Eğitimde Öncü Adres
Kategori İçerikleri

Sosyal Bilgiler

Cumhuriyetin Temel İlkeleri

Demokratik DevletDemokrasi; egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır. Demokrasilerde belli dönemlerde yapılan seçimlerle halk temsilcilerini belirler. Böylece millet temsilcileri aracılığı ile kendi kendini yö­netir.…

Meşrutiyet Dönemi

Osmanlı halkı ilk kez 1876'da II. Abdülhamid döneminde ilân edilen I. Meşrutiyet ve Kanunî Esasi (Anayasa) ile yönetimde söz sahibi olmuştur ve böylece Osmanlı Devletinin yönetim şekli "meşruti monarşi" şeklinde değişmiştir.…

Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun

Osmanlı Devleti'nde padişahın başkanlı­ğında önemli devlet işlerini görüşmek üzere top­lanan meclise, "Divan-ı Hümayun" denirdi. Or­han Bey döneminde, Divan'ın varlığı kesinlik ka­zanmıştır. Divan, Orhan Bey zamanından, Fatih'in ilk…

Orta Asya Türklerinde Kurultay

Eski Türklerde siyasi, askerî ve ekonomik kararların alındığı meclise toy ya da kurultay adı verilirdi. Orta Asya Türk devletlerinden biri olan Hunlarda her yıl ilkbaharın beşinci ayında (Hazi­ran ayı) devlet işlerinin…

Osmanlı’da Eğitim ve Öğretim

OSMANLI'DA EĞİTİM VE ÖĞRETİMOsmanlı'da eğitim ve öğretim oldukça ge­lmiştir. Görev ve sorumluluklarını bilen, insan­lara karşı saygılı, hoşgörülü, bilgili insanlar ye­şermek amacıyla medreseler kurulmuştur.Medreselerde dini…

Osmanlıda Vakıf Sistemi

Vakıf, kişinin mal varlığının bir bölümün hayır işleri için bağışlamasına denir.Vakıf arazi gelirleri cami, han, hamam medrese gibi sosyal hizmetlere ve hayır kurumlarının masraflarına ayrılan topraklardır.Vakıf sistemi,…

Buhar Teknolojisinin Faydaları

Buhar makinesi, buharın içinde var olan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bir dıştan yanmalı motordur. Lokomotif, buharlı gemiler, pompalar, buharlı traktörler, endüstriyel devreler bu grubun içine girer. Fransız Denis Papin…

Tımar Sistemi ve Faydaları

Osmanlı Devleti'nin; devlet görevindeki hizmetlerine karşılık olmak üzere bir kısım asker ve memurlara, belirlenmiş bölgelerde, kendi adla­rına vergileri toplama yetkisiyle birlikte verdiği topraktır. İkta ve dirlik olarak da adlandırılır.…

Türkiye’de Tarımı Etkileyen Faktörler

Tarım, insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toprağı işleyerek ürün elde etmesidir. Bu faaliyet, topraktan çeşitli ürünlerin elde edil­mesinin yanı sıra hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerini de kapsar. Ülkemizde nüfusun yaklaşık…