4+4+4'ün 7 Aylık Raporu

4+4+4'ün 7 Aylık Raporu

4+4+4ÜN 7 AYLIK UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI :

2012-2013 Öğretim yılında yasal düzenlemeyle başlanılan 4+4+4 uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, alınması gereken tedbirler:

 1. 1.Sınıflarda 60 - 72 aylık öğrencilerin aynı sınıfta bulunmalarındaki sorun devam etmektedir. Aynı müfredatın farklı seviyedeki öğrenci gruplarına uygulanması okullarda farklı uygulamaların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yasal düzenlemeye rağmen oluşturulan farklılıklar pedagojik olarak bilimsel verilerle çelişmektedir.Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Hazırlık Kitabının eğitim öğretimde kullanılmasında okullar arasında birliktelik sağlanamamıştır.

Çözüm:

 • Kurumlarda oluşturulacak komisyon nezaretinde; seviye/yaş gruplarına göre sınıfların yeniden oluşturulması,
 • 1.sınıfların genelde hazır buluşluk düzeyi çok yüksek olduğu belirgin bir şekilde görülen bölgelerdeki okullarda, müfredatın öğrencilerin çok gerisinde kaldığı, kırsal bölgelerde ve varoşlarda ise tersine bir olguyla karşılaşıldığı görülmektedir. 1.sınıf öğretmenlerinin ihtiyaç ve görüşleri doğrultusunda‘ Acil ve Hızlandırılmış Hizmetiçi Eğitimden geçirilerek ülke genelinde uygulama birlikteliğinin sağlanması gerekir.
 • Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Hazırlık Kitabı ına göre uygulanan ‘Uyum süreci gözden geçirilerek yeniden düzenlenmelidir. Bu süreçle bağlantılı olarak derslik sayısı artırılarak 1. Sınıfların öğrenci sayısı öncelikle standartların altında oluşturularak; oyunlaştırılmış etkinliklerin fiziki olarak uygulanması sağlanmalıdır.
 • Yaş grupları ayrılma imkânı olmayan okullarda seviye/yaş grupları oluşturularak ileri düzeydekilere okuma yazma çalışmalarına ağırlık verilerek çalışılması.

2.Sınıfların, özellikle de 60 aylık çocukların boylarına göre okul tuvalet, lavabo, musluk vb. fiziki düzenlemelerin halen tamamlanamadığı okullarda sorun yaşanmaktadır.

Çözüm:

 • MEB olarak okullarımızın fiziki dönüşümlerinin çocukların boylarına uygun hale getirilmesine öncelik verilmelidir. Bu durum özellikle İlkokula dönüştürülen okullarda acilen sonuçlandırılmalıdır.

3. İlkokullardaki Serbest Etkinlikler derslerinin amacı doğrultusunda uygulanmadığı ortaya çıkmıştır. Bu ders öncelikle mihver derslerin programının yetiştirilmesi için veya öğrencilerin boş bırakılarak zaman israfına sebep olmaktadır.

Çözüm:

 • Bu sorun kapsamlı, ayrıntılı ve alternatifli materyal ve etkinliklerin öğretmenlerde sunulmasıyla çözülebilir. Serbest Etkinlikler Dersinin farklı amaçlar için kullanılabilmesinin önüne geçilmelidir.

4. 1.Sınıf öğrencileri 5. saatten sonra (5. ve 6. saatlerde) yoruluyorlar, ders ve etkinliklere katılmakta zorlanıyorlar.

Çözüm:

 • Sınıf öğrenci sayılarının özellikle uyum süresince oyunlaştırılmış etkinliklerin uygulanmasına yönelik olarak 10 -20 arasında sınırlandırılması, etkinliklere ve öğrencinin yaşına uygun oyun köşe ve materyallerinin sağlanması programın uygulanmasında ve öğrencinin etkinliklere katılmasında etkili olacaktır.
 • Ya da; sınıftan ayrı olarak oluşturulacak gerekli donanımı sağlanmış oyun sınıf/alan/birimlerin öğrenci etkinliklerinin uygulamasında yararlanılması veya fiziki olarak uygun şartların bulunması durumunda okul öncesi sınıflardan/birimlerden 1. sınıfların yararlanmalarının sağlanması.

5. 1.Sınıflarda altına kaçıran ve tuvalet eğitimi yerleşmemiş öğrenciler ile uyum problemi yaşayan öğrenciler için psikolojik destek sağlanması gerekmektedir.

Çözüm:

 • Bu desteği sağlayacak sağlık personeli, mümkün değilse her okulun öncelikle Rehber Öğretmen ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. MEB öğretmen alımında öncelikle Rehber Öğretmen ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte Rehber öğretmen alımı atama öncelikleri arasına alınmalıdır.

7. Okullarda ihtiyaca cevap verecek sayı/yeterlilikte yardımcı personel açığı devam etmektedir.

Çözüm:

 • Her kademedeki okullara yeterli sayı ve özellikte yardımcı personelin istihdam edilmesi veya hizmet alımı için yeterli ödeneğin sağlanmasıyla sorun çözülmelidir.

8. İkinci 4+4lerde Branş öğretmenlerinin eksikliği eğitim öğretimin kalitesini doğrudan ve olumsuz etkilemektedir.

Çözüm:

 • 2013 LYS sınavındaki 60 bin öğrencinin 0 (Sıfır) almasının gerekçesi başka yerlerde aranmadan; Ortaokul ve Liselerdeki branş öğretmeni ihtiyacının acilen karşılanması gerekmektedir. Ertelenemeyecek yatırım olarak insanımızla doğrudan ilişkili öğretmen ihtiyacı öncelikle ve en kısa zamanda sağlanmalıdır.

9. Yapılan düzenlemeyle hiç hesapta yokken okullarda oluşan norm kadro fazlalıkları ve devamındaki uygulamalar eğitim camiasını çok rahatsız etmiştir. Hazırlıksız ve zorlama uygulamalar personelin performansını çok olumsuz etkilemiştir. Branş derslerindeki öğretmen açığının sadece derslerin boş geçmemesi adına kapatılması anlayışı başıbozuk bir yapılanmaya sebep olmuştur. Yeterliliği tartışılan ve amacı ıska geçen nicel veriler Türk İnsanının geleceğine ket vurmaktan öteye gitmemektedir. Kalite yerini günü kurtaran anlayışın yerleşmesine meydan verilmemelidir.

Çözüm:

 • 4+4+4 sisteminin uygulanması ile norm kadrolardaki değişiklik ve yan alan çözümü sorunu daha da çıkmaza sokmuştur. Yıllarca Sınıf öğretmenliği yapan öğretmenin bir sabah Matematik, Fen ve Teknoloji veya İngilizce öğretmeni olarak uyanmasını hiçbir gerekçeyle açıklamak mümkün olmamıştır. Dolayısıyla kısa bir uygulama sürecinden sonra tekrar geri dönülmüştür; çünkü öğretmen, öğretmenlik yapacağı öğrencilerinin gerisinde kaldığı gerçeğiyle karşılaşmıştır. Aklın gereği yanlışa yanlışla çözüm çıkmazından geri dönülmüş, ancak sorun başlangıçtaki gibi devam etmektedir. Ders saatlerindeki değişiklikler, bazı derslerin seçmeli hale getirilmesi vb. uygulamalarla ortaya çıkan norm fazlalıkları ve ihtiyaçları öğretmenleri gelecek endişesiyle başbaşa bırakmıştır. MEB belirsizliklere sebep olacak uygulamalara girişmesi sorunu kronikleştirmekte ve personeli umutsuzluğa sürüklemektedir. Çalışma bölgesi içinde veya ihtiyaç duyulan diğer çalışma bölgelerinde görevlendirme yapılırken personelin isteği, hukuki ve sosyal kazanımları dikkate alınarak düzenleme yapılmalı, sosyal devlet anlayışının temel ilkesi olan hukuk normları ıskalanmamalıdır.

10. Seçmeli derslerle ilgili olarak velinin özgür iradesine bağlı kalınarak belirlenen Seçmeli Derslerin uygulanmasında kurumların fiziki, personel ve bölge şartları sebebiyle uygulanmasında yaşanan sorun devam etmektedir.

Çözüm:

 • Seçmeli derslerin seçiminde öğretmenler kuruluna öncelik verilerek okuldaki öğretmen yeterliliğine göre seçmeli tercihi sınırlandırılmalıdır.
 • Sayı ve yeterlilik olarak ihtiyaç oluşan seçmeli ders öğretmeni ihtiyacının karşılanarak; amacın dışında irade özgürlüğü adına yeni sorunların oluşmasına veya yetersiz öğretmen veya görevliye mahkum olunmamalıdır.
 • İleriye dönük olarak uzun vadede; İlkokul+Ortaokul+Lise(4+4+4) nin aynı yerleşke içerisinde personel ve fiziki donanımı tamamlanmış okulların kampüs şeklinde oluşturularak, kullanılmasında rasyonel çözüm sağlanmış olacaktır.

11. Haftalık ders saatlerinin düzenlenmesiyle ortaya çıkan farklı saatlerde derslerin bitmesi farklı çözümler aranmasına, uygulamada çeşitliliğe sebep olmaktadır. Özellikle akşam saat 19.00de dersleri sona eren veya sabah 07-7.30 gibi erken saatlerde dersi başlayan ilkokul/ortaokullarda sorun devam etmektedir. Teneffüs ve dinlenme saatlerinin ders saatlerinin uygulanması gerekçesiyle kısaltılması sorun yaratmaktadır.

Çözüm:

 • Geçici veya sürekli olarak aynı binayı ve personeli kullanmak zorunda olan okullarda öğrencilerin aynı saate giriş çıkışlarını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Ders saati farklılıklarından oluşan boşluklarda öğrencilerin eğitsel normlarla meşgul olacakları programlar uygulamaya konmalı, fiziki mekanlar öğrencinin her saat yararlanabileceği birimler olarak hizmete sunulmalıdır.

12. Seçmeli derslerin uygulanmasında sorun devam etmektedir. Okullara arasında ki farklı uygulamalar devam etmekte, birlik ve bütünlük sağlanamamaktadır. Çözüm yollarındaki farklılık boşluktaki sorunun bireysel uygulamalarla çözümlenmesi yolunu açmış, bu durum da; uygulamada bütünlük ve birliğin ortadan kalkmasına sebep olmuştur.

Çözüm:

 • 5.Sınıf ve 9. Sınıflardaki seçmeli derslerin seçiminde öğrenci/velinin özgür iradesinin belirleyici oluşu, demokratik sürecin işleyişine önemli bir katkı sağlamakla birlikte; öğretmen sayısının yetersizliği, haftalık ders saati sayılarının farklılığı uygulamada okul idarecilerinin/öğretmenleri olumsuz etkilemiş, okullar arasında farklı çözümleri beraberinde getirmiştir. (Seçmeli dersleri aynı güne planlamak gibi eğitsel yönden uygun olmayan uygulamalar görülmekte, servis beklemek zorundaki öğrenci kitlesinin kontrolsüz, boşta kalması, ya da zorunlu olarak bazı sınıflara kurs düzenlenmesi çözümü getirilmesi vb. devam etmektedir.) Seçmeli derslerin belirlenmesinde okulun personel, fiziki yeterlilikleri kapsamında veli, yönetici, öğrenci ve öğretmen paydaşlarının katılımı ile belirlenmesi sorunun çözümünde yeterli olacaktır.

13. Okul Aile Birliklerinin yeni yasaya göre okul türlerine, aynı binada sabahçı/öğleci veya ikili gibi oluşan fiili zorunluluklar sebebiyle kuruluş ve çalıştırılmasında yaşanan sorun devam etmektedir.

Çözüm:

 • İkili eğitim/öğretim yapan, aynı bahçeyi paylaşan ve tek müdürlükle idare olunan İlkokul/ortaokulların Okul Aile Birliğinin oluşturulmasında karşılaşılan sorunların, fiili durumlar göz önünde bulundurularak mevzuatının yenilenmesi, daha aktif ve katılımcı bir konumda yer alması gerekir. Aynı zamanda çağdaş denetim getirilerek kurumun ihtiyaçlarının karşılanmasında maddi/manevi işlevinin artırılması ve beraberinde bağış alabilecek geniş bir yelpazenin oluşturularak denetimli çalıştırılması kurumların ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanmasını sağlayacaktır.

14.Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin uygulanmasında, özellikle ‘Toplum Hizmeti çalışmalarında ders saatlerinin ve sürenin yetersizliğinden uygulanması mümkün olmamaktadır.

Çözüm:

 • 1. ve 5. Sınıflar ile ara sınıflarda ders saatlerinin dışında yapılması gereken‘Toplum Hizmetve Kulüp çalışmalarında yönetmeli hükümlerinin uygulanması ülkemizin şartları, kurumların fiziki durumu ve ilgili mevzuatlara göre uygulanamadığı gerçeğimden hareketle; yönetmelik hükümlerinin uygulanabilir ve ülke gerçekleriyle uyumlu hale getirilmelidir. Uygulanamadığı halde uygulanıyormuş gibi yapılması kendimizi kandırmaktan öteye gitmemektedir. Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren uygulanamadığı halde, ülkemiz şartlarıyla uyumlu olmadığı halde ısrarla uygulanmasının dayatılmasına bir anlam yüklenememektedir. Aklı zorlamaktansa yeterliliklere göre gerekli düzenlemelerin ülke gerçekleri ışığında yapılarak mevzuatının uygulanabilir hale getirilmesi gerekir.

15. Taşıma Merkezli Okulların 5. Sınıfların 36 saatlik haftalık ders saatlerinin uygulamasında öğrenciler kontrolsüz bir şekilde sınıflarda veya bahçede görevlendirilecek personelinde olmayışı sebebiyle servisleri başıboş beklemek zorunda bırakılmakta, bu durum; okullar arasında farklı çözümlerin üretilmesine sebep olmaktadır.

Çözüm:

 • Ders saatleri yeniden gözden geçirilmelidir, okul ve mevsim şartları coğrafi bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak öğrenci, yönetici, veli ve servis hizmeti sunanların ortak yararı göz önünde bulundurularak uygulanabilir düzenlemeler acilen yürürlüğe konulmalıdır.

16. Fatih Projesinin uygulanmasında yaşanan sorun devam etmektedir. Uygulamanın devam ettiği okullarda dağıtılan tablet bilgisayarlardan amacı doğrultusunda en üst düzeyde yararlanılamamaktadır. Teknolojik ve personel yeterliliklerindeki sorun devam etmektedir.

Çözüm:

 • Yapılan milyonlarca dolarlık yatırımın amacı doğrultusunda kullanılması ve takibinin yapılması vatandaşlık görevi olduğu kadar insan olarak vicdani bir sorumluluktur. Sistemin işleyişi ile ilgili teknik yeterliliklerin sağlanması ve sürekliliği için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Akıllı tahta kullanılmasıyla ilgili gerekli görülen her düzey personelin hizmetiçi seminerden geçirilmesi; tablet bilgisayar ve akıllı tahtanın kullanımıyla ilgili teknik yardımın sürekli olarak sağlanması, uygulamanın Eğitim Denetmenlerince denetlenmesi, ilgili bakanlıkların taahhütlerini yerine getirmede gerekli özeni göstermesi gerekmektedir. Milyonlarca dolar tutarındaki yatırımın süreç içindeki tüm evrelerinin takibi, denetimi ve teknik yardımı mutlaka sağlanmalıdır.

17. Seçmeli Derslerden kitabı olmayan derslerde kaynak kitapların tespitinde belirsizlik, farklı ve sakıncalı uygulamalara sebep olmaktadır. Gelecek öğretim yılı için şimdiden tedbir alınmalıdır.

Çözüm:

 • MEB tarafından kaynak kitap listeleri ve programa göre yararlanılabilecek kitapların listesi, derse giren öğretmenlerin kaynak ihtiyacı Türk Milli Eğitiminin amacı/ilkeleri çerçevesinde sağlanmalıdır. Özellikle ders kitabı olmayan seçmeli derslerde, kaynak kitap tespitinin öğretmen inisiyatifine bırakılması tartışma ortamını da beraberinde getirmiş ve sorun bireysel, farklı uygulamalarla devam etmektedir. Programın uygulanma sürecinin aynı içerikli alternatif kaynaklarla geliştirilerek çoğaltılması ile amaç dışı kaynakların kullanılma ihtimalini ortadan kaldırarak; birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.

18. İngilizce dersinin öğretiminde DyNet kullanımı/uygulamasında sorun devam etmektedir. İlgili formatörlerce de genel değerlendirmelerinde de amaca ulaşılamadığı gerçeği belirtilmesine rağmen sistemin ısrarla devam ettirilmek istenmesinin gerekçeleri eğitim camiasıyla paylaşılmalıdır. Geçerli ve rasyonel gerekçeler varsa açıklanmalı, yoksa sorumlular hakkında bedel ödettirilmelidir.

Çözüm:

 • Belli bir kurdan sonra ilerlemiyor, sistem sağlıklı çalışmıyor, emek/zaman/maddi zarar ve israfa sebep olmaktadır. Bazı okullarda hiç kullanılmıyor. Sistemin güncellenmesi, materyal yetersizliklerinin giderilmesi, okuldaki bilgisayar sistemlerinin teknolojik yeterliliklerinin sağlanması gerekmektedir. Aksi durum Yabancı Dili öğrenmek yerine bildiklerini de unutmak/yersiz tekrarlarla zaman israfından başka bir sonuç çıkarmamaktadır.

19. Kıyafet serbestliği uygulaması sorunu çözmekten ziyade kalıcı sorunlarla baş başa kalınmasına sebep olacaktır. Özgürlük ve demokrasi açısından her insanın vazgeçilmezi gibi bir anlam yüklenerek çıkarılan yönetmelik; henüz uygulanmadan gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Çözüm:

 • Varlıklı ve gariban ayrımının doğurduğu görüntü farklılığı gözler kadar, vicdanları da rahatsız edecektir. Ülke nüfusunun büyük bir bölümü asgari ücretle geçinirken, ülkenin bir bölümünde yokluk, sefalet, bir bölümün de ise zenginlik yaşanırken serbest kıyafet uygulaması toplumda sosyal uçurumların okullarda alenen yaşanmasına sebep olacaktır.Marka bağımlılığının egemen olduğu tüketici bir toplum haline geldiğimiz gerçeğinden hareketle çocuklar, aileler arasında huzursuzluğa sebep olacaktır. Kıyafet OAB, Yöneticiler, Veliler, Öğrencilerin ve uzmanlar komisyonunca alınacak kararlar doğrultusunda seçilecek kıyafet belirlenmelidir. Şekli, rengi, cinsi, kalitesi veli sayısının % 60-70 inin alacağı karar doğrultusunda belirlenmelidir. Üniforma okula bağlılık, okul kimliği ve mensubiyet duygusunun yerleşmesi ve kurum kültürünün oluşturulması bakımından daha uygun olduğu görüşündeyiz. Eli kanlı terör örgütünün provakatif uygulamalarına fırsat yaratacak bir uygulamaya bakanlık olarak göz yumulmamalı, güvenlik zafiyetine yönetmelik uygulamasıyla sebep olunmadan yeniden düzenlenmelidir.

21. Meslek Liselerindeki seçmeli olarak uygulamaya konulan 18 seçmeli dersin uygulanmasında öğretmen sayısının yeterli olmayışı sorunun devam etmesinde önemli bir etken olarak devam etmektedir. Her ne kadar gönüllü olarak öğretmenlerden alınan dilekçelerle mevzuata uygun uygulama kılıfı uydurulsa da; branş veya yan alanıyla ilişkisiz derslerin boş geçmemesi, doldurmak adına derslere girilmektedir. Bu durum yasak savmanın ötesine geçememektedir.

Çözüm:

 • Bu durum İlçe Milli Eğitim veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin okul yönetimlerine ‘- problem yoktur, sistem sorunsuz devam etmektedir gibi yanıltıcı bir tablo oluşmasına sebep olmaktadır. Liselerde de seçmeli seçimi ve uygulaması 12. Maddedeki gibi paydaşların katılımı ve özgür iradeyle seçimi yapılarak uygulanmalıdır. Özellikle bazı seçmeli derslerde branş öğretmenlerinin olmayışı acil çözümlerin de zorunlu olarak getirilmesi gerektiği sonucunu getirmiştir.

22. 2012-2013 öğretim yılında Örgün Eğitim istatistiklerine göre, 49 bin 449 öğrencinin açık lise veya temel ortaöğretim kurumlarından hiçbirine kaydolmadığı belirtilmektedir. Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmasına karşın eğitimlerine 8 yılı bitirdikten sonra herhangi bir okula kaydolmayan bu öğrencilerin durumu çözümlenmelidir. Hangi aşamada eğitimlerini kestikleri, ileride iş başvurularında hangi diplomayı/belgeyi kullanacakları belirlenmelidir.

Çözüm:

 • 50.000 öğrencinin lise veya temel ortaöğretime kayıt yaptırmadığı resmi istatistiklerle belirlenmiş olup, bu öğrencilerin yasal olarak 12 yıla çıkarılan zorunlu eğitim sürecinde fiilen ortaya çıkan sorunun çözümünün zaman kaybedilmeden yasal düzenlemeyle sonuçlandırılması gerekir. Söz konusu öğrencilerin değiştirilen yasal düzenlemeyle mağduriyetleri oluşmadan çözülmelidir.

23. 2012-2013 öğretim yılında zorunlu 12 yıllık eğitim kapsamına alınan liselerin rehberlik ve denetimlerindeki belirsizlik devam etmektedir. Denetim rehberlik süreci ve ilgili yasal düzenlemelerin en kısa zamanda düzenlenerek uygulanması gerekir.

Çözüm:

 • Denetim, yönetime politika belirlemede rasyonalite sağlar. Yani, hedef vermekte, öncelikleri görme ve belirleme imkanı sunar. Yönetim ve denetim iç içe geçmiş, birbirini tamamlayan kavramlardır. Denetlenmeyen kurumlardaki performans düşüklüğü gelecek nesillere fatura edilmemelidir. LYS de 60 bin öğrencinin sıfır almasının gerekçesinin en önemli nedenlerinden biri de denetim yapılmayışıdır. Bir tek Türk çocuğunun dahi ihmal edilemeyeceği gerçeğinden hareketle belirsizlik yasal dayanaklarıyla netleştirilmelidir.

24. Görev başında ve atama bekleyen sınıf öğretmenleri mağdur durumda. Her yıl ortalama 7 bin sınıf öğretmeni ataması yapılırken; 5. Sınıflara da branş öğretmenlerinin girmesiyle sadece 341 sınıf öğretmeni ataması yapıldı. Bu mağduriyet mutlaka giderilmelidir.

Çözüm:

 • Sınıf öğretmenliğine ders ücretli görevlendirme uygulamasına son verilmelidir. En fazla yığılmanın olduğu sınıf öğretmenliğinde atamaların kadrolu öğretmen atamasıyla sağlanmalıdır.

25. 4. Sınıflarda bazı derslere branş öğretmeninin girmesi sağlanmalıdır.

 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerine branş öğretmenlerinin girmesi olumlu ve yerinde bir uygulama olmuştur. Aynı gerekçeyle özellikle özel yetenek isteyen Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik Eğitimi Derslerine de branş öğretmenlerinin girmesi adil uygulamanın gereği olarak uygulanmalıdır. Bu uygulamayla okullarda oluşan norm fazlası duruma düşme riski bu branşlar için çözülmekle beraber; daha nitelikli eğitim yapılmış olacaktır. Aksi halde, uygulamanın devam etmesi durumunda; MEB. yaptığı gerekçesiz tercihle huzursuzluğun kaynağı olacaktır.

26. 4+4+4 sonrasında okul öncesi eğitimde yaşanan belirsizlik sorun olarak çözüm beklemektedir.

 • 2012-2013 öğretim yılında 5 yaş çocuklarının %142ü yani 163 bin çocuk ailelerinin isteğiyle ilkokul 1. Sınıfa başlatıldı, & 48i okul öncesi eğitime gönderildi. Ancak önümüzdeki yıl okula başlayacak 5 yaş grubundaki her 10 çocuktan 4ü gelişimleri için önemli olan okul öncesi eğitimin dışında kaldı. Zorunlu eğitime giren 66 aylık çocukların 70 bininin velisi rapor alarak okul öncesi eğitime yolladı. Uygulamadaki farklılıklara velinin isteği ve doktorun raporunun sebep olması eğitimin bilimsel normlarıyla çelişmektedir. Okul öncesi eğitimden geçmeyen öğrencilerin seviye farklılığına yasal düzenlemeyle MEB müdahil olmakta, coğrafi, sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların görmezden gelinemeyeceği gerçeğinden hareketle okul Öncesi eğitimde okullaşma acil olarak tamamlanmalı; 20 ile 200TL arasında ücret alınması erişimde fırsat eşitsizliğine sebep olmaktadır. Eğitimdeki bölgesel farklılıklar giderilerek; en az 1 yıl okul öncesi eğitim zorunlu ve parasız olmalıdır; ya da devlet ailelere bu alanda destek vermelidir..

27. Özellikle Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki devam takip işlemleri bir türlü düzenli yürütülememektedir. Yönetmelik değişikliği ile Avuç içi okuma uygulamasının verilen süre içinde gerçekleştirilemediği gibi, 6 ay daha ertelenmesi; gerekçesi ne olursa olsun sistemin çıkmazı olarak sorun olmaya devam etmektedir.

Çözüm:

 • Rehabilitasyon merkezlerine gitmediği halde gidip eğitim almış gibi yapılmasının önüne geçmek için yönetmelikle belirlenen yaptırımlar maalesef yeniden ileri bir tarihe ertelenmiştir. MEB nın kanayan bir yarası olarak problem olmaya devam eden söz konusu merkezlerin günümüzde en güvenli sistem olarak görülenAvuç içi okumasistemi altyapısı, teknolojik yapılanması ve gerekli mali kaynak bakanlık tarafından desteklenerek acilen uygulamaya geçmelidir. Bu alanda yetim hakkının yenilmesine her ne gerekçeyle olursa olsun vebal altında kalanlar vicdanlarının sesini duymak zorundadır. Devletin bir kuruşu, özellikle de özürlü çocukların üzerinden şaibeli gelir elde edilmesi sebep olanların ve haksız kazanç elde edenlerin yakasına bir apolet gibi yapışacaktır. Sorunun hatırı sayılır bir gider olması sebebiyle acilen çözülmesi gerekmektedir.

28. Sınava odaklı sistem özellikle 8. Ve 12. Sınıflarda öğrenci devamsızlıklarına gerekçe olmakta, sorun katlanarak devam etmektedir. SBS ve LYS sınavına girecek örgencilerin okula devamsızlıkları ile ilgili geçici tedbirler sorunu çözmemiştir.

Çözüm:

 • 8. Ve 12. Sınıflardaki sınav hazırlığı sebebiyle öğ3renci devamsızlıkları masaya yatırılmalıdır. Sınavla giriş sürecinin sorun olmaya devam edeceği aşikârken, geçici de olsa acil, alternatif çözümler düzenlenmelidir. Söz konusu sınıflarda sınava yönelik uygulamaların ağılıklı yer aldığı program değişikliği, merkezi sınava hazırlık mahiyetinde sınavların seviye tespiti mahiyetinde sık aralıklarla yapılarak, değerlendirilmesi çalışmaları, seviye yetersizliklerinin bilimsel veriler ışığında değerlendirilerek çözüm sürecinin uygulanması, hangi tür ve yerde olursu olsun hiçbir okulun ihmal edilmeden bir üst okula giriş şartlarındaki eşitsizliğin kaldırılması için, yasal düzenlemelerin yapılması. Eşitsizliğe ve hak kaybına sebep olacak hukuki düzenlemelerle çelişebilecek ve kazanılmış hak olarak Anadolu/Fen liselerindeki Üniversiteye girişteki okul türüne göre verilen haklar her ne surette olursa olsun göz ardı edilmemeli, çocukların sınavla girdikleri liselerin hukuki ve vicdani olarak hakkı teslim edilmelidir, aksi durum; eşitsizliğe, haksızlığa ve hukuki olarak çıkmaza girilmesine sebep olacaktır.

29.4+4+4ün uygulanmasında yadsınamaz görev ve sorumlulukları olan Eğitim Denetmenleri (Eğitim Müfettişleri); MEBnın alandaki eli, yüreği, gözü, kulağı olarak statülerinin belirsizliği temel sorun olarak devam etmektedir.

Çözüm:

 • Diğer bakanlıkların çok kısa sürede çözdüğü sorun anlaşılamayan ve bir türlü açıklanamayan meçhul gerekçelerle ertelenmesine bir anlam verilememektedir. Bakanlığımızın yetkilileri ve sorunla ilişkili birimleri neyi, neden beklemektedir. 3000 e yakın Eğitim Denetmenineildeki her tür ve derecedeki eğitim kurumlar ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin rehberlik, araştırma ve denetim görevlerinikapsayacak şekilde genişleterek vereceksin; yani; okul öncesinden başlayarak ilkokul + ortaokul + lise + tüm özel eğitim / öğretim kurumları (Dershaneler, Tus /Ales vb.) olmak üzere örgün + yaygın MEB nın %95ine yakın bölümünün görev / sorumluluğu verilmiştir. Ancak; yeni yapılanmada konumları bir türlü sonuçlandırılamamıştır. Bu çıkmazın mutlaka adil bir şekilde sonuçlandırılması gerekmektedir. İl Eğitim Denetmenleri olarak adlandırılan Eğitim Müfettişlerinin belirsiz konumları gerçekler ışığında adil ve dengi işi yapan müfettişlerle aynı/eşit haklara kavuşturularak, hem çağdaş normların uygulanması, hem bilimsel gerçekler ve hem de vicdani bir sorumluluktur. Sayın Bakanımız Nabi Avcıya verdiğimiz çözüm raporu kapsamında, Eğitim Müfettişi unvanının iade edilerek, bakanlıktaki Milli Eğitim Denetçisi, İç Denetçi ve İl Eğitim Denetmeni şeklindeki birbirinden bağımsız 3 ayrı yapının tek çatı altında ve Eğitim Müfettişi adıyla, doğrudan MEBna (Merkeze) bağlanarak; ülke düzeyinde çalışma bölge/çalışma merkezleri oluşturularak, dengi görevdeki müfettişlerle aynı özlük/mali hakları sağlanarak sorun çözülmelidir. Kısmen tanınacak ve denetimli sorumluluk yüklenecek kısmi özerk statüye kavuşturulmaları ise ülkemize ve Milli Eğitim Camiamıza yapılacak en hayırlı iş olacaktır.

Tem Der olarak yukarıda belirlediğimiz sorunlar ve çözüm yolları Türk Milli Eğitiminin kısa/uzun dönemde, yetkili ve sorumlulara ışık tutacak düşüncesiyle bizzat alanda sorunları gören, yaşayan ve çözüm üretenler olarak son 7 ayın uygulaması ile ilgili değerlendirmemiz/tespitlerimizdir. Amacımız sorunları tespit etmek ve akılcı, yapıcı ve rasyonel çözümleri de beraberinde getirmektir. Yeni yasal düzenlemelerle ortaya çıkan sorunların çözümünde bundan böyle Eğitim Müfettişleri olarak hiçbir karşılık beklemeden Asil Türk Milletine hizmet şiarıyla çalışmalarınızı sürdüreceğimizi; bu süreçte birikimimizi ve yüreğimizi her türlü sorunun çözümü için ortaya koyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tüm eğitim camiasının sesi, aklı, yüreği; gerektiğinde Türk Milli Eğitiminin adsız neferleri olmaya devam edeceğiz.

TEM DER Yönetim Kurulu Adına

Başkan Abdullah KARAKUŞ

27-04-2013