S:1

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tamlamadır?

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tamlamadır? sorunun cevabı "ev bahçesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I. Divanda alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığına dair fetva vermekII. İlmiye sınıfının tayin ve terfi işleriyle ilgilenmekIII. Divana gelen davalara bakmakYukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devletinde '‘Şeyhülislamın görevlerinden biri değildir? I. Protein senteziII. Hücresel solunumIII. Glikojen hidroliziIV. Nişasta senteziV. Nükleik asit senteziYukarıda verilenlerden hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilen anabolik olaylardandır? Öğretmenliğin profesyonel olma özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununda görülen tiplerden biri değildir? 16.yüzyılda İpek Yolunun önemini kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Hangi cümlede tarih yazımında hata yapılmıştır? Hunlar, keçe çadırlar içinde oturmuşlar ve besledikleri koyun, at ve sığır sürülerinden elde ettikleri ürünlerle geçinmişlerdir. Göçebe hayat şartları nedeniyle süs eşyaları, kemer tokaları gibi taşınabilir eşyalar üzerine kurt, kaplan, geyik ev at gibi resimler çizmişlerdir.Bu bilgilere dayanarak, Türklerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A: - - - - do you live? B: I live in İzmir. Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.Bu hadiste verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi elektriğin oluşturacağı kazalardan birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi Sümer krallarının sahip olduğu unvanlardan biri değildir? I. Kayaçlar bir veya birden fazla mineralin bir araya gelmesi sonucunda oluşmuşlardır.II. Tüm kayaçlar magmatik kökenlidir.III.Kayaçların hepsinin ekonomik değeri yüksektir.Kayaçlar ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? İyi dost, kara günde belli olur. atasözünde sıfat olan kaç sözcük vardır? Bir binaya baktığımızda, onu oluşturan bir çok yapılar olduğunu görürüz. Örneğin, tuğlaların üst üste sıralanmasıyla duvarların oluştuğunu, duvarların arasına betonlar koyulduğunu ve betonları saran demir çubukların dikildiğini söyleyebiliriz.Verilen örnek vücudumuzla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi ile ilişkiendirilebilir? Melekler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (10 9 8 7 ..... 5 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir? Aşağıdakilerden hangisi ideal gaz denkleminde yer almaz? Bir kişinin maaşına yapılacak zam iki farklı seçenek olarak sunulmuştur. 1. seçenek maaşın %10u, 2. seçenek ise maaşa 200 lira zam şeklindedir.Bu kişi 1. seçeneği seçtiği zaman daha kârlı olaca-ğına göre maaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre liseyi bitirenler için memuriyete giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir? Suyun ayrışması (analizi) tepkimesinde tüplerde hangi gazın hacmi 2 hacimdir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırmaz? Bir fotoğraf makinesinin peşin fiyatı 1200 TLdir.Bu fotoğraf makinesi 5 taksitle alındığında aylık taksit tutarı 300 TL olduğuna göre taksitli fiyatı pe-şin fiyatından yüzde kaç fazladır? Seçilen alanı kesmek için hangi kısayol kullanılır? I have got two daughters. - - - - names are Tuba and Kübra. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. (Nahl suresi, 90. ayet)Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı mesaj aşağıdakilerden hangisidir? İhale ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi olumlu davranışlardan birisi değildir? Picasso her dalından başka bir meyve sarkan büyük bir ressamdı. Öğleye kadar portre; öğleden sonra beş gözlü, dokuz kollu bir insan resmi çizerdi. Ertesi gün çini fırınının başında çalışırdı. Sonraki gün heykel yontardı.Bu metindeki altı çizili sözle Picassonun hangi özelliği vurgulanmaktadır? Ramazan, bir sayıyı 8 e böldüğünde 10 buluyor. Ramazan, aynı sayıyı 4 e bölünce hangi sayıyı elde eder? Millî Mücadele yıllarında Mustafa Kemal halkı organize etmiş ve mücadelenin kazanılmasını sağlamıştır.Mustafa Kemalin bu başarısında, aşağıdakilerden hangisinde elde ettiği beceri etkili olmuştur? Medya Ürünü İşleviI ReklamSatmakII Yarışma ProgramlarıEğlendirmekIII HaberBilgilendirmekIV BelgeselSosyal iletişimi sağlamakTabloda kaç numaralı satırda bir yanlışlık yapılmıştır? Günde 2 L süt tüketen bir aile, 4 günde kaç mililitre süt tüketir? Aşağıdakilerden hangisi mezhepler için yanlıştır? I. Böyle davranmakla hiçbir şey elde edemezsin II. Erken kalkarsan okula yetişebileceğini düşünüyorum III. Ders çalışamadığın için üzülüyorsun IV. Sorumluluk sahibi bir birey gibi davranmıyorsunYukarıda yer alan ifadelerden hangileri iletişimi engelleyen cümlelerdir? Bu çayları kime götürüyor?" cümlesindeki altı çizili zamirin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Bugün bütün Akdeniz havzasında 350 Akdenizfoku kaldı. Bunlar da daha çok Türkiye-Yunanistankıyı şeridi ile Kuzey Afrika kıyı çizgisininküçük bölümünde varlıklarını sürdürüyor. Akdenizfoklarının korunmasının sağlanabilmesi için yılda5 milyon dolar gerekiyor. Akdeniz fokuna zararveren en büyük tehlikelerin başında balıkçılık veiklim değişikliği geliyor.Bu parçada Akdeniz foklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Taze sıkılmış portakal suyunu çok severim.cümlesinde altı çizili sözcüğün karşıtı hangisidir? Hekatomnos Anıt Mezarı hangi ilimizdedir? Soru sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir