savaşına doğru gittiğini söyleyen M. Kemal Atatürkün ön görüde bulunduğu bu durum Atatürkün kişisel özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? Erzurum Kongresinde Ulusal iradenin ve toplanan ulusal güçlerin padişahlık ve halifelik makamını kurtaracağı hükmü de yer almıştır. Bu madde ulusal egemenliğe ters düşmesine rağmen Erzurum Kongresinde yer almıştır.Böyle bir kararın alınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aya ilk kez ayak basan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Kamyonuyla Ankaradan İstanbula yük götüren bir şoför, Bolu Tünelinin girişinde, üstünde 4.00 m yazan bir uyarı tabelası görmüş ve kamyonundan inip yükünü kontrol ederek böylece kamyonun tünele girebileceğini anlamıştır.Bu iletişim örneğiyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin hicretten sonra Medinede yaşayan Müslümanlar, Yahudiler ve İslamı kabul etmeyen Araplar arasında yaptığı Medine Sözleşmesi amaçlarındanbiri değildir? Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar için aşağıdakilerden hangisine başvurulur? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler karşısında insanın alması gereken tedbirlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinde ses düşmesi olmuştur? Sezgiye dayanan bilginin doğru olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin hadislerinde ibadetin özü olarak nitelendirilmiştir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre atama ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı bir insanın davranışına örnek olamaz? 9,5,0,4,3,1 sayıları ile yazılabilecek en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağidaki kelimelerden hangisinin köküne "-mek,-mak" eklerinden biri getirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi çevremizi korumak için yapılması gerekenlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi gaz halindeki bir maddeye örnek verilebilir? Tatlı sözcüğü, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur? Celali İsyanları, Osmanlı Devletinde hangi yüzyılda yoğun olarak yaşanmıştır? Tom : - - - -?Amy : Its a good idea. I like watching movies. 8 çeyrek pasta kaç bütün eder? hats the - - - - film I have ever seen. 1-daha çok 2-bilgisiz ve 3- suç işleme 4-eğitimsiz insanlar 5-eğilimindedir Yukarıdaki sözcük öbekleriyle kurallı bir cümle oluşturan sıralama hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Ekvator ile ilgili bir özellik değildir? Bugün, pastayı ben yapacağım. cümlesinde vurgu aşağıdakilerin hangisindedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim kullanılmamıştır? Bugün genç ihtiyar, kadın, kız, kızan Uzanıp yatsak da çardak altında Boruyu çalınca yarın borazan Hemen toplanırız bayrak altında.Altı çizili sözcüklerin yapısı, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki yapılardan hangisi iskeletimizle birlikte vücudumuza asıl şeklini verir? Bu camı kim kırdı?Yukarıdaki tümcedeki sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır? Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce, iyi anlatılmazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine dü-şen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilmez.Bu parçada dilin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir? Pazardan aldığı 90 kg pirincin 30 kilogramını satmıştır. Satılacak kaç kg pirinci kalmıştır? Beş basamaklı 51A48 sayısı 3e kalansız bölünebildiğine göre A yerine kaç farklı sayı gelebilir? Bir parkta bir kısmı 4 kişilik, diğerleri 7 kişilik olan toplam 25 tane bank vardır. Banklardaki oturma yerlerinin tamamı 127 kişilik olduğuna göre kaç tane 7 kişilik bank vardır? Yaptığı iyiliği başkaları duysun, kendisine daha fazla değer verilsin diye yapan adamdan pek hayır gelmez. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki trafik kurallarından hangisi daha çok çocukları ilgilendirmektedir? Şinasinin yazdığı ilk Türk tiyatro eserinin adı, aşağıdakilerden hangisidir? Her şeyi yazabilecek kadar özgür hissetmeyiz kendimizi; bir şeyleri hep saklarız, biriktiririz, yastık altına iteriz.Bu cümlede virgülün kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir