• Sorubak Forum Sitemize Hoşgeldiniz.
  • İstek, Öneri ve Şikayetlerinizi Bizimle Paylaşın.
  • Sitemize Yetkili Alımları Devam Etmektedir..
Hoşgeldin Misafir ! Giriş Kayıt OlDeğerlendir:
  • 9 Oy - 4.33 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2012-2013 11.sınıf Türk Edebiyatı Etkinlik Cevapları (Biryay Yayınclık)
#31
SAYFA 25
II. Ünite: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI
2. Öğretici Metinler

Hazırlık
1. Tanzimat’tan sonra edebiyatımızda ortaya çıkan türlerden hangilerini öğretici metinler kapsamında değerlendirebiliriz?
Tanzimat'tan sonra edebiyatımızda ortaya çıkan MAKALE FIKRA ELEŞTİRİ türleri öğretici metinlerdir.

2. Dokuz ve onuncu sınıfta edindiğiniz bilgileri hatırlayarak öğretici metinlerin yazılış amaçlarını maddeler hâlinde tahtaya yazınız.
Öğretici metinler;
bilgi vermek
okuyucuya farklı bakış açıları kazandırmak
okuyucuyu yönlendirmek
amaçlarıyla yazılır.

3. “Çağdaş uygarlık düzeyi” sözünden ne anladığınızı sözlü olarak ifade ediniz.
Bilgi teknik ve medeniyet bakımlarından en yüksek düzeyi ifade eder.

SAYFA 27

1. Metni oluşturan paragraflarda anlatılanların iletisi etrafında nasıl birleştiğini açıklayınız.
Metnin bütününe baktığımızda devletin vatandaşlarına karşı vazifeleri ve sorumluluklarının anlatıldığını görüyoruz. (Mizancı Murat Bey'in Mizan gazetesinde yazdığı Vazife ve Mesuliyet Had ve Hak adlı metin)

2. Seçilenlerin ve onları seçenlerin birbirlerine karşı görevlerini metinden yola çıkarak ifade ediniz.
Seçilenler hizmet için gelmişlerdir. Vaatlerini yerine getirmezlerse halk onları görevden alır.
Seçilenlerden beklenen en önemli şey görevlerini yerine getirmeleridir.
Seçilenler görevini yapmazsa halkın başkasını seçme yetkisi vardır.
Seçilenler görevlerini yerine getiremezse bu durumu halka şikayet edebilir ya da istifa edebilir.
Seçme gibi seçilmde de kabul ve isteğe bağlıdır.


3. Metinde “had (sınırlılık)” sözcüğü kimler için kullanılmaktadır?
Hem yöneticiler hem de halktan kişiler için kullanılmıştır.

4. Eserin yazılış amacı nedir yazarın hedeflediği okuyucu kitlesi kimler olabilir?
Eserin yazılış amacı devletin halka halkın da devlete karşı görev ve sorumlulukları olduğu konusunda insanları bilgilendirmektir. Eser hem vatandaşa hem de yöneticilere hitap etmektedir.

5. Metnin tamamında yazarın iletmek istediği düşünceyi (ana düşünce) bir cümle ile belirtiniz.
Herkes hak ve sorumluluklarını iyi bilmelidir.

6. Ana düşünce ile Tanzimat Dönemi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Tanzimat Döneminde hak hukuk hürriyet adalet eşitlik gibi kavramların öne çıktığını görüyoruz. Bu anlayış Tanzimat edebiyatının birinci döneminde de görülür. Metnin ana düşüncesi Tanzimat döneminin siyasi ve hukuki yenilikleriyle ilgilidir.

7. Ana düşünce soyut bir kavramı mı teknik bir gelişmeyi mi siyasi bir düşünceyi mi sosyal bir buluşu mu ifade etmektedir? Sözlü olarak ifade ediniz.

Metnin ana düşüncesi siyasi bir düşünceyi ifade etmektedir. (demokrasi)

8. Bu metnin ana düşüncesini hikâye roman şiir gibi türlerle ifade etmek mümkün müdür? Niçin?
Metnin ana düşüncesi hikaye roman şiir gibi türlerle ifade edilebilir ancak ifade ediş tarzı ve gerçekliği ele alışı değişecektir. Bu ana düşünce öğretici bir metinde ele alındığı için gerçeklikle tam olarak örtüşür. Hikaye ve roman türlerinde ele alınmış olsaydı sanatsallık kurgulama da işin içine girecekti. Şiirde doğrudan anlatmak yerine sanatlı üslup heyecan coşku hissettirme ön plana çıkacaktı.

9. Ana düşüncenin Tanzimat Döneminin sosyal hayatı ile nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklayınız.

Vatandaşın devlete devletin vatandaşa karşı yerine getirmesi gereken görevlerle ilgili bulduğunuz gazete yazılarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

10. Mizancı Murat “hükûmet” ve “Çakır Aliler” sözleriyle kimi veya kimleri anlatmaktadır?
Yazar hükümet sözüyle padişah rejimini Çakır Aliler sözüyle de halkı anlatmaktadır.

11. Metinde verilen bilgilerin ışığında Çakır Ali’yi kendi cümlelerinizle betimleyiniz.
Yazarın halkı anlatmak için kullandığı hayali bir örnektir. Osmanlı halkının genel özelliklerini yansıtır.
12. Metinde kullanılan anlatım türünü 10. sınıf dil ve anlatım dersinde öğrendiklerinizden hareketle belirleyiniz. Bu anlatım türünün özelliklerini tahtaya yazınız.
Metinde açıklayıcı anlatım kullanılmış düşünceyi geliştirme yollarından da örneklendirme ve karşılaştırmalara yer verilmiştir.

SAYFA 28

13. Padişahın sarayı ile Çakır Ali’nin köyünü, evini karşılaştırınız. Farklılıkları aşağıya sıralayınız.

Padişahın sarayı ile Çakır Ali’nin köyü ve evi arasında dağlar kadar fark vardır. Çakır Ali’nin köyü, sarayın bahçesi kadar bir alana sahip değildir. Evi ise saraydaki kümes kadar yoktur. Bu farklılık o dönemde yönetici kesim ile halk arasındaki ekonomik dengesizliği göstermektedir.
14. Metnin anlatımını açıklık, kesinlik, yalınlık ve duruluk açısından değerlendiriniz.

Metinde duru, yalın, kesin bir anlatım vardır. Metin sadeleştirilmiş hali göz önünde bulundurulursa metin fazla akıcı değildir.

15. “Sözleşme, seçim, hak, vekil, görev, sorumluluk, yetki, istifa, ceza, öşür, hukuk, vergi, hükûmet, kabahatli, ortaklık, imdat” kelimelerinden hangileri kavram veya terimdir? Bu kelimelerden hangileri günlük hayatta da kullanılmaktadır?

“Öşür” kelimesi dışındaki diğer kelimeler günlük hayatta kullanılmaktadır. Hak, görev, yetki, ceza, sorumluluk, hukuk, ortaklık sözcükleri birer kavramdır.

16. Yazar, günlük hayattan alınan kelimelerle kavram ve terimleri niçin bir arada kullanmış olabilir?

Kavramların daha iyi anlaşılması için

a. Batı’daki Rönesans ile bizdeki Tanzimat hareketi arasında tespit ettiğiniz benzerlikleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

İkisinde de yenilik amacı var
Özgürlük, eşitlik, düşünce ve ifade serbestliği hedeflenmiştir.Bu serbeslik Tanzimat’ta sınırlıdır.
Rönesansta kralların, Tanzimat’ta padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.
Rönesansta Batı’da bilim ve sanat alanında yenilikler yapıldı, gelişmeler yaşandı. Tanzimat Döneminde de sanat alanında değişim yaşandı.
İkisinde de aydınlar, yenilikler öncülük yapmıştır.

b. Metinde geçen, Tanzimat’ın getirdiği özgür ortamla dile getirilebilen yeni kavram,
terim ve ifadeleri bularak tahtaya sıralayınız.
Hürriyet, hak, hukuk, adalet, eşitlik, seçim, sözleşme, vekil …
c. On altıncı yüzyılın İstanbul’unda da sanatçılar bu kavramları, terimleri, ifadeleri dile getirebilirler miydi? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

Dile getiremezlerdi. Çünkü o dönemde padişahın mutlak otoritesi vardı.Ortam müsait değildi. Dönemin siyasi anlayışı bu düşünceleri dile getirmeye engeldi.

17. Yazar, makalesinin ilk bölümünün son paragrafında sözleşmenin yenilenmesi gerektiğini söylüyor. Bunu niçin istemektedir?
Sözleşmenin eskimiş olduğunu ifade ediyor.
Sözleşmenin yenilenmemesi durumunda devletin ve hilafetin zarar görebileceği endişesini dile getiriyor.
18. “Şeyh, halife, padişah” gibi ifadelerle “seçim, hürriyet, hak, istifa” gibi kelimelerin aynı metinde kullanılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Bu kelimelerin kullanılması dönemin siyasi ve sosyal ortamını yansıtır. Hem padişahlık devam ediyor hem de demokratikleşme yolunda adımlar atılıyor.

19. Metin, hangi geleneğe bağlı kalınarak yazılmıştır?
Dil ve anlatım yönünden divan nesrine yakın. İçerik bakımından Tanzimat edebiyatı geleneğine bağlı.

20. Okuduğunuz metinden somut ifadelere örnekler veriniz. Yazarın, bu ifadelerden nasıl yararlandığını açıklayınız.
kitap, padişah, vali, mahalle, köy, tarla, mera, dağ, kasaba, Çakır Ali…. Yazar bu somut ifadeleri hak ve görevlerin kapsamı ile ilgili konular olarak kullanmış.

Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem arasında geçen tartışmalar ve Tanzimat
Dönemindeki “eski-yeni” çatışması ile ilgili araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
Muallim Naici ile R. Mahmut Ekrem şiirde kafiye göz için midir, yoksa kulak için midir tartışması yapmışlardır. M. Naci, eski edebiyat anlayışıyla kafiye göz içindir demiştir. R. Mahmut Ekrem yenilik yanlısıdır kulak için kafiye anlayışını benimsemiştir. Eski edebiyat taraftarları M. Naci’nin yanında yer almışlar, yenilikçi sanatçılar R. M. Ekrem’i desteklemişlerdir.

a. Tanzimat Dönemi gazeteleri ile ilgili olarak kitabınızın 14. sayfasındaki “3. ODE” nin a, b ve c maddeleri doğrultusunda yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri hatırlayınız.

b. Makale ve sohbet gibi öğretici metinlerin gazete aracılığıyla halkla buluştuğu; tiyatro, hikâye, roman örneklerinin öncelikle gazetelerde yayımlandığı Tanzimat Döneminde gazetelerin önemini gözden geçirerek yeniden değerlendiriniz.

Tanzimat gazeteciliği yeni düşünceleri halka benimsetmeyi amaçladığı gibi Batı’dan alınan edebi türlerin halka tanıtılmasında da önemli bir rol oynamıştır. Makale, roman, tiyatro, hikaye,eleştiri gibi türlerin ilk örnekleri gazetelerde yayımlanmıştır. Gazeteler yeniliklerin sözcüsü olmuştur.
21. Eserden hareketle yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunarak eser-yazar ilişkisini belirleyiniz.

II. Ünite: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI
Değerlendirme

SAYFA 34

1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( Y ) Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde bireysel ve edebî konular sıkça işlenir.
( D ) Öğretici metinlerde dil, bir nesneyi, kavramı, olayı anlatmak; açıklamak, bildirmek ve okuyucuyu uyarmak, harekete geçirmek işleviyle kullanılır.
( D ) Tanzimat eserlerine damgasını vuran ikilik, eski ile yeninin bir arada bulunması şeklinde görülür.
( Y ) Öğretici metinlerin hepsinde ana düşünce, metnin içinde yargı bildiren bir cümle hâlinde verilir.
2. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
Öğretici metinler,BİLGİ VERMEK, AÇIKLAMAK, ÖĞRETMEK, OKUYUCUYU UYARMAK, YÖNLENDİRMEK gibi amaçlarla yazılır.
Öğretici metinlerde AÇIK, DURU ve YALIN bir dil kullanılır.
ATATÜRK İLKE ve İNKILAPLARI Türk çağdaşlaşma hareketinin en önemli unsurunu oluşturur.

3. Bilgi, inanç, düşünce farklılığı, kültürel çevre ve psikolojik özellikler yazarların bakış açısını ne ölçüde belirler?

Bilgi, inanç, düşünce farklılığı, kültürel çevre ve psikolojik özellikler yazarların bakış açısını etkiler. Aynı konu üzerinde farklı bakış açıları, yaklaşımlar ortaya çıkar.

4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde halkı eğitmek amacıyla en yaygın araç olarak kullanılmıştır?
A. Gazete B. Hikâye C. Roman D. Makale E. Tiyatro
Cevap A
5. Tanzimat Döneminin öğretici metin anlayışı hakkında neler söylenebilir?
Halkın bilinçlenmesi, yeniliklere uyum sağlaması amacıyla yazılmıştır.

Bir Teşekkürü Çok Görmeyin Bea Big Grin
İmage


Her Hakkım Saklıdır®™
|l|lllll|lll||ll||lll
²¹°¹³²¹³ °¹²¹³¹³

 
Alıntı
#32
Sayfa 34 ile Sayfa 40 Arası Cevaplar
SORU: Metinde “hürriyet”le ilişkilendirilen kavramları tespit edip defterinize yazınız.
CEVAP: Vatan,yurt,halk,hak, egemenlik,ilerleme,iyilik,bilgi,kültür,eğitim…

SORU:Yazar, medeni üstünlüğe sahip ülkelerin her alanda gelişmesinin sebebini neye bağlıyor?
CEVAP:Yönetim anlayışlarındaki geniş ve sağlam prensiplere dayanan hürriyet anlayışına…

Alın Buda Aralardan Yapabildiklerim Sizlerdende Bekliyorum (Adminler,ulas41 Hadiyin Aslanlarım Big Grin )
İmage


Her Hakkım Saklıdır®™
|l|lllll|lll||ll||lll
²¹°¹³²¹³ °¹²¹³¹³

 
Alıntı
#33
Paylaşım için teşekkürler
Teşekkürümü ve Rep Puanımı İsterim
 
Alıntı
#34
Önemli Değil Smile Ama 40 Tan Sonrasını Bekliyorum Şimdi Big Grin
İmage


Her Hakkım Saklıdır®™
|l|lllll|lll||ll||lll
²¹°¹³²¹³ °¹²¹³¹³

 
Alıntı
#35
ya sayfa 23 deki yorumlama güncellendirmeyi paylaşmadınızmı yok sa ben mi bulamadım?...

acil sayfa 23 yorumlamaların cevapları arkadaşlar ...
 
Alıntı
#36
sanırım o bölümü atlamışız

bir kitabı tozlu raftan çıkarayım
 
Alıntı
#37
tmm acele edermisin lütfen çok acil yaaSad(
 
Alıntı
#38
SAYFA 23 TEKİ YORUMLAMA İSTEK ÜZERİNE CEVAPLIYORUM:
1-Yabancı sözcüklerde duyuln ilgi günümüzde de ne yazık ki devam ediyor. Bazıları ticari kaygı bazıları ise ilgi çekmek için yabancı sözcükler kullanırlar.BU kadar çok yabancı kelimenin kullanılması dilimizi ne yazık ki çok kirletmekte. İşyerleri tabelaları özellikle bu kirlliğe öncülük ederek türkçenin yapısını tehtid etmekte.
2-Tanzimat dönemi aydınları yeniliklere öncülük etmiş eğtimdeki tüm yeniliklere destek vermiş değişime farklı fikirler sunarak katkı sağlamışlardır. koşulların yetersiz olması bir anlamda onları başarıya götürmemiştir. Güzümüzde aydınlar ise eğitime en üst düzeyde katkı sağlamaktalar. Akademik çalışmalar yapılmakta,tartışmalar yapılmakta,toplumun eğitim beklentilerine öncülük etmektedirler
3-Gazetecilik geçmişte de günümüzde de çok öenmli bir konuma sahiptir. Günümz gazeteciliği bilgi ve haber paylaşırken tanzimat gazeteciliği dönem içinde yapılan yeniliklerden hakkında halkı bilinçlendirme amacı var
4-Tanzimat edebiyatının kurucuları sanatta sosyal gayeyi esas aldılar ve edebiyatı toplum ile onun meselelerinin hizmetine verdiler. Gerek şiirde ve gerekse nesirde sosyal kavramlar ön plana geçti. Kaleme alınan eserlerin ana dokusunu sanat düşüncesinden çok fikir aldı. 1839’dan 1860 yılına kadar bir kuruluş devresi geçiren bu edebiyat akımı, yerli mahsullerini bu tarihten sonra vermeye başlar. Avrupa’ya tahsil için veya devlet vazifesiyle gidip gelen aydınlara ilave olarak Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra hızlanan Fransızca öğrenme merakı, Fransız kültürünün toplumumuzda ilgi görmesine ve Fransız edebiyatının ülkemizde tanınıp örnek alınmasına yol açtı. Eski edebiyatımızda pek iltifat edilmeyen nesir sanatı, bu dönemde büyük bir önem kazanır ve Avrupai roman, hikâye ve tiyatro gibi edebiyat türleri tercüme yolu ile de olsa edebiyatımıza girmeye başlar. Ayrıca klasik şiirimizden çok farklı bir şekil ve muhteva özelliklerine sahip bulunan Batı şiiri, Fransız şairlerinden yapılan tercümeler yolu ile genç nesillere tanıtıldı ve nasıl şiir yazmaları gerektiği hususunda önlerine örnek konuldu. Bu arada yabancı tiyatro toplulukları sık sık İstanbul'u ziyaret ediyorlar, temsiller veriyorlar, toplumumuz tarafından tiyatro türünün tanınmasında ve benimsenmesinde büyük hizmetler görüyorlardı.
5-edebi metinler toplmun kültürünü yansıtır. Edebi metinler toplumun sorunlarına da çözüm üreten ,eleştiren bir yapıda olmadır. edebi eser sanat yönünun yanı sıra toplumsal fayda sağlama açısında da son derece öneme sahiptir.
6-Tanzimat döneminde yaılan eserlerde sanatsal ve estetik kaygılar değil toplumu biliçlendirme ve aydınlatmna amacı vardır.
 
Alıntı
#39
4ytug arkadaşımıza teşekkür ediyorum.
Sayfa 40 tan sonraki etkinliklere bir kısım devam edeyim diyorum ne dersiniz.
 
Alıntı
#40
Sayfa 40tan sonrası var mı
 
Alıntı
  


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
Exclamation Türk Dil Kurumunun Ülkemizde Sosyal Bilimlerin Gelişimine Katkıları Nelerdir ? dersehli 2 563 25.02.2017, 18:41
Son Mesaj: dersehli
Lightbulb 11.sınıf Türk Edebiyatı kitabı etkinlik cevapları (Lider Yayınları) 2014-2015 SorubakCom 1 11,537 28.09.2014, 12:01
Son Mesaj: hasan97
Lightbulb 10.sınıf Türk Edebiyatı kitabı etkinlik cevapları (Nova Basın Yayın) 2014-2015 SorubakCom 1 10,011 16.09.2014, 22:22
Son Mesaj: kemalted
Lightbulb 12.sınıf Türk Edebiyatı kitabı etkinlik cevapları (Mevsim Yayınları) 2014-2015 SorubakCom 0 12,207 29.08.2014, 13:30
Son Mesaj: SorubakCom
Lightbulb 9.sınıf Türk Edebiyatı kitabı etkinlik cevapları (Ekoyay Yayınları) 2014-2015 SorubakCom 0 22,042 29.08.2014, 01:59
Son Mesaj: SorubakCom

Foruma atla:


Konuyu Görüntüleyenler: 1 Misafir