Personel İşleri Yönünden Okullarda Yapılacak Çalışmalar-1(sorubak)- - Sorubak.Com Personel İşleri Yönünden Okullarda Yapılacak Çalışmalar-1(sorubak)- - Sorubak.Com

Sorubak.Com
 
Yöneticilerin Aylık Çalışma Planları


Yönetici Dökümanları | Genel Çalışmalar | Eylül Ayı | Ekim Ayı | Kasım Ayı | Aralık Ayı | Ocak Ayı | Şubat Ayı | Mart Ayı | Nisan Ayı | Mayıs Ayı | Haziran Ayı | Temmuz Ayı | Ağustos Ayı |

İlköğretim Kurumlarında Yapılacak Çalışmalar

Fiziki Durum Yönünden | Eğitim Durumu Yönünden | Öğretim Durumu Yönünden | Büro İşleri Yönünden | Öğrenci İşleri Yönünden | Personel İşleri Yönünden | Hesap İşleri Yönünden | Taşınır Mal İşleri Yönünden | Kısaltmalar |


F ) PERSONEL İŞLERİ YÖNÜNDEN

02) * Personel sicil raporları, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği ve M. E. B. Sicil Âmirleri Yönetmeliğine göre, tarafsız ve objektif ölçütlere uygun olarak doldurulmalı (RG. 19255, 20890),

* Eksik sicil notları belgeye dayandırılmalı, aksini ispatlayan belge olmaması halinde, değerlendirilen 6 ve 8. davranışlara 100 puan verilmeli,

* Personelin şahsiyetinin değerlendirildiği 17. madde ile ilgili bölüme ‘Çalışkan, dürüst, âmirlerine ve iş arkadaşlarına karşı saygılıdır veya değildir’ tarzında, diğer sorularda değerlendirilen basmakalıp sözler yazılmayıp, personelin tespit edilen iyi veya kötü alışkanlıkları (arkadaşlarına yardım etmeyi sever, olayları iyiye yorumlar, iyimserdir, kötü alışkanlıkları yoktur veya bencildir, çevresindeki sorunlara duyarsızdır, aşırı içki ve kumar alışkanlığı vardır, mesleği ile bağdaşmayacak kötü şöhret sahibidir gibi) yazılmalı,

* Değerlendirmelerin şahsî kin ve garaz üzerine yapılması halinde yasal olarak sorumlu olunacağı unutulmamalı (TD. 2270, 2340, 2379, 2398, 2473), (MEB. Per. GM. 15.11.1999/ 112092 sayılı ve 11.01.2002/ 3776 sayılı yazılar),

* Personel Özlük (Şahıs) Dosyaları ‘özlük dosyası devamlı talimatı’na uygun olarak, içine atama, sağlık, tahsil, aile, ödül, ceza, teftiş, soruşturma, hizmet içi eğitim vs. her konuya ait özel gömlek dosyaları takılmak suretiyle tutulmalı (İY. 77, Ek: 14/ b–4), (TD. 2093),

* Öğretmenlerin Teftiş Formları kendilerine tebliğ edildikten sonra özlük dosyalarına konulmalı,

* Okulda sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlere de aynı şekilde dosya tanzim edilmeli,

* Okulda ücretli veya geçici görevli olarak çalışan öğretmenlere de birer dosya tanzim edilmeli ve çalışmasına dair belgeler bu dosyada saklanmalı,

* İstenmesi beklenmeden, okulda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışırken ayrılan personelin özlük dosyaları personelin tayin edildiği yeni görev yerine; geçici olarak çalışıp kurumuna dönenler için düzenlenen dosya asil görevli olduğu kuruma; ücretli olarak çalışanlardan, başka bir yerde görev alanların dosyası, en geç 15 gün içinde gittiği yere gönderilmeli. Başka bir yerde görev almayan veya görev aldığı bilinemeyenlerin dosyaları ise okulda arşivlenmelidir.

03) Okul müdürü her öğretim yılı başında, okulda yapılacak işleri belirleyerek, idareciler arasında paylaştırmalı ve belirlenen görev bölümü müdür tarafından yazılı olarak idarecilere tebliğ edilmeli,


* Tebliğ yazısında aynı görev iki idareciye birden verilmemeye gayret edilmeli, ancak zorunlu nedenlerle bir iş, iki veya daha çok idareciye dağıtılmak durumunda kalınır ise, her birinin o iş içindeki sorumluluk alanı ayrılmalı, (7201 sy. Tebligat Kanunu RG. 10139),

* Görev dağılımlarında görevler açık ve net yazılmalı -öğrenci işleri, personel işleri gibi- genel ve kapalı ifadeler kullanılmamalı, yapılacak işin mahiyeti, düzeyi, yeri, zamanı ayrıntılı olarak belirtilmeli,

* Müdür ve Müdür yardımcıları; öğretim yılı başı semineri esnasında, yapılan görev taksimatına göre, yıl boyunca yapmaları gereken işleri ile ilgili birer ‘Yıllık Çalışma Programı’ hazırlamalı, yapılacak olan işleri aylık ve haftalık olarak iş takvimi’ne bağlamalı ve uygulananları işaretleyip, aksamaların nedenlerini belirtmeli,

* Okul müdürlüğü vekâletle yürütülüyorsa; vekâlet müdür başyardımcısına, yoksa müdür yardımcısına verilmeli, dışarıdan tedviren görevlendirme yapılmayacağı şartına uyulmalı (MEB. Per. GM. 1999/ 69 nolu Genelge),

* Yöneticilere maaş karşılığı, haftada en az 6 saat zorunlu olarak ders görevi verilmeli (RG. 26378), (MEB. Per. GM. 27.02.2007- 2007/ 19 nolu Genelge),

* Okul Müdürü; her dönem en az birer defa tüm öğretmenlerin derslerini ziyaret ederek, tespit ettiği hususları ve önerilerini personel çalışmalarını izleme defteri (denetim defteri) ne not etmeli,

* Müdür, Müdür Yardımcıları ve Müdür yetkili öğretmenler işlerini görev tanımlarına uygun olarak, gereği gibi yapmaya gayret etmelidirler (İY. 4/ h, i, 60, 61, 62, 63), (TD. 2093, 2125, 2508, 2521),


Açıklama; ‘Okulu müdür yönetir’ ilkesi, Bakanlığımızın okul müdürlerine sonsuz güvenini ifade etmesi bakımından çok önemli olmakla birlikte, içerisinde büyük bir yük ve sorumluluğa da işaret eder. Bunun idraki içindeki okul müdürlerimiz, okul yönetimi ile ilgili mevzuatı iyi bilip uygulamak, iş ve işlemlerini doğru yapmak, diğer personeli eğitmek konumundadırlar.

Okuldaki tüm idareci, öğretmen ve diğer çalışanların yaptığı işlemlerin hepsi de ‘okul yönetimi’ adı altında değerlendirildiğinden dolayı, bu personel de üstlendikleri işleri gereği gibi yaparak okulun iyi idare edilmesine katkıda bulunmak zorundadırlar.

Yöneticilik; sadece bilginin yeterli olmadığı, aynı zamanda beceri, dirayet, sevk ve idare kabiliyeti de isteyen bir görevdir. Yönetici olacak kişiler hem bu özelliklere sahip olmak, hem de bu özelliklerini bütün iş, işlem, tavır ve davranışlarına yansıtmak durumundadırlar.
<<<<<Önceki
Devamı>>>
 
Hesaplama Sayfası Test Çöz Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.