EN YENİLER

EN İYİLER

Ö?RETMEN?M

Ö?retmenim;
E?itim yolundaki tek rehberim
Okumay? ö?retti?in,
Hayat? sevdirdi?in,
Zor deneni ba?aran
Biricik ö?retmenim

Sevgiyle yazd???n,
Tek harfini gözünden sak?nd???n
?sminle bilgi yayd???n,
Bana hem ana hem baba olan,
Bir meslek sahibi olmam? sa?layan,
Sensin biricik ö?retmenim.Can?m Ö?retmenim,

Kalem tutmay? kavratt?n
Harfleri bir bir tan?tt?n
Okumay? sen ö?rettin
Cümlem sensin ö?retmenim.

Türlü kazan?mlar katt?n.
Do?rulu?u; e?riyi ö?rettin
Sorunlar?m? hallettin
S?rda? oldun ö?retmenim.

Yolu yordam? bilmezken
Hesap kitap nedir derken
Sevgi sayg? anlam?n?
Sensin inan bana veren.

Beynimdeki bo? raflar?
Senle birlikte doldurduk
Eti, kemi?i bo? ver de
Beynimin yar?s? oldun.

Ya?am?n türlü halini
Teknloji,bilim,feni
Ülkemi, bütün evreni
Bilmeziken, bilen ettin.

Hamur iken ?ekil veren
Gider mi bo?a eme?in .
Söz veririm ö?retmenim
Hep yararl? olaca??m.

Ekrem Uçak
benim melek ö?retmenim

benim can?m ö?retmenim,
defter,kitap,kalemim,
her?eyi sen bana ö?rettin
benim melek ö?retmenim


benim can?m ö?retmenim
türçeyi,matemati?i
sen bana ö?rettin
benim melek ö?retmenim

Ö?retmenimin sözleri
Bu sabah güzel mi güzel
Göz bebeklerindeki yank?lar
Buram buram dostça
Tüm insanlara
El ediyor
Merhaba....
Ö?retmenimin gözleri
Alev alev, p?r?l p?r?l
Türkiye okunuyor ö?retmenimin
gözlerinden Ilg?t ?lg?t akça
Konu?uyor
Ö?retmenim
Da?larca....
Ö?retmenimin elleri
Öpülesi, öpülecek ellerdir
Özgürlük türküsünü söylüyor
Burcu burcu pakça
Kara tahtan?n
Ba??nda
?NSANCA....

Abdülkadir GÜLER
Emekli ?lçe Millî E?itim Md. / AYDIN


Köyde, kentte, bucakta
Uygarl?k yolunda
?yilik, güzellik için
YARI?TASIN

Ad?n dillerde, sevgin gönüllerde
Elinde hiç sönmeyen bir mum
Zifirî karanl?klarla
SAVA?TASIN

Vatan denen yuvada
Atatürk'ün yolunda
Birlik, beraberlik için
BA?TASIN

Tohumlar ekersin insanl?k bahçesine;
Fidan olur, a?aç olur,
Meyve verir
KIVANÇTASIN

Anadolu'nun uzak yerlerinde,
Güçlükler içinde,
Çok ?eyler beklemeden
U?RA?TASIN

F. Ceren DAYANGAÇ
Bozüyük Anadolu Ö?retmen Lisesi Ö?rencisi
B?LEC?K

Ben bir gülüm, sen bahç?van
Çok açarsam eser senin
Mis kokarsam hüner senin
Ama bir de solarsam
Günah senin, günah senin
Ö?retmenim.

Ben tohumum, çiftçi sensin
Çok sularsan, ürün senin
Bol olursam, verim senin
Ama bir de çürütürsen
Hata senin, hata senin
Ö?retmenim.

Ben elmas?m, sarraf sensin
P?rlanta isem, emek senin
Parl?yorsam, yald?z senin
Ama bir de parçalarsan
K?r?k senin, k?r?k senin
Ö?retmenim.

Ben bo? defter, kalem sensin
Do?ru yazsan, yar?n senin
Güzel yazsan, ikbal senin
Ama bir de karalarsan,
Vicdan senin, vicdan senin
Ö?retmenim.

Ben ö?renci, sen ö?retmen
Ba?ar?rsam hüner senin,
Kazan?rsam zafer senin,
Ama bir de kaybedersem,
Yok diyecek ba?ka sözüm,
Yorum senin, yorum senin
Ö?retmenim.

Gönderen : Ahmet An?l AKTA?
TED Ankara Koleji Ö?rencis
güne?idir bilginin
çiçe?idir sevginin
en derin yerindedir
hepimizin kalbinin


okumay? yazmay?
kalem tutup çizmeyi
bizlere ö?retsin
insanlar? sevmeyi
Ö ?retmenim can?m benim
G üne?im benim
R esim yapmay? ö?rettin can?m ö?retmenim
E ?ittin beni
T e?ekkür ederim
M atamatikte
E e?iten sendin
N as?l te?ekkür etsem azd?r
? yi kalpli ö?retmenim
M um gibisin ö?retmenim
ö?retmenim
can?m benim
can?m benim
seni ben
pek çok
pek çok
severim sen
bir ana
sen bir baba
her?ey oldun
art?k bana
okut ö?ret
ve nihayet
yurda yarar
insan et
elif ö?retmeni
sevdi?imi ucan ku?un kanad?na yazmak isterim
gitti?i yerlerde duyulsun diye..
elif ö?retmeni
sevdi?imi her insan?n avucuna yazmak isterim
hic unutulmas?n diye..
elif ö?retmeni
sevdi?imi y?ld?zlara yazmak isterim
karanl?k olunca c?ks?n diye..
elif ö?retmeni
sevdi?imi güne?e yazmak isterim
güne? c?k?nca parlas?n diye..
S?Z? COK SEV?YORUM Ö?RETMEN?M....
??TE BU GÜN SEN?N GÜNÜN Ö?RETMEN?M
??te bu gün senin günün ,
Ö?retmenim :
Bu gün seni üzmeyece?iz,
Çünkü bu gün senin günün,
Çünkü bu gün 24 Kas?m,
Bu gün sana hayat?n?n sürprizini yapt?k,
?çimizden seni üzmemek geçti.
Ellerinden tutup sürprizine götürüyoruz seni ö?retmenim.
Ö?retmenim,ö?retmenim
Biricik ö?retmenim.
Sana ellerimizde taze k?r çiçekleri toplad?k ö?retmenim.
Belki seni duyguland?r?yoruz:
Ama ?unu bil ki biz seni,
Can?m?zdan çok seviyoruz.
Bugün 24 Kas?m diye de?il,
Biz seni her zaman seviyoruz Ö?RETMEN?M...
Okuay?, yazmay?
Say?lar? saymay?
Güzel resim yapmay?
Sensin bana ö?reten

Büyükleri saymay?
Küçükleri sevmeyi
Yurda hizmet etmeyi
Sensin bana ö?reten

Kasabam?, köyümü
Vatan?m?, yurdumu
Ulusumu, soyumu
Sensin bana ö?reten
ögretmenim
beni sen büyüttün
harflerin küçülttün
sen benim için
dünyay? büyüttün
sevda bir yana can bir yana
ögretmenimin sevgisi öbür dünyaya
Ben Bir Ö?retmenim

Ben bir ö?retmenim
Okullar?n birinde
Duymay?, dü?ünmeyi ö?retirim.
Derslerimde...

Bir söz ya?murudur, ders dedi?in de,
?nsan göklerinden, rahmet yerine,
Kitaplar dolusu ya?ar da ya?ar...
Benim çocuklar?m bu bahçelerde,
Bu ya?mur alt?nda ?slanmadalar.
Bir ya?mur sonras? gelin seyredin,
Her taraf tepeden t?rna?a bahar...

Bulutsuz masmavi dünyalar?na,
Sevginin, sevincin güne?i do?ar.
Böyle çocuklarla dolar her yan?m,
Çocuklar karde?im,
Çocuklar arkada??m,
Can?m?

Onlarda toplanm??t?r
Geçip giden zaman?m,
Bir par?lt? görsem gözlerinde,
Bilgiden, anlay??tan yana,
Bir hal olur bana...

Zannedersiniz ki,
Dünyalar benim?
Çocuklar, kitaplar, yaz? tahtas?
Enine boyuna bütün zamanlar,
Dört duvar aras? bir dershanede,
Her dinden her dilden gelmi? insanlar.
Bizimle konu?ur hayal ederler,
Ba?lan?r?z kal?r?z kendilerine.
Hikaye anlat?r, ?iir söylerler,
Mutluluk üstüne, ümit üstüne?

emine beyza bozku?
güne?idir bilginin,
çiçe?idir sevgini.
enderin yerindedir,
hepimizin kalbinin

okumay? yazmay?,
kalem tutup çizmeyi.
bizlere ö?retensin,
insanlar? sevmeyi=)