Okullarda Kütüphanelerle ilgili hangi iş ve işlemler yapılmalıdır?

Okul Kütüphanesi kurumun özelliğine uygun şekilde kurulup, mevzuatına göre çalıştırılmalı, kütüphanenin amacına uygun kurulabilmesi için, tüm personele görev verilmeli, kurulmuş ise; öğrencilerin gerektiği gibi yararlanmaları sağlanmalı, (MEB. OGM. 23.12.1999/ 15979 sayılı yazı), (İKY. 146)
Okul Kütüphanesi, içerisine yeterince dolap, masa, sandalye, raf, bilgisayar vs. konularak standardına uygun hale getirilmeli, (MEB. Okul Kütüp. Standartlar Yönergesi, TD. 2590)
Kütüphane Öğretmeni öğretim yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda seçilmeli ve görevleri yazılı olarak kendisine bildirilmeli,

Kütüphane memurunun görev ve sorumlulukları öğretim yılı başında yazılı olarak kendisine bildirilmeli, (İKY. 82)
Kütüphane kaynaklarının tespitini yapacak komisyon kurulmalı, komisyon; okul müdürünün başkanlığında, ilgili zümre başkanları, kütüphanecilik kulübü danışman öğretmeni, kütüphanecilik kulübü temsilcisi, okul-aile birliğinden bir üye, okul öğrenci meclisi başkanı, kütüphaneci veya kütüphane memurundan oluşturulmalı,
Kütüphane kaynakları; Bakanlıktan gönderilenler ile satın alma, bağış ve imkânlara göre değişim yoluyla sağlanmalı,
Okul kütüphanesinde; a) Her tür eğitici ve öğretici kitap, dergi, broşür, poster, kupür ve resimler den oluşan ‘Basılı kaynaklar ile b) Teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, her tür eğitici ve öğretici bilişim teknolojisine yönelik CD-ROM, DVD ile film, videokaset, plak, ses kaseti ve elektronik ortam içerisindeki araç ve gereçten oluşan ‘Teknolojik kaynaklar bulundurulmalı,
Kaynaklar, Bakanlıkça uygun bulunarak, Tebliğler Dergisinde yayımlanan ders kitapları ile M. E. Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin Ders Kitapları Dışındaki Kitaplar ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi, Seçimi ve Kullanımı ile ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak seçilmeli,
Kitap seçiminde, öğretmen, öğrenci ve velilerden gelen istekler de dikkate alınmalı, ayrıca bilimsel nitelikte yayın yapan resmî kuruluşların yayımı olan eserler, herhangi bir seçime tabi tutulmadan kütüphanelerde bulundurulmalı, (TD. 2529, 2588), (RG. 24501, 26241)
* Zorunlu olarak bulundurulacak kitaplar olan;Anayasa, Milli Eğitimle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler (İlgili Mevzuat), ilköğretim okulu ders programları, Okul öncesi Eğitim Programı, Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu, Tarih ve Coğrafya Atlasları, Tebliğler Dergilerinin mutlaka bulundurulmasına,
İmkânlar ölçüsünde bulundurulması gereken araç ve gereçler olan;M. E. B. tarafından yayınlanan eğitim öğretimle ilgili meslekî yayımlar; Eğitimle ilgili incelemeler ve araştırmalar, broşürler, haritalar ve albümler; Öğrencilerin seviyelerine uygun eserler; Okulun tarihçesine ait kayıt ve kaynaklar; Ünite-temalarla ilgili CD, disket ve kasetler; Meslekî ve teknik eğitimle ilgili CD, disket ve kasetlerden temin edilebilenlerin bulundurulmasına çalışılmalı,
Tebliğler Dergileri numara sırasına göre ve ciltler halinde muhafaza edilmeli; Internet erişimi olan okul ve kurumlarda yöneticilerce dosya, disket, CD ortamında arşivlenerek saklanmalı, (MEB. TD. Yayım Yön. Değ. Yap. Yönetmelik, 8. madde), (TD. 2566, 2617)
Sınıf Kitaplıkları; okulun tüm sınıflarında kurulmalı ve öğrencilerin düzeylerine uygun olarak, her dersteki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenip, donatılmalı,
Kitaplıklar, idareciler tarafından, her öğretim yılı başında sayılarak, sınıf-şube rehber öğretmenlerine imza karşılığı teslim edilmeli, öğretim yılı sonunda da imza karşılığı geri alınmalı,
Sınıf- şube rehber öğretmenleri kitaplıklarını yıl içinde geliştirmeli, kitaplık kayıt ve okuma defterlerini ayrı, ayrı tutmalıdırlar, (İKY. 146, 147)

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER