2012 Bursluluk İşlemleri ve İş Takvimi Çizelgesi

2012  Bursluluk İşlemleri ve İş Takvimi Çizelgesi

Sorubak Bilgi

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü


Sayı: B.08.0.OGM.0.04.00.00.245.04/ 12673 21/05/2012

Konu: Burs Hizmetleri

İlgi: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği.


2012 yılı bursluluk hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, ilgi Yönetmelik esaslarına göre e-Burs modülü üzerinden yapılacaktır.


Buna göre;


A- Parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş işlemleri;


1- Merkezi sistem sınavı, özel giriş sınavı, özel yetenek sınavı veya mahalli sınav sonucunda parasız yatılılık hakkı kazanarak, en az bir ders yılı parasız yatılı olarak öğrenim gören ve yatılılığı devam eden öğrencilerden; 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren bursluluğa geçmek isteyenler başvurularını, 04 Haziran-31 Temmuz 2012 tarihlerinde e-Burs modülü üzerinden parasız yatılı olarak öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne yapacaklardır.


Bu nedenle;

a) Parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş esaslarını bildiren duyuru, en geç 01 Haziran 2012 tarihine kadar ilgili okul müdürlükleri tarafından yapılacaktır.


b) Başvuruda bulunan öğrencinin, başvuru formunun çıktısı alınarak öğrenci velisi ile pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı tarafından imzalanacak ve okul müdürü tarafından tasdik edilerek arşivlenecektir.


c) Başvurusu kabul edilen parasız yatılı öğrencilerin e-Burs modülü üzerinden onay işlemleri;


1-06 Ağustos 2012 tarihlerinde okul müdürlüklerince,

07-10 Ağustos 2012 tarihlerinde ilçe millî eğitim müdürlüklerince,

13-17 Ağustos 2012 tarihlerinde il millî eğitim müdürlüklerince,

22-31 Ağustos 2012 tarihlerinde Bakanlığımızca yapılacaktır.


d) Bakanlığımızca parasız yatılılıktan bursluluğa geçişi onaylanan öğrenciler, 01 Ekim 2012 tarihinden itibaren burslu olarak öğrenim görmeye hak kazanacaklardır.


2-İlgi Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince sınavsız parasız yatılılığa alınan öğrencilerin bursluluğa geçiş hakları olmadığından başvuruları kabul edilmeyecektir.


B- Bursluğun devamı, nakli veya kesilmesi işlemleri;


1-Son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin ve ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli duruma düşenlerin bursları, ilgi Yönetmeliğin 28 inci maddesi gereğince ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilecektir. Bu nedenle, son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin veya ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşen öğrencilerin burslulukları, 18-22 Haziran 2012 tarihlerinde e-Burs modülündeki “Öğrenci Okul ve Burs Bilgileri” bölümünün “durumu” penceresindeki “burslu” ibaresi “mezun” olarak, beklemeli duruma düşenlerin ise “beklemeli” olarak işaretlenip kaydedilmek suretiyle sona erdirilecektir.

2-Özel okula kayıt veya nakil yaptıran öğrencilerin burslulukları resmî okuldan ayrıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren okul müdürlüğünce e-Burs modülü üzerinden iptal edilecektir.


3-İlköğretim kurumlarından burslu olarak mezun olan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kurumlarına burs nakilleri e-Burs modülü üzerinden otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin, e-Burs modülündeki “Öğrenci Okul ve Burs Bilgileri” bölümünün “durumu” penceresindeki “mezun” ibaresi “burslu” olarak değiştirilerek kaydedilecektir.


C-2012 yılında Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanarak burslu okuma hakkı kazanacak öğrencilerin kayıt işlemleri;


1-2012 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına (PYBS) ilköğretim okullarının 5, 6 ve 7 nci sınıflarından katılıp burslu okumaya hak kazananların kayıt işlemleri öğrencilerin öğrenim gördükleri ilköğretim okullarınca,


2-İlköğretim okullarının 8 inci sınıfında sınava girip burslu okumaya hak kazananların bursluluk kayıt işlemleri kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kurumlarınca,


3-Ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11 inci sınıflarında sınava girip burslu okumaya hak kazananların kayıt işlemleri öğrenim gördükleri ortaöğretim kurumlarınca,

İlgi Yönetmelik ile 2012 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzunda belirtilen esaslara göre e-Burs modülü üzerinden burs kayıt onay veya ret işlemleri, öğrenci kayıtlarının başladığı tarihten itibaren 28 Eylül 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar ilköğretim okulları ve ortaöğretim kurum müdürlüklerince gerçekleştirilecektir.


Buna göre burs kazanan öğrencinin;


a) Bursluluk sınavına giriş için, ilgi Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen belgelerini verdiği okulu değiştirmiyor ise okul müdürlükleri öğrencinin bu belgelerini inceleyecek ve belgeleri tamam olanların bursluluğunu onaylayacaktır.


b) Bursluluk sınavına giriş için ilgi Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen başvuru belgelerini verdiği ve bursluluğu kazandığı okuldan başka bir okula kayıt yaptıracak öğrenci ise, eski okuluna verdiği belgelerin tasdikli birer örneğini yeni kayıt yaptırdığı okuluna verecek ve okul müdürlükleri de bu belgeleri inceleyerek, belgeleri tam ve uygun olanların bursluluğunu onaylayacaktır.


c) Öğrencinin ailesinin 2011 yılına ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarı 5.400,00 TL’yi aşan öğrenciler ile belgelerinde eksiklik bulunan öğrencilerin burslulukları onaylanmayarak reddedilecektir.


d) Okul müdürlükleri reddettikleri öğrencilerin red gerekçesini gösteren bir listeyi (mebbis e-Burs modülü onay listesi ekran raporları arasından alınacaktır) 01 Ekim 2012 tarihinde, öğrencilerin ve diğer ilgililerin görebileceği yer/yerlerde ilan edeceklerdir. İlgi Yönetmeliğin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile itirazların kayıt süresi içerisinde yapılması gerekmektedir. Yapılabilecek itirazlar sırası ile okul, ilçe, il milli eğitim müdürlükleri ve Bakanlığımızca kayıt süresi içinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. Gerek kayıt işlemleri ve gerekse iş takviminde belirlenen diğer işlemlerin süresi içerisinde yapılmaması durumunda mazeret kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen kayıtlar için öğrencilerden alınan belgeler ile onaylananlar ve reddedilenlerin listeleri dosyalarında muhafaza edilmek üzere okul müdürlüklerince arşivlenecektir.


e) e-Burs modülü üzerinde yapılacak onay veya red işlemleri; ilçe millî eğitim müdürlüklerince 01-05 Ekim 2012, il millî eğitim müdürlüklerince ise 08-12 Ekim 2012 tarihlerinde yapılacaktır. Bu tarihlerden sonra ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri herhangi bir işlem yapamayacaklardır.


f) İlk defa bursluluk kaydı yapılan; okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri ile Bakanlığımızca bursluluğu onaylanan öğrenciler, 01 Ekim 2012 tarihinden itibaren burslu olarak öğrenim görmeye hak kazanacaklardır.


Bursluluktan yararlanacak öğrencilerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi için kayıtlarda istenen belgeler ve iş takviminin ilan edilmesi ile iş ve işlemlerin titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir.


2012 yılı bursluluk hizmetlerinin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ve ekteki iş takvimine göre yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Merdan TUFAN

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı


EK: İş Takvimi

2012 Yılı Bursluluk İşlemleri İş Takvimi Çizelgesi

 

KONUSU

BAŞ LAMA ARİHİ

Bİ TİŞ TARİHİ

SORUMLU Bİ RİM/KİŞİ

Devlet parası z yatılılıktan bursluluğa geçiş başvuruları için duyuru yapılması.

28 Mayı s 2012

01 Haziran 2012

Pansiyonlu Ortaö ğretim Kurumu Müdürlükleri

Devlet parası z yatılılıktan bursluluğa geçiş için başvuruların elektronik ortamda yapılması.

04 Haziran 2012

31 Temmuz 2012

Öğ renci Velileri Pansiyonlu Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri

Ortaö ğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşenler ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından mezun olanların bursluluklarının modül üzerinde “mezun” olarak işlenmesi ve kaydedilmesi.

18 Haziran 2012

22 Haziran 2012

İlkö ğretim ve Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri

Devlet parası z yatılılıktan bursluluğa geçiş işlemlerinin (Onay/Ret) modül üzerinde yapılması.

01 Ağ ustos 2012

07 Ağustos 2012

13 Ağustos 2012

22 Ağustos 2012

06 Ağ ustos 2012 10 Ağustos 2012 17 Ağustos 2012 31 Ağustos 2012

Pansiyonlu Ortaö ğretim Kurumu Müdürlükleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri Bakanlık

İlkö ğretim okullarından mezun olan burslu öğrencilerden, ortaöğretimde bursluluğu devam edeceklerin kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kurumlarınca e-Burs modülündeki “Öğrenci Okul ve Burs Bilgileri” bölümünün “durumu” penceresindeki “mezun” ibaresinin “burslu” olarak değiştirilmesi.

Öğ renci kayıtlarının başladığı tarih

28 Eylü l 2012

Öğ renci Velileri

Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri

2011 yı lında bursluluğu kazananların kayıt işlemlerinin (Onay/Ret) modül üzerinde yapılması.

Öğ renci kayıtlarının başladığı tarih

01 Ekim 2012

08 Ekim 2012

15 Ekim 2012

28 Eylü l 2012

05 Ekim 2012

12 Ekim 2012

16 Kasım 2012

Öğ r e nci Velileri

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri Bakanlık