Okullardaki defter,dosya,çizelge,belgelerin saklanma süreleri kaçyıldır?

Okullardaki defter,dosya,çizelge,belgelerin saklanma süreleri kaçyıldır?
11-02-2009
Okullardaki defter,dosya,çizelge,belgelerin saklanma süreleri kaçyıldır?
Sorubak BilgiARŞİV MALZEMELERİNİN SAKLAMA SÜRELERİ CETVELİ

Diploma Defteri Okul,il veya ilçe MEM Süresiz
Öğrenci Künye Defteri Okulda-Süresiz
Tasdikname Defteri Okulda-Süresiz
Sınıf geçme defteri Okulda-Süresiz
Sınıf geçme defteri Okul,İl ve İlçe MEM-süresiz
Karne Kayıt defteri Okulda-Süresiz
Okul Dışı Künye defteri Okulda-Süresiz
Ders Denetleme defteri Okulda-Süresiz
Günlük nöbet defteri İlgili birimde-3 yıl
Öğretmen,memur,hizmetli devam-devamsızlık defteri Okulda-Süresiz
Personel devam-devamsızlık cetveli İlgili birimde-1 yıl
Öğretmen not defteri Okulda-1 yıl
Sınıf Ders Defteri Okulda-1 yıl
Öğrenci yoklama defteri Okulda-2 yıl
Öğrenci Hasta Sevk Defteri Okulda-1 yıl
Hasta Kayıt Revir defteri Okulda-1 yıl
Revir İlaç Sarf Defteri Okulda-5 yıl
Disiplin Kurulu karar defteri İlgili birimde-10 yıl
Öğrenci Eşya dağıtımı defteri İlgili birimde-5 yıl
Öğrenci Taksit Defteri İlgili birimde-3 yıl
Günlük tabela defteri İlgili birimde-1 yıl
Kurs Belgesi Defteri İlgili birimde-süresiz
Demirbaş eşya defterleri(onay ile değiştirildikten sonra) Bakanlık İlgili birimde-5 yıl
Demirbaş eşya özet defteri İlgili birimde-süresiz
Teftiş defteri İlgili birimde-süresiz
Gelen-Giden evrak defteri İlgili birimde-5 yıl
Ortak Kayıt defteri (kooperatif) İlgili birimde-süresiz
Yönetim Kurulu karar defteri İlgili birimde-5 yıl
Envanter ve Blanço defteri İlgili birimde-5 yıl
Ortak Alışveriş defteri İlgili birimde-3 yıl
Temizlik malzeme sarf defteri Okulda-5 yıl
Takım dağıtım defteri İlgili birimde-1 yıl
Ruhsatname ve muadelet Vesikaları kütük defteri İlgili birimde-süresiz
Yoğaltım defteri Okulda-5 yıl
Ayniyat ve Yevmiye Defteri Okulda-5 yıl
Kasa Defteri Okulda-5 yıl
Ambar Esas defter İlgili birimde-5 yıl
Alacaklılar-borçlular defteri İlgili birimde-5 yıl
Depo defteri İlgili birimde-süresiz
Üye kayıt defteri İlgili birimde-süresiz
Danışma Kurulu Kararı Defteri İlgili birimde-10 yıl
Kol faaliyetleri defteri İlgili birimde-5 yıl
Ek ders ücretleri defteri İlgili birimde-5 yıl
Ödenek,Avans-Kredi defteri İlgili birimde-5 yıl
Öğrenci Dosyası(Gündüzlü,yatılı, burslu) Okulda-süresiz
Yurtdışında öğrenim gören dövizli, dövizsiz Özel-resmi öğrenci dosyası İlgili birimde-süresiz
Kanaat Not çizelgesi dosyası Okulda-3 yıl(denetim görmesi şartıyle)
Maaş-Ücret defteri İlgili birimde-süresiz
Öğretmenler Kurulu Tutanakları dosyası Okulda-5 yıl
Disiplin Kurulu Belgeleri dosyası Okulda-6 yıl
Öğretmenlerin haftalık ders dağıtım çizelgesi Okulda-3 yıl ilgili Dairede 1 yıl
Gizli yazılar dosyası(yönetmeliğin 7.mad. göre gizliliği kaldırılmayan seferberlik dosyası) İlgili birimde-süresiz
Gider tahakkukuyla ilgili dosyalar İlgili birimde-5 yıl(sayıştayda ilanı kesinleşmesi şartıyla)
İnceleme-Soruşturma dosyası Soruşturmayı yapan birimde süresiz.
Yüksek Disiplin kurulu kararları İlgili birimde-süresiz
Sicil dosyaları İlgili birimde 101 yıl saklandıktan sonra devlet arşivleri Gen.Md.ne gönderilecek
Emeklilik dosyası İlgili birimde-süresiz
Mecburi hizmet takibat dosyası İlgili birimde-5 yıl(takibat bittikten sonra)
Personel Özlük dosyası Son görev yaptığı yerde 66 yaş kadar
Stajyerlik dosyası Okulda-5 yıl
Kapanan Özel Öğretim Kurumları dosyaları İlgili birimde-5 yıl
İdari dava dosyaları İlgili birimde-10 yıl
Konut tahsisi dosyası İlgili birimde-süresiz
Konut kirası dosyası İlgili birimde-5 yıl
Yurtdışı Teşkilatının avans kredi ve mahsup dosyaları İlgili birimde-5 yıl(Sayıştayda ilamı kesinleşmesi şartıyla)
Güneydoğu Anadolu Projesi ile ilgili dosyalar İlgili birimde-5 yıl
Eğitim-öğretim Yüksek Kurulu,Talim ve Terbiye Kurulu,Danışma Kurulları ve Sürekli kurulların kararları,
Milletlerarası antlaşmalar projeler, kararlar Terİlgili birimde-5 yıl,Bakanlık arşivinde10 yıl saklandıktan sonra DAGM devre dilecek
Resmi burslu yüksek öğrenim öğrencilerinin tespit edilmesine ait Bakanlar Kurulu Kararları İlgili birimde-süresiz
Şura toplantılarıyla ilgili karar,plan ve dokümanlar İlgili birimde-5 yıl,Bakanlık arşivinde süresiz
Ders ve yardımcı ders kitaplarının asılları ile bunlara ait programlar ve şartnameler İlgili birimde-süresiz
Talim ve Terbiye Kurulu Mütalaaları İlgili birimde-süresiz
Öğretim Programları ve bunlara ait raporlar, kararlar İlgili birimde-süresiz
Eğitim ve Öğretimle ilgili araştırma ve değerlendirme raporları İlgili birimde-süresiz
Özlük haklarını belirten diploma, tasdikname ve benzerinin denkliğini gösteren belgeler. İlgili birimde-10 yıl
Kurum,kuruluş ve şahıslarla yapılan sözleşmeler,protokoller İlgili birimde-süresiz
Kalkınmada öncelikli illerin yatırımlarıyla ilgili plan,program ve raporları İlgili birimde-5 yıl
Okul,kurum ve öğretmen denetleme raporları İkinci bir denetim geçirmek şartıyla İlgili birimde-3 yıl
Faaliyet programları,brifing dosyaları,faaliyet raporları ve çalışma takvimi İlgili birimde-1 yıl
Yıllık İcra plan ve programlarıyla ilgili dokümanlar İlgili birimde-5 yıl
Genel Kurul,yönetim kurulu kararları ve bilançolar İlgili birimde-10 yıl
Özel Eğitim uygulananlara ait her türlü test,rapor ve benzeri belgeler İlgili birimde-süresiz
Merkezi sistemle yapılan sınav sonuçları İlgili birimde-1 yıl
Eğitimci lider tezleri İlgili birimde-süresiz
İmtihan kağıtları ve tutanakları Okulda-2 yıl
Öğrenci yoklama fişleri Okulda-2 yıl
Stajyerlik onayları İlgili birimde-15 yıl
Okul ve kurum açma kapama onayları İlgili birimde-süresiz
Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirme onayları İlgili birimde-5 yıl
Yıllık,mazeret ve sağlık izini onayları İlgili birimde-3 yıl
Terfi teklifi cetvelleri İlgili birimde-1 yıl
İlkokul öğretmenlerinin atama ve nakil kararnameleri İlgili birimde-3 yıl İl MEM.Süresiz
Kadro ihdas ve tenkisleri İlgili birimde-5 yıl
Kadro kaydı İlgili birimde-süresiz
Kadro değişikliği cetvelleri İlgili birimde-süresiz
Dolu kadro değişikliğine ait isimlendirme listeleri İlgili birimde-10 yıl
Vizeli kadro cetvelleri İlgili birimde-5 yıl
Sürekli işçi kadrolarına ait vizeli cetveller İlgili birimde-süresiz
Yan ödeme ve özel hizmet tazminatı
Vizeli cetvelleri İlgili birimde-5 yıl
Sigorta primi belgeleri İlgili birimde-süresiz
Öğrencilerle ilgili sözleşmeler Okulda-5 yıl
İl MEM,öğrencileri yetiştirme ve imtihanlara hazırlama kursları fon hesabı formu İl MEM,5 yıl
İlçe MEM,öğrencileri yetiştirme ve İmtihanlara kurs merkezi toplam bütçesi formu İlgili birimlerde-5 yıl
İstatistikler ve ilgili dökümanlar Bilgiyi veren birimlerde 1 yıl, değerlendirecek birimde süresiz.
Tarihçeler İlgili birimde-süresiz
TBMMde verilen soru önergelerine gönderilen cevaplar İlgili birimde-1 yıl
Film (negatif) İlgili birimde-süresiz
Film (Pozitif-Kopya) İlgili birimde-10 yıl
Eğitim ve öğretimle ilgili şura,seminer sergi, yarışma ve benzeri faaliyetlerle fotoğraf,albüm, slayt ses ve görüntü bantları İlgili birimde-süresiz Kullanılmayan (Deşifre olmayan)imtihan soruları İlgili birimde-süresiz
Merkezi sistemle yapılan imtihanlara ait soru kitapçıklarının birer örneği İlgili birimde-süresiz
UNESCO,yerli ve yabancı kuruluşlarca yurtiçinde veya yurtdışında sağlanan imkanlarla staj,kurs, mastır, doktora öğrenimi görenlere ait evrak İlgili birimde-süresiz
İncelenerek okullara tavsiye edilmesi isteğiyle Bakanlığımıza gönderilen ve incelendikten sonra uygun bulunan veya bulunmayan kitap ve diğer İlgili birimde-5 yıl
eğitim araçları Hibe yolu ile temin edilen makine,teçhizat,taşıt ve benzeri malzemelere ait belgeler İlgili birimde-süresiz
Ayniyat talimatnamesi gereğince düzenlenen alındı, devir-teslim,sayım,kayıttan düşme tutanakları ve benzeri belgeler İlgili birimde-5 yıl
Demirbaş eşya tahsis emirleri İlgili birimde-5 yıl
Satın alma işlemleriyle ilgili karar İhale evrakı ve benzeri İlgili birimde-5 yıl(Sayıştay ilamı kesinleşmesi şartıyla)
Aidat tahsilat makbuzu ve dekontlar Okulda-3 yıl
Resmi PTT pulu istek fişleri,makbuzları ve sarf cetvelleri İlgili birimde-5 yıl
Döner sermaye muhasebesi ve işlemleriyle ilgili belgeler İlgili birimde-5 yıl
Diğer kurumlardan alınan uygulamaya esas görüşler İlgili birimde-süresiz
Öğrencinin tahakkuk eden yevmiyeleri cetveli(Döner Sermayeli kurumlarda) İlgili birimde-5 yıl
Bina,arsa ve arazi tahsisi onayları,tapu, tapu tahsis belgeleri ve imar planları İlgili birimde-süresiz
Gayrimenkul kamulaştırma,satın alma belgeleri İl MEM ve İlgili birimlerde-süresiz
İnşaat ve tesisat hesap ve projeleri ödenek tahsis,tenkis ve aktarma yazıları İlgili birimde-1 yıl
Ödeme emirleri ve icmali İlgili birimde-1 yıl
Bütçe ve yatırım teklifleri İlgili birimde-1 yıl
Kanun teklifleri(Kanunlaştıktan sonra) İlgili birimde-1 yıl
Sayıştay ilamları,yargı kağıtları ve Sayıştayla bu konuda yapılan yazışmalar İlgili birimde-1 yıl
İcra kesintileri listesi İlgili birimde-1 yıl
1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği gereğince tutulacak defter ve belgeler İlgili birimde-süresiz
Milli Güvenlik Siyaseti ile ilgili yazışmalar dosyası İlgili birimde-5 yıl,Bakanlık arşivinde süresiz
İlk yorumu siz yapın !
resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sürekli güncellenen içeriği ile kendini daima yeni tutabilen sınav siteniz sorubak.com
resim

EN GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ

Eğitim alanında ki en güncel haberlere anında erişim sağlayabilirsiniz.
resim

KULLANICI DOSTU ARAYÜZ

Web sitemizde yer alan içeriklere kolay ulaşabilmeniz için arayüzü özenle tasarladık.
resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sorubak.com olarak tüm sınavlar hakkında detaylı bilgileri web sitemize özenle ekliyoruz.