KPSS-A Grubu alımlarda yaş şartı resmi olarak 35 oldu.

Sorubak BilgiHükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, daha önce yaptığı açıklamada, KPSS-A kadrolarına yapılacak atamalarda yaş şartını yükselteceklerini açıklamışlardı. O günden bu yana, bu sözün mevzuat karşılığı bekleniyordu. İlgili mevzuat düzenlemesi, 8 Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin A/11 fıkrasında yer alan kadrolara yapılacak atamalarda yaş şartı, sınav tarihi itibariyle 35 olarak belirlenmiştir. Aynı yaş düzenlemesi hakim ve savcı adaylığı içinde yapılmıştır.

8 Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan

643 SAYILI KHKNIN 9. MADDESİ

"Ek Madde 40- Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve bu Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarınca yapılacak özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır."

Geçici Madde 38- Bu Kanunun ek 40 ncı maddesi ile yapılan düzenleme; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılıp başvuru süresi bitmiş olan giriş sınavları hakkında uygulanmaz. Bu sınavlarda yaş şartına ilişkin olarak duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 12- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağodaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak"

MEMURLAR.NETİN YORUMU

1- Artık bir kuruma, 8 Haziran 2011den sonra müfettiş, uzman ve denetmen yardımcısı alınırken, sınav tarihi itibariyle "35 yaşını doldurmamış olmak" şartı aranacaktır.

2- Özel kanunlardaki yaş şartı mülga olmuştur.

3- EPDK, KİK gibi üst kurullar da uzman, denetmen, müfettiş yardımcısı alırken, üst yaş şartını 35 olarak belirleyecektir.

4- 8 Haziran 2011den önce duyurusu yapılmış ve başvuru süresi KPSS-A personel alımlarında eski mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Başvurusu süresi bitmeyen ilanlar için kamu kurumlarının acil olarak ilan düzeltmesine gitmrsi gerekmektedir.

5- Hakim ve savcı adayı alımlarında da yaş şartı, "giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle 35 yaş" olarak belirlenmiştir