İlkokul Sene Başı Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri 2015-2016T.C.

............................ KAYMAKAMLIĞI

.......................... İlkokulu MüdürlüğüSay : 48610312-050/ 01/09/2015

Konu : Öğretmenler Kurulu Toplantısı
............................ İLKOKULU ÖĞRETMENLERİNE

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 34.maddesi gereği 03/09/2015 Perşembe Günü saat:10:00da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılı Sene başı Öğretmenler Kurulu toplantısı yapılacaktır.Bilgilerinize rica ederim.

.............................

Okul Müdürü

GÜNDEM MADDELERİ


1) Açılış ve yoklama, kurul katipliğine iki öğretmenin seçilmesi.

2) Okul Müdürü Mustafa EVCANın açılış konuşması, personelin tanıştırılması, idari personel arasındaki görev dağılımının açıklanması.

3) İlköğretim Kurumları Yönetmeliği in incelenmesi, değişikliklerin gözden geçirilmesi

4) Öğrenci kayıt çalışmalarının, devam-devamsızlık, kılık kıyafet durumlarının görüşülmesi.

5) Atatürk ilke ve inkılâpları, Atatürkçü düşüncenin tüm derslerde benimsenmesi, konuların ders defterine işlenmesi.

6) Zümre Öğretmenler Kurulları ile ilgili mevzuat ve uygulamadaki sorunların görüşülmesi, Okul zümre başkanı ve Sınıf zümre başkanlarının belirlenmesi.

7) Planlama çalışmaları ile ilgili mevzuatın okunup, tartışılması.

8)Öğrenci başarısını ölçme çalışmaları; sınav sayı ve çeşitleri, değerlendirme ölçeklerinin hazırlanması, kullanılması ve sınav evrakının idareye tesliminin görüşülmesi.

9)Ders dışı eğitim (egzersiz) çalışmaları mevzuatına göre yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi.

10)Rehberlik çalışmaları ile mevzuat ve uygulamaların incelenmesi.

11)Okulun imkan ve şartlarına, personel sayısına, çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özelliklerine göre kurulabilecek öğrenci kulüplerinin görüşülüp, önerilerin kararlaştırılması.

12)Bunların dışında yapılacak sosyal, kültürel, sportif, izcilik, yarışma, sergi, v.b. faaliyetlerin ve bunları üstlenecek görevlilerin belirlenmesi.

13)Veli toplantıların gündemlerinin ve zamanlarının belirlenmesi.

14)Kurul ve komisyonlara öğretmen seçimleri

15)Personelin maaş, ücret, izin, rapor, taltif, tecziye v.s. hak ve sorumluluklarının görüşülmesi

16)Öğretmen nöbet talimatı ve vakit çizelgesinin uygulanmasının açıklanması.

17)Yangın ekiplerinin oluşturulması, güvenlik tedbirlerinin ve yapılacak tatbikatların kararlaştırılması.

18)Eşya araç-gereçlerin korunması, tertip-düzen, temizlik ve tasarruf tedbirlerinin görüşülmesi.

19)Öğretmenler arasında yapılan sınıf ve ders dağılımların duyurulması.

20)Okul sütü ile ilgili yapılacak çalışmaların kararlaştırılması.

21)Kaynaştırma eğitimleri ve BEPli öğrencilerin görüşülmesi.

22)Resmi yazıların duyurulması, okunması ve imzalanması.

23)Kutlanacak belirli gün ve haftaların belirlenmesi, milli bayramlarda görev paylaşımının yapılması.