Ağustos 2010 Öğretmenlik Başvurusu İçin İstenecek Belgeler

Başvuruda İstenecek Belgeler

Adayların başvuruda ve göreve başlamada, istenen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Belgelerin asılları adaylara geri verilerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmış birer örnekleri teslim alınacaktır.

Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler:

a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan),

b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, pedagojik formasyon, ilköğretim sınıf öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya kurumca onaylı örneği,

c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

ç) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz),

d) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan programa kayıt tarihini gösteren belge istenecektir (Mezuniyet belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan ayrıca belge istenmeyecektir.),

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday ya da asıl Devlet memuru olarak çalışanlardan Muvafakat Belgesi (Onaylı EK-5/b belgesi ya da elektronik başvuru formunun çıktısı),

f) Açıktan ilk atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği,

g) Açıktan atanmak üzere başvuruda bulunanlardan Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği (Kararnamesi bulunmayan Okul Öncesi Öğretmenliği / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri ile Sınıf Öğretmenleri için onaylı atama üst yazısı veya listenin ilgili sayfası istenecektir.),

ğ) Kurumlar arası ilk atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği, h) Kurumlar arası yeniden atanmak üzere başvuruda bulunanlardan en son çalıştığı kurumdan alacağı hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği (Belge üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),

ı) Açıktan atanmak üzere başvuruda bulunanlardan Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği veya kurumca onaylı örneği,

i) Bakaya kalanlardan Kovuşturmaya yer olmadığına dair mahkeme kararı,

j) Adli sicil kaydı bulunanlardan Sabıka Sorgulama Belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı,

k) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü mezunu olup Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı Seviye Tespit Sınavına katılardan başarılı olduğuna ilişkin belge,

l) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavına katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olduğuna ilişkin belge. Tüm atama çeşitlerine göre başvuru yapacaklar için sağlık, adli sicil, askerlik durumları ile Açıktan Atama ve

Açıktan İlk Atama çeşidine göre başvuru yapacakların Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin kişisel durumları elektronik başvuru formunda beyan edilecektir.

1- Öğretmenlik başvurularında istenen belgelerin ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınarak elektronik başvuru sayfasına yansıtılması hâlinde buna ilişkin belgeler ayrıca istenmeyecektir.

2- Beyana dayalı bilgiler, teknik alt yapısı hazır olan ilgili kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda teyit edilir. Kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeler ile adayın beyanı arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra başvuruya engel hali olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilir. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilir, ataması yapılmış ise ataması iptal edilir.

Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

1. Elektronik Başvuru Formu dışında dilekçe ile yapılan başvurular,

2. Başvuru takvimi dışındaki başvurular,

3. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış başvurular,

4. Geçersiz KPPSP10 puanı ile (ara sınıf öğrencilerinin puanları) yapılan başvurular,

5. Atama alanı ve biçimini yanlış seçenlerin başvuruları,

7. Atama önceliğini etkileyecek şekilde mezun olduğu yükseköğretim programını yanlış seçenlerin başvuruları,

8. Hizmet sürelerini fazla gösterenler ile memurlukta geçen hizmet sürelerini öğretmenlikte geçmiş gibi gösterenlerin başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu bağlamda; başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belge düzenleyerek, beyanda bulunarak ya da evrakta tahrifat yaparak başvuruda bulunanlar ile gerçek durumunu gizleyerek başvuruda bulunanların, başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atama yapılmış olsa bile atamaları iptal edilerek, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.