Fen liselerinde öğrenci nakil işlemleri nasıl yapılır?

Fen liselerinde öğrenci nakil işlemleri nasıl yapılır?

Fen Liselerinde Nakil İşlemleri

Şartları:
Bu okullar arasında öğrenci nakillerine esas olmak üzere; sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle şube öğrenci sayısı 26’yı aşmayacak şekilde oluşacak açık kontenjanlar ve sınıf seviyesindeki taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir.
 
Nakiller; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre yapılır.
 
Nasıl Yapılır?
Nakil başvurusu, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne velisi tarafından yapılır. Öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde başvurusu; öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce, e-okul sisteminden naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne iletilir. E-okul sistemi üzerinden alınan nakil başvuruları, ilgili okul müdürlüğünce haftanın son iş günü değerlendirilir.
Değerlendirme ile ilgili tutanak, e-okul sistemi üzerinden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir, ayrıca öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-okul sisteminden bildirilir.
Naklin uygun görülmesi hâlinde veli bilgilendirilir ve öğrenci en geç 5 iş günü içinde yeni okuluna başlar. Bu süre içinde öğrencinin eski okulundan ayrılmadan nakil talebinden vazgeçmesi hâlinde, bu durum öğrenci velisi tarafından yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirilir ve nakil işlemi e-okul üzerinden iptal edilir.
Öğrenciye ait veriler, yeni okuluna başladığı gün e-okul sisteminden alınır.
Resmî ve özel fen liseleri dışındaki diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından resmî fen liselerine öğrenci nakli yapılmaz. Resmî fen liselerinden, resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.
Şehit ve Gazi Çocuğu Durumuna düşen öğrencilerin nakilleri: 
 Bu okullarda öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.
Burhan DEMİR
Eğitim Yöneticisi