Okullarda Proje ödevi hazırlatılmasına yönelik hangi çalışmalar yapılmalıdır?

Proje(Ödev) hazırlatılmasına yönelik çalışmalar mevzuatına uygun yapılmalı, (İKY. 4/ o),

* Proje konularının belirlenmesi, verilme şekli ve zamanı, hazırlanması, teslim alınma zamanı ve değerlendirme ölçütleri; 2300 sayılı TDnde yayınlanan yönetmeliğin 12. maddesindeki esaslara göre ders yılı başındaki ilk zümre öğretmenler kurulunda belirlenmeli, (İKY. 33, 35, 95), (İGM. 13.12.2006/ 20154 sayılı yazı)
* Tüm öğrenciler, bir ders yılında -Teknoloji ve Tasarım dersi dışında- istedikleri ders veya derslerden bireysel, ya da grup çalışması şeklinde ve öğretmenlerin rehberliğinde en az bir proje hazırlamalı,
Açıklama; Teknoloji ve tasarım dersinin özelliği gereği, öğrenci başarısını belirlemek üzere öğrenci ürün dosyası ve gözlem formları kullanılacağı ve dersin her üç kuşağında da ortaya çıkacak ürünlerin her biri, aynı zamanda birer proje ve performans çalışması olacağı için bu dersten ayrıca yönetmelikte öngörülen proje ve performans görevi verilmemelidir) (TTK. 24.11.2005/ 12225 sayılı, 20.12.2006/ 12641 sayılı yazıları)
* Hangi öğrenciye hangi ders veya derslerden proje verileceğine; öğrencilerin okul idaresine hitaben sınıf öğretmenine verdikleri tercih dilekçeleri incelenmek suretiyle, Ş.Ö.Kurulunda karar verilmeli,
*Proje konuları öğrenciye verilirken; kullanılacak değerlendirme ölçütleri de birlikte verilmeli. Öğrencilerin proje çalışmaları, düzenlenecek bir çizelge ile hazırlık safhasında kontrol edilerek, gerekli düzeltmeler yaptırılmalı,
* Öğrencilere, İnternete bağımlı olarak ödev yapmasını gerektirecek türden proje konusu verilmesinden kaçınılmalı, proje konuları; araştırma, inceleme, buluş ve kitap okumayı gerektirecek şekilde seçilmeli, (İGM. 25.01.2007/ 1078 sayılı yazı)
* Öğrenciler, belirlenen süre içinde -yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek- projelerini dersin öğretmenine teslim etmeli,
* Öğrencilerden alınan projeler, sene başı zümre öğretmenler kurulunda belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarı ile ölçme ve değerlendirme genel esaslarına göre, 100 tam puan üzerinden değerlendirilmeli. (İKY. 33, 35, 95), (2006/ 95 nolu Genelge)
* Projelere not verilirken; ölçeklerin sonuçları ile birlikte, öğrencinin sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum, düşünme ve davranışları, araştırma, inceleme ve gözlem yapması, sergilediği fikir zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlığı, edindiği bilgi ve bulguları paylaşabilme gibi gözleme dayalı etkinliklerine de not verilmeli,
* Projelerin değerlendirme sonuçları en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilmeli, çalışmalar öğrencilere dağıtılarak incelettirilip, yapılan hatalar açıklandıktan sonra, kesinleşen puanlar e-okul sistemine işlenmeli,
* Projeler, öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrencilere iade edilip, öğrenciler tarafından ders yılı sonuna kadar saklanmaları istenmeli. Proje değerlendirme ölçekleri de bir yıl süreyle saklanmalı, (İKY. 40)
* Projeler, öğrenciden alındıkları dönemde notla değerlendirileceğinden, verilen notlar dersin o döneme ait ortalamasının tespitinde kullanılmalı,
* Öğrencileri bu çalışmalara özendirmek amacıyla; seçilen iyi projeler sınıfın veya okulun uygun bir yerinde sergilenmeli (İKY. 40),
Açıklama; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflarda, her öğrenci, zorunlu olarak yılda en az bir dersten ferdi veya grup halinde proje (ödev) hazırlar, ödev almamış öğrenci bırakılmaz.
4–8. sınıflarda, ödev alınacak dersleri belirlemek üzere, derslerin başladığı 5–6. hafta içinde, sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerden, okul müdürlüğüne hitaben yazılmış ‘ödev istek dilekçeleri alınarak, öğrencilere ödev yapmak istedikleri 5 ders tercih ettirilir. Tercih dilekçesine yazılacak beş dersin bir tanesinin Türkçe olması zorunludur. Dilekçelerin hepsi alındıktan sonra, öğrencilerin tercihleri ‘ödev dağıtım listesi ne kaydedilir. Hangi öğrencinin hangi dersten ödev (proje) hazırlayacağına, idarecinin başkanlığında toplanan şube öğretmenler kurulu tarafından, yoksa idareci ve sınıf öğretmeni tarafından birlikte karar verilir, (Yönetmelik, md. 12)
Kurulun verdiği karar, derslerin başladığı 7–8. hafta içinde öğrencilere duyurulur, derslerin başladığı 8. hafta sonuna kadar da öğrenciler proje (ödev) alacakları öğretmenlerle görüşür ve ödev (proje) konusu olarak belirlenen konuların içinden kendi istedikleri bir konuyu seçip ödev olarak alırlar. Öğrencilerin yaptığı çalışmalar, hazırlık süresi boyunca ilgili öğretmenler tarafından bir çizelge ile kontrol edilip düzeltilir. Projeler, öğretmenin belirlediği sürenin bitiminde öğrencilerden alınarak, öğrencilere duyurulan ve yukarıda sayılan değerlendirme ölçeklerine göre değerlendirilir, puanlar öğrencilere açıklanır ve dersin o döneme ait ortalamasının belirlenmesinde kullanılırlar)
* Şube öğretmenler kurulu oluşturulamayan 4, 5. sınıfların öğretmenleri ile 1, 2, 3. sınıf öğretmenleri, kendi sınıflarındaki bu işlemleri ilgi idareci ile birlikte yapmalı.
* Sınıf rehber öğretmenleri, öğrencilerin ödev istek dilekçeleri ile ödev dağıtım listesini rehberlik dosyasında yıl boyu saklamalı, (Bursa Teftiş)
Proje (Ödevi) Çalışması İle İlgili Tüm Dökümalara Buradan Ulaşabilirsiniz?
Sorubak.Com
Eğitim Yöneticisi

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER