4 Ağustos 2013 MEB Yönetici Atama Yönetmeliği

4 Ağustos 2013 MEB Yönetici Atama Yönetmeliği

Ağustos 2013 PAZAR

Resmî Gazete
Sayı : 28728

YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİ

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin seçimine, atanmasına ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumu müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığını ikinci görev olarak yürütmek üzere başvuranları,

b) Atama: Eğitim kurumu müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarını yürütmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre verilen ikinci görevi,

c) Atama puanı: Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalarda yazılı ve sözlü sınav puanları ile Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme esas alınarak hesaplanan puanı; eğitim kurumu müdür yardımcılığına yapılacak atamalarda ise yazılı sınav puanı ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme esas alınarak hesaplanan puanı,

ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

d) Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumları,

e) Hizmet bölgesi: İllerde, Ek-2 Kurum Tipleri Tespit Formuna göre tespit edilen A, B, C ve D eğitim kurumu tiplerini,

f) Sınav Komisyonu: Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Bakanlıkta kurulan komisyonu,

g) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Eğitim kurumu müdürlüğüne atanacakların belirlenmesi amacıyla illerde kurulan komisyonu,

ğ) Yer değiştirme: Eğitim kurumu müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının, bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde il içerisinde görev yerlerini değiştirmelerini,

h) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,

ı) Yönetici: Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı görevlerini yürütenleri,

ifade eder.

YÖNETMELİĞİ WORD OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ