2013 Kpss Başvuruları Nasıl Yapılacak?

2013 Kpss Başvuruları Nasıl Yapılacak?

2013 Kpss Başvuruları Nasıl Yapılacak?

2013 kpss başvuruları bugün başladı ve 15 Mayıs 2013 tarihine kadar devam edecek.

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM in

http://www.osym.gov.tr

İnternet

adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Başvuru Merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYMnin

DİKKAT:

Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak başvuru için yeterli değildir. Ücret yatırıldıktan sonra, başvurunun bu kılavuzda belirtildiği şekilde tamamlanması gerekmektedir. Başvuru Kayıt Bilgilerinin dökümü mutlaka edinilmelidir.
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır. Başvurudan önce adayların sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla veya kredi kartı ile sınav ücretini yatırabilirler.

1. Başvuru merkezinde yapılacak başvurular

a)

b)

c)

d)

2011 veya 2012 yıllarında yapılan KPSS sınavlarından en az birine lisans düzeyinde ve bir başvuru merkezinde başvuran adaylardan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar
2011 veya 2012 yıllarında yapılan KPSSye lisans düzeyinde başvuran adaylardan bir başvuru merkezi aracılığıyla başvurmamış adaylar,
2011 veya 2012 yıllarında yapılan KPSSye lisans düzeyinde başvurmamış adaylar,
2011 veya 2012 yıllarında yapılan KPSSye başvurmamış adaylar,

(Bu grupların tümü yeni adaylar olarak tanımlanmaktadır.)

Bir başvuru merkezine gidildiğinde sınav ücreti yatırılmış olmalı ve adayın yanında;

sınavın hangi oturumlarına gireceklerine karar verdikten sonra sınav ücretini yatıracaklar ve başvurularını bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

-

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu,

-

edilerek adayın başvurusu alınacak, belge daha sonra adaya geri verilecektir. Bu belgesi yanında bulunmayan adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. ),

Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin aslı veya onaylı sureti (Başvuruda, adayın diploma veya öğrenim durumunu gösterir belgesi başvuru merkezi görevlisi tarafından kontrol

-

Sınava engelli olarak girecek engelli adayların, bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneği ile engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe,

-

Başvuru merkezi görevlisi tarafından, Aday Başvuru Formundaki bilgilerle birlikte adayın web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın; yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü; bu fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü, fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde Salon Başkanının, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavını geçersiz sayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı

Adaylar, başvuru bilgilerinin doğruluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunu unutmamalıdır. Onaylanmış fotoğraflı belge görevliden alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olacağından saklanmalıdır. Belgede yer alan şifre geçici şifredir. Adaylar bu şifreyi en kısa sürede ÖSYMnin İnternet adresinden değiştirmelidir. Şifre adayın daha sonraki işlemlerinde de gerekeceğinden adayların bu şifrelerini unutmamaları, kimseye vermemeleri ve özenle saklamaları çok önemlidir.

Başvuruda, 3,00 TL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir.

Aday Başvuru Formları adayda kalacaktır.

DİKKAT:

Kıymetli Paket olarak kargo ile ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 ANKARA adresine ulaştırılmalıdır.

ÖSYMye ulaştırılması gereken sağlık kurulu raporu vb. belgelerin onaylı bir örneği Başvuru Merkezlerine verilmeli veya başvuru süresi içinde doğrudan ÖSYMye gönderilmelidir. Belgelerin asılları Başvuru Merkezlerine verilmemeli, ÖSYMye gönderilmemelidir. Başvuru Merkezlerince, ekinde sağlık raporu bulunan Aday Başvuru Formları, bir yazı ile en geç 20 Mayıs 2013 tarihinde ÖSYMde olacak şekilde
Sadece ekinde ÖSYMye ulaştırılacak sağlık raporu bulunan (engelli adaylara ait) Aday Başvuru Formları rapor ile birlikte görevliler tarafından teslim alınacaktır.
Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.) bulunmalıdır.2013-KPSS Aday Başvuru Kayıt Bilgileri belgesini kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi kontrol edecek, bilgiler doğru ise belgeyi imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir.

2. İnternetle bireysel başvurular

2011-2012 yıllarında yapılan KPSS sınavlarından en az birine bir başvuru merkezinden ve lisans düzeyinde başvuran adaylardan Aday Başvuru Formunun ÖĞRENİM BİLGİLERİ alanlarında değişiklik bulunmayanlar (eski adaylar), başvurularını isterlerse bireysel olarak İnternet aracılığıyla kendileri yapabileceklerdir. Bu durumdaki adayların sınav ücretini yatırdıktan sonra ÖSYM in İnternet adresinde "BAŞVURULAR" başlıklı alana T.C. Kimlik Numaraları ve İnternet erişim şifreleri ile girmeleri ve buradaki açıklamalar doğrultusunda mevcut bilgilerini kontrol edip gerekli düzeltmeleri yaparak başvurularını tamamlamaları gerekir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra adayların, Aday Başvuru Kayıt Bilgileri dökümünü yazıcıdan alıp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamaları gerekir.

İnternet

le bireysel başvuru yapacak olan engelli adaylar da bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları/alacakları sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekinde başvuru süresi içerisinde ÖSYMye ulaştırmak zorundadır.

Başvuru işlemlerini İnternet üzerinden kendileri yapacak olan adaylardan, başvuru ekranındaki fotoğrafı ile bugünkü görünümü arasında, tanınmalarını güçleştirecek derecede fark bulunanlar ile İnternetteki başvuru ekranında fotoğrafı bulunmayanlar başvurularını mutlaka başvuru merkezlerinden yapacaklardır. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra adayların fotoğraflarında değişiklik yapma istekleri kabul edilmeyecektir.

3. Postayla başvurular

Başvuruların yapılacağı tarihler arasında, zorunlu askerlik görevini yerine getirme, yurt dışında bulunma (eğitim, tedavi vb.), sürekli ve ağır hastalık, tutukluluk/hükümlülük gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, başvuru süresi içerisinde aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde ÖSYMye ulaştırmalıdır. Başvuru süresi içinde ÖSYMye ulaşmayan belgeler ile Aday Başvuru Formu üzerinde eksik bilgilerin yer aldığı belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayın posta ile başvurusu kabul edilmez. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.

Başvuru süresi içinde ÖSYMye ulaşmayan belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.

-

Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış 2013-KPSS Aday Başvuru Formu

-

Tutukluluk/hükümlülük, zorunlu askerlik görevini yerine getirme vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge

-

Ağır hasta adayların, başvurma süresince başvuru merkezine gidemeyecek durumda olduklarını belirtir sağlık kurulu raporu

-

Başvurma süresince yurt dışında bulunan adayların yurt dışında bulunma nedenini ve süresini belirten resmî bir belge

-

Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin onaylı örneği

-

Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir.)

-

Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus cüzdanında soğuk damga, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)

-

Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu

DİKKAT: Sınav ücretini yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak başvuru için yeterli değildir. Başvuru, bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve Başvuru Kayıt Bilgilerinin dökümü mutlaka edinilmelidir.

2013 kpss başvuru kılavuzunu indirmek için TIKLAYINIZ

2013 kpss başvuru ücreti ne kadar?

06-05-2013