Zümre Öğretmenler Kurulu Nasıl OLuşturulur? Hangi Kararları Alır?

Zümre Öğretmenler Kurulu Nasıl OLuşturulur? Hangi Kararları Alır?
31-01-2009
Zümre Öğretmenler Kurulu Nasıl OLuşturulur? Hangi Kararları Alır?

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 95. maddesinde:

Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda branş öğretmenlerinden oluşur.

Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

(Değişik üçüncü fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Bu toplantılarda, öğretim programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçları, laboratuvar, kütüphane, spor salonu, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planlı bir şekilde yararlanılması ile proje ve performans görevi konuları belirlenir. Dersin özelliğine göre etkinlik örnekleri ve materyaller hazırlanarak ortak bir anlayış oluşturulur.

Bu toplantılarda, programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, lâboratuvar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden plânlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır.

Zümre öğretmenler kurulunda:

a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.
b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.
c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.
d) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır.
e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.
f) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.
g) (Ek: 2.5.2006/26156 RG) Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili mevzuatı, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyini değerlendiren bir rapor hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar.
ğ) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur.
Öğretmenler kurulu toplantılarında olduğu gibi, zümre öğretmenler kurulu toplantılarının da ders saati dışında yapılması esastır.
Kurul toplantılarında görüşmeler gündeme dayalı olarak yapılır ve toplantılarda her öğretmen görüş ve düşüncelerini açıkça söyler. Bu görüşmelerin ışığı altında, uygulama birliğini sağlayıcı, somut ve uygulanabilir kararlar alınır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar tutanağa yansıtılır. Toplantı tutanağı zümre öğretmenleri tarafından imzalanıp, okul müdürü tarafından onaylanır. Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan öğretmenlere, mazeretleri bitiminde, tutanakların altına "Okudum ve bilgi edindim diye yazıp imzalatılır.Zümre toplantı tutanaklarında şekil yönünden:

1.Başlık Konulur
2.Toplantı Tarih ve numarası Yazılır
3.Gündem maddeleri belirtilir.

Genel Olarak Zümre Kurulu Toplantılarında:

1-Toplantıda her öğretmen, gündeme dayalı olarak görüş ve düşüncelerini söyler. Bu görüş ve düşüncelerin ışığı altında somut ve uygulanabilir kararlar alınır. Alınan bu kararlar bağlayıcıdır
2-Toplantılarda, yönetmelik maddeleri karar olarak yazılmaz ve alınan kararlar tavsiye ve temenni nitelikli değil, eğitim - öğretimi olumlu yönde geliştirecek nitelikte olmalıdır
3-Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme çalışmalarında, okul genelinde birlik ve beraberliği sağlayıcı esaslar üzerinde durulur.
4-Ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili görüşmeler yapılırken, verilecek ödevlerin konusu, verilme-toplanma zamanları ve değerlendirme kıstasları karara bağlanır, konu hakkında 2300, 2348’e Ek ve 2428 sayılı Tebliğler Dergilerinde belirtilen esaslara uyulur
5-Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin uygulama sonuçları ve öğrenci başarısı ele alınıp değerlendirilir ve elde edilen sonuçlara göre yeni kararlar alınır
6-Verilecek proje ödevleri ve performans görevleri belirlenir.
7-Yapılacak sınavların tarihleri ile yapılış şekil ve esasları belirtilir.
8-Dönem içinde yapılacak olan ortak sınavların tarihleri ile yapılış şekil ve esasları belirlenir.
9-Verirlecek olan proje ve performans görevlerinin değerlendirme ölçütlerine yer verilir.

AYRICA :

1. Zümre toplantıları detaylı olmalı
2. İlgili mevzuat incelenmeli
3. Düşünceler bölümü olmalı
4. Yıl içinde meydana gelen aksaklıkların görüşülmeli
5. Önceki yıl SBS başarısı gösterilmeli
6. Sınıf sınıf detaylı sınıf başarısı zümre toplantılarına yansıtılmalı
7. Yeni İlköğretim Programlarına uygun Ölçme değerlendirme ilkeleri ve yöntemleri bu zümrelerde karar altına alınmalı
8. Atatürkçülük Konuları Planlara yansıtılmalı ve Zümre kararlarında belirtilmeli
9. 1-2-3. sınıflar hariç olmak üzere her dönemde bir tane ortak deneme sınavı yapılmalı (zümreler test yapma kararı alabilir)
10. Eğitim-Öğretimde birlik ve koordinasyon sağlanmalı
11. Kararları, neden, neyi, nasıl ve ne zaman, ne ile, nerede ve kim tarafından sorularına cevap verecek şekilde almalı
12. Yönetmelik maddelerini karar diye yazmamalı
13. Tavsiye ve temenni niteliğinde kararlar yerine, bağlayıcı ve uygulanabilir kararlar almalı
14. Eğitim-Öğretimi geliştirecek nitelikte kararlar almalı
15. Uygulanabilir kararlar almak.
16. Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve genelgelerle istenilen hususların nasıl uygulanacağını tartışmak ve karara bağlanmalı.
17. Tecrübeli öğretmenlerin yeri geldikçe, meslekte yeni öğretmenlere mesleki tecrübelerini aktarmaları.

www.sorubak.com çeşitli kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır.

İlk yorumu siz yapın !
resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sürekli güncellenen içeriği ile kendini daima yeni tutabilen sınav siteniz sorubak.com
resim

EN GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ

Eğitim alanında ki en güncel haberlere anında erişim sağlayabilirsiniz.
resim

KULLANICI DOSTU ARAYÜZ

Web sitemizde yer alan içeriklere kolay ulaşabilmeniz için arayüzü özenle tasarladık.
resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sorubak.com olarak tüm sınavlar hakkında detaylı bilgileri web sitemize özenle ekliyoruz.