S:1

Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? sorunun cevabı "Türkiye" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
1.Yaşamaktan 2. Rengini 3. Arıyor 4. AlnındakiHangi iki sözcükte ünlülerle ilgili ses olayı olmuştur? Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme sanatı vardır? Babam pazardan döndükten sonra bize .................. elma dağıttı.Cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilemez? Aşağıdaki atasözlerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır? Allaha kulluk etmek ve ona olan bağlılığımızı ifade etmek için yaptığımız her türlü iş ve davranışa ..................................................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geşmelidir? Bütün canlılar beslenmek zorundadır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır? Yogurt is - - - - of milk. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? I- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.II- Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.III- İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme başvurusunda istenecek bilgi veya belgenin niteliği ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? Kalpten pompalanan kanın,damarların duvarlarına vuruş sayısına ..................denir. Fiyat artış hızının azalması anlamına gelen ve yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hangisinin bulunması günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini oluşturur? Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamberimizin uyarıcılık yönüne örnek olarak gösterilemez? Mimar Sinan Kayseri nin Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğunda dedesiyle birlikte dolaşıp ona çıraklık etti. Bir süre sonra dedesi Yusuf Ağa öldü. Yalnız kalan Sinan, İstanbul'a gitti. Onun becerikli ve kimsesiz olduğunu gören bir toprak sahibi onunla ilgilendi. Sinan'ın yapı işlerinde yetenekli olduğunu görünce onu saray mimarlarının yanına yolladı. Sinan orada yıllarca çalıştı. Mimarlığın bütün inceliklerini öğrendi. Sonra usta oldu.Mimar Sinan'ı saray mimarlarının yanına kim yollamıştır? Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır? I. Türklerin Müslümanlığı benimsemesiyle birlikte bu dinin etkisiyle yazılmış sanatsal metinler verilmeye başlanmıştır. II. Uygur alfabesinin de kullanıldığı İslami döneme ait ilk dil ve edebiyat ürünlerinde, zamanla yalnız Arap alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. III. Bu dönem eserleri, ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar döneminde verildiğinden Hakaniye lehçesiyle kaleme alınmıştır. IV. Dinî ve didaktik içerikli bu eserlerde İslam kültür ve uygarlığının etkileri açıktır. V. Bu dönemde kaleme alınan eserlerde Göktürkçe ve Uygurcanın etkileri hiç yoktur. Numaralanmış yargılardan hangisi İslami Dönem ilk eserler için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi çevre uzunluğu 12 cm olan bir üçgenin kenar uzunluklarından biri olamaz? Mustafa Kemal Paşa Nutuku hazırlarken, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yılları ile ilgili bir çok belgeyi gözden geçirmiştir.Buna göre Nutukun aşağıdakilerden hangisini anlatması beklenmez? En az bir yüzeyi küresel şekilde olan saydam ortamlara ne ad verilir? İyi insan ile kötü insan senin yanında aynı seviyede olmamalıdır. Çünkü bu, iyileri iyilik yapmaktan soğutur; kötüleri de kötülük yapmaya cesaretlendirir. (Hz. Ali)Bu söz ile verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Two friends, a turtle and a rabbit lived in a forest. One day they wanted to havea race. They decided to run to the new bridge. They started running together. Afew minutes later the rabbit sat down under a tree. He thought : Im younger and I can run faster than the turtle. He started to sleep. The turtle saw the rabbit while he was sleeping. The turtle was tired but he didnt stop. After some time the rabbit woke up and started running. When he came to the bridge the turtle was already there. The turtle became the champion. Why couldnt the rabbit become the champion? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelike göre, kendisine iletilen belgeyi reddeden idare, gönderen idareye bu durumu sebepleriyle birlikte belgenin kendine ulaştığı tarihi takip eden kaç iş gününün sonuna kadar bildirir? Peygamberimize süt getiren ve Efendimizle birlikte hicret eden sahabi kimdir? 4a = 64 ise a değeri kaçtır? MEB Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinin uygulanmasında göz önünde bulundurulacak aşağıdaki usul ve esaslardan hangisi yanlıştır? Eczacıbaşı / Fenerbahçe arasında oynanan bayan voleybol final müsabakası saat 18:00 başlamış 20:37 de bitmiştir. Müsabaka kaç ne kadar sürmüştür? 1. Halbuki kişi, bir işi ustasından öğrenir.2. Bu büyük şairi daima sevdim.3. Sanatın görevi topluma ayna tutmaktır.4. Bununla beraber sanat insanı değiştirmeli, iyiye yöneltmeli.Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir? Evleri, ağaçları, binaları çizerek yerlerini ve birbirlerine göre durumlarını karşımızdakine en kolay nasıl anlatabiliriz? ‘Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir ileri!Mustafa Kemal yukarıdaki emri aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında söylemiştir? Kuranı baştan sona ezberlemiş kimselere ne ad verilir? 12 + (5 . 6 + 3) + 70 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri kullanma nedenlerinden değildir? İslam hukukunda, hakkında Kuran ve sünnette doğrudan hüküm bulunmayan ancak dine, akla ve toplum faydasına ters düşmeyen örf ve adetler uygulamada delil kabul edilmiştir. Bu durum İslam kültür ve medeniyetinin oluşmasında etkili olmuştur.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Tanzimat Döneminde karşılaşılan yeni kültür ve yaşam biçimi, var olan Doğu kültür dairesindeki yaşam biçimi ve geleneklerle gelişmiş, hayatın her alanında ikilik ve karşıtlık yaratmıştır. Bu durum da eserlere alaturka ve alafranga olarak yansımış, dönemin eserlerinin büyük bir kısmında bunların karşılaştırılması ele alınmıştır.Bu parçadan Tanzimat Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır? 1.Devre açık olduğu zaman ampul ışık verir2.Devre kapalı olduğu zaman ampul ışık vermez3.Devre kapalı ise ampul yanmaz Yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır? İnsan için önemli olan, yalnızca felsefe metinleriniokumak ve felsefeyi bilmek değil, felsefe yapmaktır.Felsefe yapmak, insanın merak ve hayretine bağlıolarak kendisi, çevresi ve yaşadığı evrenle ilgili sorusorma, sorgulama faaliyetidir. Felsefenin genellikleaynı soruları sormasına rağmen bu sorulara sürekli bircevap arayışı içinde olması felsefe yapmak açısındanönemlidir.Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? The Mariana Trench is - - - - part of the world with 10,994 m. depth. Kurandaki kıssaları üç ana gruba ayırmak mümkündür.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kıssa gruplarından biri olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir