2012 Polis koleji sınavına kimler başvuru yapabilir?

Sorubak BilgiKoleje alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak.
 Emniyet Teşkilatı Sağlık ġartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,
 Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak,
Öğrenime ara vermemiş olmak,
 Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak ( Polis Kolejine Giriş Sınavında aranır)
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.
 ilköğretim okulu 8inci sınıf öğrencisi olmak.
Polis Kolejine girecek öğrenciler Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık şartları Yönetmeliğinde aranan şartları taşımak zorundadırlar.