2011 Lojman kira bedellerine ilişkin genel tebliğ

23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî GazeteSayı : 27794

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 331)

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.

1) Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için;

15/1/2011den

itibaren

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda, 1,10 TL/m2

b) Kalorifersiz konutlarda, 1,71 TL/m2

c) Kaloriferli konutlarda, 2,25 TL/m2

Kira bedeli alınır.

2) Kira bedeline yapılacak ilaveler;

Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır.

A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum

ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan, 0,20 TL/m2

B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde kurumlarca

yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak, kullanıcılarından

tahsil edilmesi esas olup; sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması

nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya

fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde, 0,45 TL/m2

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde, 0,45 TL/m2

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının

mümkün olmaması halinde, 0,92 TL/m2

d) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında

su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.)

karşılanıyor olması halinde, 0,23 TL/m2

İlave kira bedeli tahsil edilir.

3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda;

Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, her bir metrekare için 15/1/2011 tarihinden itibaren 0,92 TL/m2 yakıt bedeli tahsil edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler.

Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/1/2011 tarihinden itibaren 0,09 TL/m2 tahsil edilir.

4) Kira bedellerinin hesaplanması;

Bu Genel Tebliğin 1inci maddesinde belirtilen kira birim bedellerine 294 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

5) Kaldırılan Hükümler;

31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 325 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER