MEB Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/1999 tarihli ve 23867 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

f) E-okul: Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kontenjan tespit komisyonu

MADDE 7 – Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda ise 9 uncu sınıflara alınacak öğrenci kontenjanlarını belirlemek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen, okul-aile birliğini temsilen bir veli ve okul öğrenci meclisi başkanından meydana gelen bir komisyon oluşturulur.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda ise 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fiziki imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyon tarafından tutanakla tespit edilir.

Açılacak hazırlık veya 9 uncu sınıf şube ve alınacak öğrenci sayısı, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince de onaylanarak, her yıl mayıs ayı içerisinde Bakanlıkça belirlenen takvim çerçevesinde Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen hazırlık sınıfı veya 9 uncu sınıf öğrenci kontenjanı, her yıl tercih ve yerleştirmeye ilişkin yayımlanan kılavuzda ilân edilir. Kılavuz yayımlandıktan sonra kontenjanlarda değişiklik yapılmaz.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu okullar arasında öğrenci nakillerine esas olmak üzere; yeterlik sınavı, sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle, şube öğrenci sayısı 30u aşmayacak şekilde sınıf bazında oluşacak açık kontenjanlar ile sınıf seviyesindeki taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir.

Nakiller; sınıf bazında açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre yapılır.

Naklen gidilmek istenilen yerleşim birimindeki okul/okullarda birinci yabancı dil farklı ise nakiller, bu madde hükümleri doğrultusunda velilerinin yazılı isteği ile birinci yabancı dil değişikliği yapılarak gerçekleştirilir. Nakli gerçekleşen öğrencinin değiştirilen yabancı dildeki seviyesi belirlenir. Okul yönetimi, öğrenci velisi ile iş birliği yaparak 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.

Hazırlık sınıfından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların dokuzuncu sınıfına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların dokuzuncu sınıfından hazırlık sınıfına, iki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması ve nakil şartlarının taşınması hâlinde öğrenci nakli yapılır.

Ayrıca, merkezî yerleştirmeyle öğrenci alan ve genel ortaöğretim programı uygulayan resmî fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve bu okullarla aynı programı uygulayan özel okullar ile askerî lise ve polis kolejlerinden bu okullara öğrenci nakilleri; bu madde hükümleri doğrultusunda yapılır.

Diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından Anadolu liselerine öğrenci nakli yapılmaz. Ancak Anadolu liselerinden resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile okulların özel yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.

Bu okullarda öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Nakil başvurusu, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne velisi tarafından yapılır. Nakil şartlarını taşıyan öğrencinin başvurusu, öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce e-okul sisteminden naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne iletilir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – E-okul sisteminden alınan nakil başvuruları, e-okul kapsamında olmayan okullardan gelen nakil başvuruları ile birlikte bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda haftanın son iş günü ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir. Değerlendirme ile ilgili tutanak e-okul sisteminden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç aynı gün okulda ilan edilir; ayrıca e-okul kapsamındaki öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-okul sisteminden bildirilir.

Naklin uygun görülmesi hâlinde veli bilgilendirilir ve öğrenci en geç 5 iş günü içinde yeni okuluna başlar. Bu süre içinde öğrencinin eski okulundan ayrılmadan nakil talebinden vazgeçmesi hâlinde, bu durum öğrenci velisi tarafından yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirilir ve nakil işlemi e-okul sisteminden iptal edilir.

Öğrenciye ait veriler, yeni okuluna başladığı gün e-okul sisteminden alınır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu okullarda öğrencilik hakkını elde edenlerden yurt dışına giderek bir süre eğitim gördükten sonra yurda dönenlerin nakilleri, denklik belgesine dayalı olarak önceki okullarına veya aynı kapsamdaki diğer okullara bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki hükümlere göre yapılır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

Alan uygulamasına tabi öğrencilerin nakilleri

GEÇİCİ MADDE 4 – Alan uygulamasına tabi öğrencilerin nakillerinde, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen şartlara ilave olarak naklen gidilecek okulda alan bazında boş kontenjanın bulunması şartı aranır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile Yönetmelik ekindeki (EK-1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/1998 tarihli ve 23455 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

d) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

i) E-okul: Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Öğrenci kontenjanı ve tespit komisyonu

MADDE 10 – Anadolu öğretmen liselerine alınacak öğrenci sayısı ile açılacak şube sayısı okul müdürünün başkanlığında, bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen, okul-aile birliğini temsilen bir veli ve okul öğrenci meclisi başkanından oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenir. Ancak, eğitim ve öğretime yeni açılan okullara açıldığı yılda alınacak öğrenci sayısı, üç kişiden az olmamak üzere okulun bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulacak komisyonca belirlenir.

Okula alınacak öğrenci ve açılacak şube sayısının belirlenmesinde, okulun fiziki imkân, donanım ve öğretmen sayısı dikkate alınır.

Okula alınacak öğrenci sayısı, Bakanlıkça belirlenen esaslara ve takvime uygun olarak ve sırasıyla ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince de onaylanarak elektronik ortamda Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan öğrenci sayısı, her yıl yayınlanan tercih ve yerleştirme kılavuzunda ilan edilir. Kılavuzun yayımından sonra kontenjanda herhangi bir değişiklik yapılamaz.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu okullar arasındaki öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının başlangıç tarihinin beş gün öncesinden sınavların bitimine kadar olan sürenin dışındaki zamanlarda yapılır.

Bu okullarda öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.

Nakillerde;

a) Boş öğrenci kontenjanları ile taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir.

b) Başvurular, öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Nakil şartlarını taşımayan öğrencinin velisine naklin gerçekleştirilemeyeceği bildirilir. Öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde başvurusu öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce e-okul sisteminden en geç takip eden iş günü içinde nakil istenen okul müdürlüğüne bildirilir.

c) E-okul sisteminden alınan başvurular; puan ve kontenjan durumu dikkate alınarak her haftanın son iş gününde topluca değerlendirilir. Kontenjandan fazla başvuru olması hâlinde öğrenci nakilleri, giriş puanı üstünlüğü esasına göre yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, nakli yapılacak öğrenci kura ile belirlenir.

ç) Naklin uygun görülmesi hâlinde veli bilgilendirilir. Öğrenci, bilgilenme tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde yeni okuluna başlar. Bu süre içinde öğrencinin eski okulundan ayrılmadan nakil isteğinden vazgeçmesi hâlinde, bu durum öğrenci velisi tarafından yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirilir ve nakil işlemi e-okul sisteminden iptal edilir.

d) Öğrenciye ait veriler, yeni okuluna başladığı gün e-okul sisteminden alınır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Merkezî yerleştirme ile öğrenci alan resmî ortaöğretim kurumları ile askerî lise ve polis kolejlerinin 9 uncu sınıfında öğrenim görmekte olan öğrencilerin bu okullara nakli, 14 üncü madde hükümleri doğrultusunda yapılır. Ders kesiminde 10 uncu sınıfa geçmiş olan öğrencilerin nakilleri ise, yeni ders yılı başlayıncaya kadar aynı usulle yapılır. Bu şekilde nakli yapılacak öğrencilerin, önceki okullarında görmedikleri derslerden sorumlulukları ile dönem puanı ve notlarının tespiti, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Pansiyona devamsızlığı bildirme

MADDE 22 – Pansiyona devam etmeyen yatılı öğrencinin durumu, öğrenildiği andan itibaren en hızlı iletişim aracıyla en kısa sürede velisine, ailesine ve gerektiğinde ilgili makama bildirilir. Ayrıca velisine iadeli taahhütlü yazı gönderilir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Öğrencilere ibaresi Yatılı öğrencilere olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 9 uncu maddesi ile Yönetmelik ekindeki Anadolu Öğretmen Liseleri Aday Öğrenci Formu (EK-1), Kontenjan Belirleme Tutanağı (EK-2) ve Öğrenci Nakline Esas Başvuru ve Durum Belgesi (EK-3) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

Bu okullarda öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/11/2003 tarihli ve 25292 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

Bu okullarda öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2009 tarihli ve 27260 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

b) E-okul: Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Bu okullar arasında öğrenci nakilleri; naklen gidilmek istenilen okulda öğrenim gördüğü alan ve sınıflarda açık kontenjan bulunması hâlinde ilgili okul müdürlüğünce e-okul sisteminden yapılır. Başvuruların açık kontenjandan fazla olması hâlinde 9 uncu sınıflar için ilköğretim diploma puanı, diğer sınıflar için alt sınıf veya sınıflara ait yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır.

(2) Sınıflar bazında alanlara göre oluşacak açık kontenjanlar, e-okul sisteminden belirtilir.

(3) Nakil başvurusu, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne velisi tarafından yapılır. Öğrencinin başvurusu okul müdürlüğünce e-okul sisteminden naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne iletilir.

(4) E-okul sisteminden alınan nakil başvuruları, e-okul kapsamında olmayan okullardan gelen nakil başvuruları ile birlikte bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümler doğrultusunda haftanın son iş günü ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir. Nakil için başvuruda bulunan öğrenci sayısının açık kontenjandan fazla olması ve puanların eşitliği hâlinde, yaşı küçük olan öğrencinin nakli kabul edilir. Değerlendirme ile ilgili tutanak e-okul sisteminden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir, ayrıca öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-okul sisteminden bildirilir.

(5) Naklin uygun görülmesi hâlinde veli bilgilendirilir ve öğrenci en geç 5 iş günü içinde yeni okuluna başlar. Bu süre içinde öğrencinin eski okulundan ayrılmadan nakil talebinden vazgeçmesi hâlinde, bu durum öğrenci velisi tarafından yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirilir ve nakil işlemi e-okul sisteminden iptal edilir. 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan öğrencilerden, kayıt döneminde ayrılanlar isterlerse asıl kayıtların yapıldığı sürede geri dönebilirler.

(6) Öğrenciye ait veriler, yeni okuluna başladığı gün e-okul sisteminden alınır.

(7) Bu okullara, resmî ve özel güzel sanatlar ve spor liseleri ile üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumlarından, bu madde hükümlerine göre öğrenci nakli yapılır.

(8) Diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından güzel sanatlar ve spor liselerine öğrenci nakli yapılmaz. Bu okullardan resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş ise ilgili mevzuat hükümleri ile okulların özel yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.

(9) Bu okullarda öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.

MADDE 3 – Aynı Yönetmelik ekindeki (EK-2) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.