Aday (Stajyer) öğretmen yetiştirilmesi ile ilgili hangi işlemler yapılmalıdır?

Aday (Stajyer) personelin yetiştirilmesi işlemleri mevzuat ve programlara uygun yapılmalı, (RG. 18090), (TD. 2423, 2436)

* İster kadrolu, isterse sözleşmeli olsun, göreve başlayan stajyer öğretmenler -temel eğitime başlayıncaya kadar müstakil olarak derse gireceklerse- kendilerine okul müdürü tarafından hemen bir rehber öğretmen tayin edilmeli ve bir Aday Çalışma Plânı verilmeli,

* Adaylar, üstlendikleri eğitim-öğretim görevlerini en iyi şekilde yapabilecek tarzda yetiştirilmeli. Müstakil olarak derse sokulan aday öğretmenlere ayrıca, temel ve hazırlayıcı eğitimlerini tamamlamaları beklenmeden ve bu eğitimleri dışındaki zamanlarda meslekî bilgiler de öğretilmeli,

* Aday öğretmen bütün çalışmalarını rehber öğretmenin gözetiminde yapmalı, rehber öğretmen, aday öğretmenin çalışmalarını kontrol edip, gerekli yardımları yapmalı ve ilk günden itibaren en az ayda bir defa rapor düzenleyerek idareye vermeli,

* Aday öğretmenler çalışma plânındaki hususları kapsayacak şekilde bir adaylık dosyası hazırlamaya başlamalı, Dosya hazırlama çalışmaları esnasında, başkaları tarafından daha önceden hazırlanmış, eski bilgiler içeren adaylık dosyalarını satın almaları veya kanun ve yönetmelikleri yeniden yazmaları yerine, bunlarla ilgili kaynakları ve yayınları edinmeleri ve okuyup öğrenmeleri sağlanmalı,

* Adaylık eğitimleri mesai saatleri dışında yapılarak, derslerin açık geçmesi önlenmeli, aday öğretmene -öğrenmesi amacıyla- boş zamanlarında bir idarecinin yanında, idarî iş ve işlemlerde çalışma görevi de verilmeli, (Per. GM. 25/11/2004–86638 sayılı yazı)

* 657 sayılı D.M. Kanununun 4/ b maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak okula atanan öğretmenlere de, diğer aday öğretmenlere yapılan işlemler aynen yapılmalı, bu öğretmenlerin adaylık eğitimlerini başarıyla bitirmiş olanlarından kadrolu olarak öğretmenliğe geçenlere tekrardan adaylık eğitimi yaptırılmamalı,

* Yüksek öğretim veya özel öğretim kurumlarında görev yapıp, Bakanlığa bağlı okullara atanan öğretmenlerin adaylık işlemleri de talimatlara göre yapılmalı (MEB. Per. GM. 31.03.2003/ 25580 sayılı yazı, 20.06.2006/ 56 nolu Genelge, 18.10.2007/ 66503 sayılı yazı),

* Öğretmenler dışındaki aday personelin yetiştirilmesi için de rehber eğitici görevlendirilmeli ve gerekli çalışmalar yapılmalıdır. (MEB. Per. GM. 1995/ 8, 96, 1997/ 102 nolu Genelgeler)

Açıklama; Diğer aday memurlar için ‘rehber eğitici görevlendirme ve çalışma programı hazırlama işlemi, temel ve hazırlayıcı eğitimi başarmalarından sonraki uygulamalı eğitim aşamasında yapılmasına rağmen, temel eğitime başlayıncaya kadar, kadro görevlerinin gerektirdiği hizmetleri yapacaklarından dolayı genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, yardımcı hizmetler vb. kadrolarına atanan aday memurlara göreve başladıkları anda hemen bir rehber eğitici tayin edilir.

Aynı sebepten dolayı, müdür dışında birden çok öğretmeni olan bir okula atanan aday öğretmene de, göreve başladığı anda, okul müdürü tarafından, aynı okuldan hemen bir rehber öğretmen tayin edilerek, durum yazıyla, aday ve rehber öğretmenine resmen bildirilir.

Rehberlik görevi, rehber öğretmenin kurum müdürü ile birlikte hazırlayacakları ‘çalışma plânına göre yapılır. Rehber öğretmen, aday öğretmenin adaylığı kalkıncaya kadar yardım ve rehberliğini sürdürür.

Rehber öğretmen başka bir okulda ise, çalışma plânı, milli eğitim müdürünün görevlendirmesiyle, rehber öğretmenin görevli olduğu okul müdürü tarafından hazırlanır.

Rehber öğretmenin -varsa- aday öğretmenin branşından olması gerekir, aynı branştan öğretmen yoksa başka bir branştan, diğer şartları taşıyan birisi de rehber öğretmen olarak tayin edilebilir ve aday öğretmen bundan sonraki tüm eğitim faaliyetlerini rehber öğretmenle birlikte yapar.

Müstakil olarak derse giren aday öğretmenlere, temel eğitimleri sırasında uygulanan program dışında, ayrıca zaman ayrılarak, hemen lâzım olacak meslekî bilgiler de öğretilir.

Rehber öğretmen, ilk günden itibaren aday öğretmenin çalışmalarını kontrol edip, gerekli yardımları yapar ve aday hakkında idareye en az ayda bir rapor verir. En son verdiği raporda adaylığın kaldırılmasının uygun olup olmadığına dair değerlendirme yaparak görüşünü belirtir. (TD. 2423, md. 28)

Okulda müdürden başka idareciler de varsa, aday öğretmene teorik olarak öğrendiği idarî konularda uygulamalar yapabilmesi için hangi müdür yardımcısından yararlanacağı da bildirilir, rehber olabilecek öğretmen veya başka bir idareci yoksa rehberlik görevlerini de okul müdürü üstlenir.

Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulan ‘Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu adayların temel ve hazırlayıcı eğitimleri ve sınavlarına yönelik işlemleri, okul idaresi ise uygulamalı eğitim aşamasında yapılacak işlemleri plânlayıp gerçekleştirirler. (TD. 2423, md. 12, 15, 26)

Adaylık eğitimi çalışmalarını kontrol ile görevli olan komisyon, adayların nasıl yetiştirilmesi gerektiği hususunda okul yöneticilerini eğitir, gerekirse onların çalışmalarını bir programa bağlar. Komisyon, bu amaçla aday öğretmenlerin bulunduğu okulların idarecilerinden zaman, zaman adayların yetiştirilmesi ile ilgili çalışmaları doğru yapıp yapmadıkları hususunda bilgiler alır. Eğer aldıkları bu bilgiler ve yaptıkları kontroller neticesinde, okul idarecilerinin aday öğretmenleri amacına uygun yetiştiremedikleri kanaatini edinirlerse, bu okuldaki adayların yetiştirilmesi işlerini okul idaresinden alarak kendilerinin organize etmesi gerekir.

Ancak, aday öğretmenin atandığı okulda, kendisine rehber olabilme şartlarını taşıyan bir öğretmen yoksa veya diğer öğretmenler de aday ise, ya da aday öğretmen tek başına birleştirilmiş sınıflı bir okula atanmış ise, komisyon bu aday öğretmene başka bir okuldan rehber öğretmen tayin eder ve rehbere de durumu yazıyla bildirir. Ayrıca rehber öğretmenin görevli olduğu okul müdürüne de örneğe uygun bir çalışma plânı hazırlatarak aday öğretmene verdirir ve adayın rehber öğretmeniyle ne zaman, nasıl bir araya geleceklerini de belirler.

Bu durumdaki aday öğretmenlere, kendilerinin en yakınlarında bulunan ve her zaman kolaylıkla ulaşma imkânları olan okullardaki başarılı öğretmenlerin rehber olarak tayin edilmesi, aday öğretmenin haftada bir gün rehber öğretmenin okuluna giderek derslere birlikte girmeleri gerekir. Aksi halde bu öğretmenlere sırf merkez okullardan olsun diye, görüşme imkânları bulunmayan öğretmenlerin rehber olarak tayin edilmesi, istenen faydayı sağlamamakta ve yetiştirme çalışmaları amacına uygun yürümemektedir) (Bursa Teftiş)

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER