Haziran Ayında Okullarda Yapılacak Çalışmalar (sorubak)- - Sorubak.Com Haziran Ayında Okullarda Yapılacak Çalışmalar (sorubak)- - Sorubak.Com

Sorubak.Com
 
Sorubak Bilgi Bankası

Yönetici Dökümanları | Genel Çalışmalar | Eylül Ayı | Ekim Ayı | Kasım Ayı | Aralık Ayı | Ocak Ayı | Şubat Ayı | Mart Ayı | Nisan Ayı | Mayıs Ayı | Haziran Ayı | Temmuz Ayı | Ağustos Ayı |Haziran Ayında Yapılacak İş ve İşlemlerHaziran Ayında Yapılacak İş ve İşlemler

1. Okul servis araçlarının kiralanması; Okul Aile Birliği yönetim kurulu başkanının başkanlığında, OAB yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilci, OAB yönetim kurulunca çocuğu servisle taşınan veliler arasından tespit edilecek dört veli tarafından oluşturulacak komisyon tarafından en geç bu ay içinde yapılır. (OSAHY, 28.08.2007 tarih ve 26627 sayılı RG.)
2. Not çizelgeleri, dönemin bitimine en geç üç gün (İlköğretimde beş gün) kala okul müdürlüğüne verilir. (SGSY Madde:25, İÖKY madde: 42)
3.Sorumluluk sınavları öncesi öğretmenler kurulu toplantısı yapılır, zümre öğretmenler kurulunda alınan kararlar gereğince sınav komisyon üyelerine ve yönetimce belirlenen gözetmenlere sınav görev tebligatı yapılır.
4. Sene sonu öğretmenler kurulu toplantısı ve Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) toplantıları çalışma takviminde belirtilen sürede yapılır.
5. Sorumluluk sınavları, SBS/ve 2008 yılında son kez yapılacak olan OKS sınavları çalışma takvimine/sınav kılavuzuna göre belirtilen sürelerde yapılır.
6. Öğretim yılı kapanış töreni yapılır. (2140 Sayılı TD ve SEY)
7. Ders kesiminden en geç haziran ayı sonuna kadar; öğrenci kişisel dosyalarının eksikleri tamamlanır.
8. Öğrencilerin aldıkları ceza, öğrenci dosyalarına işlenir. Davranış notu indirilen öğrencilerin durumu sene sonu öğretmenler kurulunda görüşülür. Daha sonraki ders yıllarında aynı davranışları tekrarlamayan ve iyi halleri görülenlerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca değerlendirilir. Öğretmenler kurulu kararına bağlı olarak cezalar, mezun olacakları ders yılı sonunda öğrenci dosyalarından silinir ve sonuç yazılı olarak velilere bildirilir. (SGSY Madde: 18–19,İ.Ö.K.Y madde: 127)
9. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan orta öğretim okullarına ilköğretim kurumlarınca öğrencilerin tespiti yapılır ve ek–3 formu düzenlenir. Okulların kapanmasını takip eden haftadan itibaren Temmuz sonuna kadar ön kayıtların alınması sağlanır.
10. Ders konularının bitirilip bitirilmediği, bitirilmeyen konular varsa niçin bitirilmediğine ait ders kesim raporları, her öğretmenden yazılı olarak istenir.
11. Öğrencilerin ödüllendirilmesi, orta öğretim kurumlarında Ödül ve Disiplin Kurulu'nca, İlköğretim okullarında Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu'nca yürütülür.
12.Sınav evrakları ve not defterleri/öğretmen not çizelgeleri öğretmenlerden teslim alınır ve arşive kaldırılır.
13. OYS ' ye girecek öğrencilerin, en fazla üç dersten ders seçimi bu ay içinde, okulun eğitim ve öğretime kapandığı günden sonra öğrenci, öğretmen ve veli katılımı ile yapılır. (SGSY Madde: 41)
14. 10.sınıfa geçen öğrencilerin alan, 11.sınıfa geçenlerin, dal/alan seçimi işlemleri bu ayda başlanır.
15. TKY yılsonu raporu düzenlenir. Süresi içinde ilgili yerlere gönderilir.
16. Lise ve dengi okul birincilerinin, mezun olan öğrencilerin ve mezun olmayanların ise mezun olmuş gibi düşünülüp, yılsonu genel başarı ortalaması puanını bu ayın sonuna kadar internet ortamında ÖSYM 'ye bildirilir.
17. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu toplantısı yapılır. (RPDHY Madde:45)
18. Mezun olan öğrencilerin diploma, diploma defteri, tüm öğrenciler için, sınıf geçme defteri, devamsızlık defteri işlemleri yürütülür.
19. Şiddeti azaltma ve önleme eylem planı formları ilçe MEM 'e gönderilir.
20. Dönem sonu itibarıyla sınıf rehberlik, öğrenci kulüplerinin yılsonu raporları ve çalışma dosyaları teslim alınır.
21. Ortaöğretim kurumlarında öğrenci ödül ve disiplin olaylarına ait bilgi ve veriler öğretim yılı sonunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında oluşturulan web sayfasına işlenir.
22. Bir sonraki öğretim yılında okutulacak seçmeli derslerle ilgili ders seçme işlemlerine devam edilir.
23. "Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yılsonu Çalışma Raporu" hazırlanır ve bir örneği bağlı bulunan RAM' a gönderilir.
24. Öğretmenlere zimmetle verilen eğitim araç-gereçler teslim alınır.
25. Öğretmenlerden, yaz tatili adres ve telefonları alınır.
26. Okul müdürü, müdür yardımcıları, memur ve hizmetlilerin yıllık izin planlamaları gözden geçirilir. Vekâlet için gerekli onay alınır.
27. İlköğretim kurumlarında 8.sınıf öğrencileri için "Yöneltme Öneri Formu" iki nüsha olarak hazırlanır, bir nüshası diploma ile birlikte öğrencilere verilir. (İÖYY madde: 7)
28. İlköğretim okullarında, öğrenci kayıt işlemleri, çalışma takvimine göre başlatılır.
29. Öğrenci davranışları bilgi toplama formu, genel bilgi formu doldurularak ilgili yerlere gönderilir. (İÖKY madde: 135)
30. İftihar listesi hazırlanır ve öğrencilerin görebilecekleri yere asılır. Teşekkür/takdirname belgesi ile ödüllendirilmeye layık görülen öğretmen ve diğer görevlilerin teklifleri ilçe MEM'e gönderilir.
31. Her ders yılı sonunda kütüphane kaynakları, kütüphaneci veya görevlendirilen öğretmen tarafından gözden geçirilir ve tespit edilen hususlar raporla okul müdürlüğüne bildirilir. (MEB. OKY madde: 12)
32. Başlatılan projelerin sonuç raporları İlçe MEM’e gönderilir.
33. II. Dönem takdir ve teşekkür alan öğrencilerin durumları kişisel dosyalarına işlenir
34. Okul öncesi ve İlköğretim kurumlarında seminer çalışmalarını yapılır.
35. İlköğretim Kurumlarında öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu toplantısı yapılır.
36.Okul Aile Birliği yönetim kurulu toplantısı yapılır.
37. Okul Aile birliği hesapları ilan edilir.
38. Web Sayfasının güncellemesi yapılır.
Bunların Dışında
39. Meslek liselerinde;
• Kurum gelişim yönetim ekibi toplantısı yapılır. (MTEY Madde:118)
• Anadolu Meslek liseleri kontenjanları internet aracılığı ile MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü sitesine bu ay içinde girilir.
• Beceri sınavı öncesi öğretmenler kurulu toplantısı yapılır.
• Mezunları işe yerleştirme ve izleme birimi çalışmalarını sürdürür.
• Son sınıf öğrencilerinin, işletmelerde beceri eğitimi gereğince yılsonu beceri sınavı İl MEM tarafından çalışma takviminde belirlenen sürede yapılır.
•Beceri eğitimi yapan öğrencilerin, bir ay önceki çalışmalarını ihtiva eden sigorta primi ödenir.
• Eğitim ve öğretimin sona ermesi ile beceri eğitimi sona eren, haftada üç gün alanına uygun iş yerinde beceri eğitimi yapan öğrencilerin, sigorta işlemlerine son verilir.
• Teknik liseye geçiş hakkı kazanan öğrencilerin alanlara yerleştirmeleri yapılarak kayıtları yapılır (MEB. ETÖGM.2006/32 sayılı genelge-MTEY).
• Meslek liseleri 9. sınıfta öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler için öğrencileri alana yöneltme tavsiye formu doldurulur (MEB. ETÖGM.2006/32 sayılı genelge-MTEY).
• "Mesleki Ve Teknik Eğitim Kurumları Tanıtım Etkinlikleri İzleme Ve Değerlendirme Formu" ilçe MEM aracılığı ile ilgili genel müdürlüğe gönderilir. (MEB. ETÖGM. 2007/30 sayılı genelge)
• Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin tamamını kurumda yapan öğrenciler için, üç yıllık programlarda en az 160, daha uzun süreli programlarda en az 300 saat olan staj ile ilgili çalışmalar yapılır (MTY madde: 58–66).
• Atölye ve meslek dersleri öğretmenlerinin ek ücret ve huzur hakkı ödemeleri yapılır.
• Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara İşyeri Açma Belgesi mezun oldukları okul müdürlüğünce düzenlenerek diploma ile birlikte verilir (MEB: ETÖGM. 2006/31 sayılı genelge).
• DöSe işve işlemleri yapılır.
• Beceri eğitimi sona eren öğrenciler işletmelere bildirilir,
• Meslekî açık öğretim programları ve yüz yüze eğitim planlaması yapılır,
• Okulda eğitimi yarım bırakan öğrencilerin veli adresleri, meslek eğitim merkezine gönderilir.
• Turizme yönelik alanlardaki beceri eğitimi yapan öğrencilerin 1 ay önceki çalışmalarını içeren sigorta primleri ödenir.
• Sigorta primi ödemeleri yapılır.

40. Pansiyonlu okullarda;
• Ambar sayımının yapılması ile ilgili işlemler tamamlanır.
• Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçiş yapan öğrencilerin geçiş işlemleri yapılır.
• Yılsonu itibariyle yatakhane ve tüm birimler haşerelere karşı ilaçlanır ve dezenfekte edilir.
• Yatakhane, ambar, soğuk hava deposu, yemekhane, çarşaf deposu ve diğer bölümlerin genel kontrolü, temizliği, ayıklaması ve bakımı yapılır.
• Mutfakta kullanılan tüm kaplar dezenfekte edilir, bakım ve onarımdan geçirilir.
• Yaz tatilinde yapılacak işler planlanır.
• Bu ayın yemek menüsü hazırlanır.

41. Okul öncesi eğitim kurumlarında;
• Satın alma, muayene ve teslim alma komisyonları belirlenerek ilçe MEM'e gönderilir.
• Öğretmen ihtiyacı ile ilgili olarak Ek (2) formu düzenlenerek ilçe MEM'e gönderilir.
• Davranış değerlendirme formları doldurulur.
• Gelişim raporları hazırlanır. Gelişim dosyaları öğretmenler tarafından doldurulur.
• Haziran ayının ilk yarısı içinde ön kayıtlar alınır. Kayıt komisyonu toplantısı yapılır, seçici kurul tarafından listeler oluşturulur.
• Yıl içerisinde gerçekleştirilen etkinlik raporu hazırlanarak İlçe MEM'e gönderilir.
• Kadrosuz usta öğreticilerin ilişikleri kesilerek (ek–2), İlçe MEM' e bildirilir.
• Okul aile birliği hesapları gözden geçirilir.

42. Halk Eğitim Merkezleri;
• Yaz dönemi kursları başlatılır.
• Mayıs ayına ait okuma-yazma kurs bilgileri ilgili forma işlenerek İl MEM Yaygın Eğitim Bölümüne gönderilir.

45-Rehberlik Araştırma Merkezi;
• İl genelinde görev yapan rehber öğretmenler toplantısı yapılır.
• Özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile toplantı yapılır.

Haziran Ayı Belirli Gün Ve Haftalar:
Çevre Koruma Haftası (2.hafta)


Bu bölümde yer alan tüm bilgilerAnyalya İlköğretim Müfetişlerinden alıntı yapılarak bilgi vermek amacıyla yayınlanmaktadır.
 
Hesaplama Sayfası Test Çöz Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.