Sorularla Ortaöğretimde (lisede) Sınıf Geçme .. (Sorubak)
Sorubak.Com


Sorularla Ortaöğretimde (lisede) Sınıf Geçme ..

Sorubak Bilgi MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliğine Göre:

Soru 1)Puan ve Notla Değerlendirme Nasıl Yapılır?
Cevap 1)Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır.
Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden; dönem notu, yıl sonu notu ve yıl sonu başarı notu da 5lik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. 5lik not sisteminde başarı dört, başarısızlık iki notla değerlendirilir.

Soru 2) Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Nasıl Yapılmalıdır?
Cevap 2) a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden az, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz.
b) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.
c) Klasik türde yapılan yazılı sınavlarda en az beş soruya yer verilir. Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde ise soru sayısının çok, soruların kısa cevaplı olması esastır.
d) Soruların; konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda ve işlenen konulardan seçilmesi esastır.
e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.
f) Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.
g) Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.
ğ) Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hâllerde bir günde üç sınav da yapılabilir. Tek oturumda yapılan ortak sınavlarda bu sınırlama dikkate alınmaz.
h) Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projelerin zamanlarının belirlenmesinde sınıf rehber öğretmeni, aynı sınıfta ders okutan öğretmenler arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Bu iş birliğinin esasları okul müdürünce düzenlenir.

Soru 3)Sözlü sınav uygulaması nasıl yapılmalıdır?
Cevap 3)Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre; ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden fazla sözlü puanı verilemez. Zümre Öğretmenler Kurulunda sözlü sınav sayısı belirlenir. Sözlü puanı, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir. Sözlü puanı verilen öğrenciye sonuç anında bildirilir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz.

Soru 4) Sınavlara katılmayan öğrencilerin durumu nasıl değerlendirilmelidir?
Cevap 4)Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir.
Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir.

Soru 5)Sınav sonuçları nasıl duyurulmalıdır?
Cevap 5) Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir.

Sorubak BilgiSoru 6)Dönem Puanı ve Notu Nasıl Belirlenir?
Cevap 6)Bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Elde edilen puanın nota çevrilmesiyle dönem notu tespit edilir. Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir, dönem puanında bir değişiklik yapılmaz.
Beden Eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle derse veya bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler okul doktorundan, okul doktorunun bulunmadığı veya teşhis koyamadığı durumlarda, resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır.
Beden Eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle derse veya bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler okul doktorundan, okul doktorunun bulunmadığı veya teşhis koyamadığı durumlarda, resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır.

Soru 7)Bir dersin yıl sonu notu nasıl belirlenir?
Cevap 7)Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

Soru 8)Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma Şartı Nedir?
Cevap 8)Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
a) İkinci dönem notunun, en az "Geçer" ancak birinci dönem notu "Etkisiz" ise ikinci dönem notunun en az "Orta",
b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavı notunun en az "Geçer"
olması gerekir.

Soru 9) Sınıfı Doğrudan geçmenin koşulu nedir?
Cevap 9) Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer.
Okul türlerine göre hazırlık sınıfı dışında diğer sınıflarda Kurulca belirlenen yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu;
a) Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde 3.50,
b Anadolu türü liseler ile önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00,
c) Genel lise, spor lisesi ile meslekî ve teknik liselerde 2.50
olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer.

Soru 10)Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkma koşulu nedir?
Cevap 10)Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması
Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez.
Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9 uncu sınıfa geçilmez.

Soru 11) Hangi öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır?
Cevap 11) Öğrencilerden;
a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı notuyla sınıf geçemeyenler,
b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler,
c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler.
Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır. Ancak hazırlık sınıfındaki sınıf tekrarı bu süreye dahil değildir.
Devamsızlık nedeniyle 12 nci sınıfta başarısız duruma düşen öğrenciler 12 nci sınıfı tekrar ederler. Ayrıca, mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar da başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilirler. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrenciler, başarısız olunan derslerden sorumluluk sınavı dönemlerinde sınava alınırlar.

Soru 12)Okul birincileri nasıl tespit edilir?
Cevap 12)Ders kesiminde, disiplin kurulunun da görüşü alınarak alan/dal ayırımı yapılmaksızın mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenciler arasından öğretmenler kurulunca okul birincisi tespit edilir. Ancak okuldan kısa süreli uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası alan öğrenciler, ceza ile ilgili kayıtları dosyalarından silinmiş dahi olsa okul birincisi olamaz. Öğrencilerin mezuniyet puanlarının eşit olması hâlinde son sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir.


 
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Mevzuat Haberleri        Güncel Haberleri            KPSS Haberleri         SBS Haberleri
ALS Haberleri               TUS Haberleri                 ÜDS Haberleri           DGS Haberleri
YÖS Haberleri               YGS-LYS Haberleri        KPDS Haberleri         YDS Haberleri
PMYO Haberleri           AİO-AÖL Haberleri       MTSS Haberleri        Diğer Sınav Haberleri


Yorum Yap
 
vccvcvcv - 25.06.2012 - 18:50 - Sorularla Ortaöğretimde (lisede) Sınıf Geçme ..
ort 2.48 beden eyitimi zayıf beden haftada 1 ders bedeni 4 ten 5 yaparsam geçermiyim ?
memet - 24.12.2011 - 21:06 - Sorularla Ortaöğretimde (lisede) Sınıf Geçme ..
8.sinifta kalma yok
sabri - 19.09.2011 - 15:27 - Sorularla Ortaöğretimde (lisede) Sınıf Geçme ..
yıl sonu notum 51 89 geçer miyim lise 2 ögrencisiyim
volkan - 05.09.2011 - 20:03 - Sorularla Ortaöğretimde (lisede) Sınıf Geçme ..
arkadaşlar benim 2 tane zayıfım war dil ve anlatım la kimya ortalamam 45 geçermiyim
efe - 24.08.2011 - 14:58 - Sorularla Ortaöğretimde (lisede) Sınıf Geçme ..
Arkadaşlar benim sadece kimyamdi 1 yıl sonu ortalamam 71,49 du teşekkür alamadım
tunç - 24.08.2011 - 10:57 - Sorularla Ortaöğretimde (lisede) Sınıf Geçme ..
benim ilk dönem 11 tane vardı 2 inci dönem 3 tane kaldı
memet - 24.07.2011 - 07:25 - Sorularla Ortaöğretimde (lisede) Sınıf Geçme ..
benim 3 tane zayıfım 2.48 ortlama var sınıfta kaldim
Okan - 02.07.2011 - 08:23 - Sorularla Ortaöğretimde (lisede) Sınıf Geçme ..
Benim 1 zayıfım var yıl sonu başarı puanı 50,18 geçer miyim ?
arda yıldız - 20.06.2011 - 18:14 - Sorularla Ortaöğretimde (lisede) Sınıf Geçme ..
benim ortalamam 3.70 ama sadece dil ve anlatım zayıf geçer miyim?
Kamercan - 14.06.2011 - 19:12 - Sorularla Ortaöğretimde (lisede) Sınıf Geçme ..
melek arkadasım bildiğim kadarıyla en fazla 3 tane zayıf olması gerekiyor öğretmenlerinden bilgi alırsın arkadaslar benim matematik ilk dönem 0 bu dönem 2 ortalama 1 geliyo dimi?
su - 12.06.2011 - 21:30 - Sorularla Ortaöğretimde (lisede) Sınıf Geçme ..
bnm zayıfım yok size kolay gelsiinnn hahahihihoho
melek - 11.06.2011 - 16:13 - Sorularla Ortaöğretimde (lisede) Sınıf Geçme ..
arkadaşlar benim 4 tane zayıfım var ama 2.50 tutuyor geçermiyim
deniz - 09.06.2011 - 23:54 - Sorularla Ortaöğretimde (lisede) Sınıf Geçme ..
Arkadaşlar 2 zayıfım var geçer miyim
yılmaz - 24.04.2011 - 15:23 - Sorularla Ortaöğretimde (lisede) Sınıf Geçme ..
benim birinci dönem 8 zayyıfım vardı 2. donem kaç tane kurtarmam gerekiyor hepsi 1 -0 yok
Bu Haberle İlgili Toplam 14 Yorum Yapıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

İsminiz
E-Mailiniz
Görüş/Öneri/İstek
Kodu Giriniz

 
.


SPONSORLU BAĞLANTILAR
BENZER HABERLER
'Taciz timi' müdür yardımcısını idari görevinden etti
 
2.öğretim ders saatleri değişti mi?
 
2015 özür grubu atama sonuçları
 
Liselerde ortalama ile sınıf geçme kaldırıldı mı?
 
Liselerde devamsızlık kaç gün olunca sınıfta kalınır?
 
Şubat Ayı Engelli Öğretmen Alımı Duyurusu
 
2015 Ceza ve Tevkifevleri 1218 Sözleşmeli Personel Alımı
 
Eğitim Sen 13 Şubat 2015'te iş bırakacak
 
Seçmeli ders tercihleri 20 Şubat'ta sona erecek.
 
Eğitim İş: Öğretmenlerin Nöbet Eylemi Açıklaması
 
 
Hesaplama Sayfası Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.