Okullarda tedavi işlemleri ile ilgili hangi çalışmalar yapılmalıdır?

Hasta tedavi işlemleri doğru yapılıp, personelin; kendileri ve aile fertlerinin sağlık kurumlarındaki tedavisinde ‘Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği (RG. 14622, 17991, 23783, 24433, 24861, 25082, 26588, 27353, 27449, 7. mükerrer) ile Maliye Bakanlığının tedavi işleriyle ilgili 6 sıra nolu ‘Tedavi yardımı uygulama tebliği (RG. 26153), 8 sıra nolu (RG. 26215), 9 sıra nolu (RG. 26602), (RG. 27012), 6 sıra nolu (RG. 27033), (RG. 27449, 5. mükerrer), (RG. 27532, 27600)de yayınlanan sağlık ve tedavi uygulama tebliğlerinde belirtilen yürürlük maddelerine göre hareket edilmeli,
* Personelden bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için usulüne uygun olarak ‘Tedavi Yardımı Beyannameleri alınmalı, (MEB. Sağ. İDB. 2002/ 20 nolu Genelge, TD. 2534)
* 15/01/2010 tarihinden itibaren memurların kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından devralındığından, hastalık için yapılacak ödemelerin ve düzenlenen belgelerin de değiştiği dikkatten kaçırılmamalı, (RG. 27097, 7. mükerrer), (RG. 27449, 5. mükerrer)
* Personel yakınlarının, yurt içindeki sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaatları için hasta yollama kâğıdı düzenlenmeden doğrudan müracaatları sağlanmalı, (RG. 26602)
* Personele sevk kâğıdı almadan, kimlik belgeleriyle, SGK ile anlaşmalı resmi-özel sağlık kurumlarına müracaat edebilecekleri bildirilmeli, (RG. 25123, 26533)
* Tedavisi yapılan personel sağlıklı olduğunun tespiti halinde kurumdan aldığı Ayakta Tedavi Beyan Belgesi, istirahat verilmesi halinde İş Göremezlik Belgesini, sevk edilmesi halinde Sevk Belgesini kurumuna vererek mazeretini belgelendirmeli, (RG. 27097, 7. mükerrer)
* İş Görmezlik Belgesinin (raporun) ‘Devlet Memurlarının Hastalık Raporlarını Verecek Hekimler Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygunluğu kontrol edilmeli, usule ve fenne uygun olmayan raporlar kabul edilmeyerek, personel izinli sayılmamalı ve görevine devam ettirilmeli, (RG. 17243, 26848)
* Personelin aldığı usul ve fenne uygun İş Görmezlik Belgeleri (rapor), yıllık izin vermeye yetkili birim amirince onaylanarak, zamanında izne çevrilip, sırayla ve doğru olarak izin defterine işlenmeli, (RG. 27412, md. 9), (İKY. Ek: 14/ a–4
* Bir yıl içinde alınabilecek azamî tek hekim raporlarının 40 günlük süreyi aşmaması için ciddî şekilde kontrolü yapılmalı,
* Okul müdürü; bir haftadan fazla İş Görmezlik Belgesi (rapor) alanların durumunu muhasebeye bildirerek ödentilerinden gerekli kesintileri, (TD. 1481, 2030) yaptırmalı
* Hastaya refakat ettirme işlemleri, doktor raporunda belirtilen zorunluluğa istinaden, yönetmeliğin 27. maddesine uygun yaptırılmalı,
* Kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görmelerine bağlı olarak görevine gelemeyen personelin, takibi ve idari izinli sayılabilmesi için, personel doldurduğu Ayakta Tedavi Beyan Belgesini görev yerine vermeli, (MEB. Per. GM. 23.06.2010/ 41 nolu Genelge)
* Tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilen memurların, memur yakınlarının ve hastaya refakat edenlerin gidiş ve dönüşleri için gerekli yol masrafları ve gündeliklerinin SGK tarafından ödeneceği dikkate alınarak, kurumlardan memur ve yakınları için bu tür ödeme yapılmamalı, maaşlarından katılım payı kesilmemeli, (RG. 27353, 27449, 5. mükerrer)
* Personelin bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanmalı ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulmalıdır. (Başbakanlık 2010/ 2 nolu genelge)
Tedavi İşlemleri İle İlgili Mevzuat
Sorubak.Com

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER