MEB 2078 öğretmen alacak. İşte Kontenjanlar.

MEB 2078 öğretmen alacak. İşte Kontenjanlar.

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışman Alımına İlişkin Duyuru

MEB HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN DUYURU

2014/21 Sayılı Genelge çerçevesinde Valilikler bünyesinde kurulan Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) ve Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören Geçici Koruma Kanunu kapsamındaki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek ve bu kurumlarda yürütülen rehberlik hizmetlerini geliştirmek amacıyla Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PICTES) kapsamında Ek-1 tabloda belirtilen kontenjanlarda Türkçe öğreticisi ve Rehberlik Danışmanı olarak görevlendirilmek üzere geçici süreli eğitim personeli alınacaktır.

Bu duyuru Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alım Duyurusu değildir. Proje kapsamında GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİ alımına ilişkin bir duyurudur.

Proje kapsamında istihdam edilen ve sözleşme imzalanan Geçici Süreli Türkçe Öğreticiler ile Rehberlik Danışmanları, Bakanlığımızca yapılan Öğretmen alımı süreci sonunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında atamaları yapılması durumunda; atama yapıldığı tarih itibariyle sözleşmeleri proje idaresi tarafından feshedilerek Bakanlığımızda görevlerine başlayabileceklerdir.

1. TANIMLAR

Genel Müdürlük :Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,

İdare :Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Proje Yönetim Merkezi

Proje /PICTES :Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi

Geçici Süreli Öğretici :Proje kapsamında geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere eğitim kurumlarında Türkçe öğretmek için geçici süreli istihdam edilecek eğitim personeli

Rehberlik Danışmanı :Proje kapsamında geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere eğitim kurumlarında Rehberlik hizmeti vermek üzere geçici süreli istihdam edilecek eğitim personeli

GEM :Geçici Eğitim Merkezi

2. GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu un 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak veya bir yıldan fazla askerlik görevini erteletmiş bulunmak,

e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f) 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

3. ÖZEL ŞARTLAR

3.1. Geçici Süreli Türkçe Öğreticiler:

3.1.1. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği veya Türkçe Öğretmenliği alan mezunu ya da öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlarda Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

3.1.2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

3.1.3. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında geçici süreli görevlendirileceği alan için KPSS-P121 puan türü itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

3.1.4. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

3.1.5. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

3.1.6. FETÖ/PDY veya herhangi bir bölücü terör örgütleri ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda yer almamak, adli veya idari ceza almamış olmak, özel öğretim kurumlarından çalışanlardan Lisansı iptal edilmemiş olmak, KHK cezası ile ihraç edilmemiş olmak veya herhangi bir disiplin soruşturması sonucu ile bu suçlardan ceza almamış olmak,

3.1.7. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak,

3.2. Geçici Süreli Rehberlik Danışmanları

3.2.1. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı veya Psikoloji Bölümü(*) mezunu olması gerekmektedir.

(*)(Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar)

3.2.2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

3.2.3. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında geçici süreli görevlendirileceği alan için KPSSP121 puan türü itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

3.2.4. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

3.2.5. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

3.2.6. FETÖ/PDY veya herhangi bir bölücü terör örgütleri ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda yer almamak, adli veya idari ceza almamış olmak, özel öğretim kurumlarından çalışanlardan Lisansı iptal edilmemiş olmak, KHK cezası ile ihraç edilmemiş olmak veya herhangi bir disiplin soruşturması sonucu ile bu suçlardan ceza almamış olmak,

3.2.7. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak,

4. İŞİN NİTELİĞİ:

4.1. Projenin yürütüldüğü Suriyeli öğrencilerin bulunduğu 23 il ve ilçelerdeki kurumlarda Türkçe öğretmek,

4.2. Projenin yürütüldüğü Suriyeli öğrencilerin bulunduğu 23 il ve ilçelerdeki kurumlarda rehberlik hizmeti vermek,

5. GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİNE İLİŞKİN HUSUSLAR:

5.1. Geçici Türkçe Öğreticisi görevlendirilmesinde Sınıf Öğretmenliği veya Türkçe Öğretmenliği Mezunu olmak gereklidir. Geçici süreli Rehberlik Danışmanı görevlendirilmesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı veya Psikoloji Bölümü(*) mezunu olması gerekmektedir.

(*)(Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar)

5.2. İşin sözleşme süresi 1 yıl olup 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sözleşme imzalanacaktır.

5.3. Geçici olarak görevlendirilecek Türkçe Öğreticiler ve Rehberlik Danışmanları okullarda/kurumlarda haftada 35 saate kadar derse girecek veya çalışacaktır. Geçici olarak görevlendirildiği okulda/kurumda bu süreyi dolduramazlarsa başka okullarda veya kurumlarda da görevlendirilebilecektir.

Geçici olarak görevlendirilen öğreticilerin ve danışmanların hizmet alanı sözleşmede belirlenen/belirlenecek iş alanıdır.

5.4. İşe alınacak geçici süreli eğitim personelinden ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

6. İSTENEN BELGELER

6.1. Adaylardan başvuru esnasında sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Sözlü sınava davet edilen adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir:

 • Adli Sicil Belgesi
 • İkametgah Belgesi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)
 • Mezuniyet (Diploma) Belgesinin Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)
 • Askerlik Şubesinden alınan Askerlik Durum Belgesi
 • KPSS sonuç belgesi
 • 7. BAŞVURU

  7.1. Başvuru tarihi: 27 Şubat-03 Mart 2017

  Başvurular 03 Mart 2017 tarihi mesai bitimine kadar (www.meb.gov.tr) (http://pictes.meb.gov.tr/ ) (http://hbogm.meb.gov.tr/) üzerinden yapılacaktır.

  7.2. Başvuru yeri ve şekli:

  Adaylar, yapılacak sınava aşağıda belirtilen herhangi 3 (üç) farklı internet sitesi üzerinden başvurabilirler:

 • Milli Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr)
 • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (http://hbogm.meb.gov.tr)
 • Proje Merkez Yönetimi (http://pictes.meb.gov.tr/ ) internet sitesinden başvuru formunu doldurup onaylayacaklardır.
 • Başvuru belgesinin 2 adet çıktısını alarak bulundukları İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Öğretmen Atama Birimine öğrenim belgesi ya da diplomanın aslı veya onaylı birer örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar başvurularını şahsen onaylatacaklardır. Başvuru ilanında belirtilen şartları sağlamayan veya zamanında yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  8. SÖZLÜ SINAV

  8.1. Geçici Öğreticilik ve Rehberlik Danışmanlığı için başvuran adaylardan başvurusu kabul edilenler kontenjan sayısının iki katına kadar sözlü sınava alınacaktır.

  8.2. Sözlü sınava alınacak Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışman adayları ek değerlendirme formuna göre sınav komisyonunca değerlendirilecektir.

  8.3. Sözlü sınavda Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışman adayları bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

  8.4. Kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

  8.5. Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışmanları için sözlü sınav, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

  8.6. Bir önceki öğretici alımında başvuru yaparak sözlü sınava girenlerden 28.11.2016 tarihinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü internet sitesinde yedekten yerleştirilen ancak göreve başlamayan öğretici adayları, yeniden başvuru yapmaları halinde yapılacak olan sözlü sınavından muaf tutulacaklardır. Bu adayların daha önceki sözlü sınav puanları geçerli olacak ve bu adaylar doğrudan Ek-1de verilen tarihlere göre okul/kurum tercihi yapabileceklerdir.

  8.7. Proje kapsamında geçici süreli öğretici olarak başvuranlardan, daha önce Türkçe öğretim faaliyetlerinde eğitim personeli olarak görev yapmış olanlar, destekleyici belgelerini sözlü sınavlarda değerlendirilmek üzere sınav komisyonuna teslim edeceklerdir.

  9. DUYURU VE SÖZLEŞMEYE DAVET

  9.1. Sözlü sınav sonuçları, sınav bitimini müteakiben 3 iş günü içinde http://pictes.meb.gov.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama olarak 09 - 12 Mart 2017 tarihleri arasında kurum tercihleri başvurusunda bulunacaklardır.

  9.2. Sözleşmeye davet sözlü sınavda başarılı olma sırasına göre yapılacaktır. En yüksek puandan başlayarak kontenjan sayısı kadar Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışman adayları davet edilecektir.

  9.3. Sonuçların ilanından sonra Ek-2 Takvimde belirtilen tarihler arasında göreve başlayacak öğreticiler/rehberlik danışmanları ile Proje Merkez Yönetimi arasında sözleşme imzalanacaktır. Söz konusu sözleşmeyi imzalamaya gelmeyen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla davet edilecektir. Sözleşme imzalanacak adaylardan aşağıdaki ek belgeler istenecektir:

  1. Sağlık Kurul Raporu

  2. SGK İşe Giriş Belgesi (Varsa daha önce çalıştıkları işlere dair)

  3. 4 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

  4. Elektronik Başvuru Aşamasında istenen belgelerin Asılları (Onaylı Lisans Diploması veya Bitirme Belgesi, Adli Sicil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi)

  10. ÜCRET

  10.1. Geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin maaşları Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında karşılanacaktır.

  11. DİĞER HUSUSLAR

  11.1. Takvimde belirtilen tarihler arasında göreve başlamak için gerekli belgeleri teslim etmeyen Geçici Süreli Türkçe Öğreticileri ve Rehberlik Danışmanları ile sözleşme imzalanmayacaktır.

  11.2. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecek ve yerlerine yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

  11.3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

  11.4. Proje Yürütücüsü, proje kapsamında imzalanan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

  İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. İş bu teknik şartname 11 maddeden ve alt maddelerinden oluşmaktadır.

  EK-1

  SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK

  GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİ KONTENJANLARI

  (Türkçe Öğretici ve Rehberlik Danışmanı)

  İL ADI

  SINIF ÖĞRETMENİ

  TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

  REHBER ÖĞRETMEN

  ADANA

  70

  0

  22

  ADIYAMAN

  15

  5

  3

  ANKARA

  0

  0

  5

  ANTALYA

  0

  0

  1

  BATMAN

  0

  0

  2

  BURSA

  8

  27

  14

  DİYARBAKIR

  0

  0

  2

  GAZİANTEP

  147

  92

  60

  HATAY

  228

  174

  125

  İSTANBUL

  107

  104

  67

  İZMİR

  32

  14

  7

  KAHRAMANMARAŞ

  40

  22

  31

  KAYSERİ

  0

  0

  3

  KİLİS

  31

  64

  29

  KOCAELİ

  0

  0

  2

  KONYA

  38

  0

  21

  MALATYA

  16

  17

  2

  MARDİN

  8

  0

  5

  MERSİN

  27

  7

  17

  OSMANİYE

  0

  0

  5

  SAKARYA

  0

  0

  1

  SİİRT

  0

  0

  1

  ŞANLIURFA

  214

  71

  75

  TOPLAM

  981

  597

  500

  EK-2

  SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ

  GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİ ALIMI TAKVİMİ

  27 Şubat - 02 Mart 2017

  Geçici Süreli Öğretici Alımı Başvurularının Alınması

  27 Şubat-03 Mart 2017

  Geçici Süreli Öğretici Alımı Başvurusu Onay İşlemleri

  04 Mart 2017

  Mülakat Gerçekleştirilecek İllerin Açıklanması

  06 - 08 Mart 2017

  Mülakatların Gerçekleştirilmesi

  09 - 12 Mart 2017

  Okul/Kurum Tercihlerinin Alınması

  13 - 15 Mart 2017

  Yerleştirme Sonuçlarının İlan Edilmesi

  20 - 24 Mart 2017

  Göreve Başlama İşlemlerin Yapılması,

  Sözleşmelerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri Tarafından İmzalatılması

  EK-3

  SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ

  GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİ ALIMI

  MÜLAKAT GERÇEKLEŞTİRİLECEK İL MERKEZLERİ

  İL PLAKA KODU

  İL ADI

  01

  ADANA

  06

  ANKARA

  25

  ERZURUM

  34

  İSTANBUL

  35

  İZMİR

  52

  ORDU

  63

  ŞANLIURFA

  BAŞVURU SAYFASI ( https://gsoa.meb.gov.tr/GSOAgiris.aspx )