Okullarda Eylül Ayında Yapılacak Çalışmalar (sorubak)- - Sorubak.Com Okullarda Eylül Ayında Yapılacak Çalışmalar (sorubak)- - Sorubak.Com

Sorubak.Com
 
Sorubak Bilgi Bankası

Yönetici Dökümanları | Genel Çalışmalar | Eylül Ayı | Ekim Ayı | Kasım Ayı | Aralık Ayı | Ocak Ayı | Şubat Ayı | Mart Ayı | Nisan Ayı | Mayıs Ayı | Haziran Ayı | Temmuz Ayı | Ağustos Ayı |

Eylül Ayında Yapılacak İş ve İşlemler

1. İş takviminde belirtilen tarihte öğretmenler kurulu toplantısı yapılır.
2. Okulun kendine özgü tüm birimlerini ilgilendiren bir yıllık çalışma programı hazırlanır.
3. Yönetici ve personelin görev dağılımı yapılır.
4. Sene başı öğretmenler kurulunda ilgili yönetmeliğinde belirtilen kurul ve komisyonlar oluşturulur. Öğrenci kulüpleri çalışmalarına başlanır, onur kurulu ve öğrenci kulüplerine öğrenci seçimi yapılır. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu/öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu/onur kurulu ilk toplantısı yapılır.
5. Bakanlığımızca ve Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan projelerle ilgili çalışma grupları oluşturulur.
6. Ortaöğretim Kurumlarında Ortalama Yükseltme Sınavı (OYS) sonuçları, sınavlar bittikten sonra, tasdikli çizelgelerle topluca ilan edilir. Tasdikli bir kopyası da okul dosyasında saklanır. (SGSY madde:54)
7. Ortaöğretim Kurumlarında Ortalama Yükseltme Sınavı (OYS) sonucu sorumlu geçen öğrencilerin sorumluluklarının kalkıp kalkmadığı kontrol edilir (SGY madde:40)
8. Ortaöğretim Kurumlarında sınıf tekrarı yapacak öğrencilerle ilgili işlemler yürütülür.
9. Ortaöğretim Kurumlarında ortalama yükseltme sınavı (OYS) sonunda mezun olanlarla, engel ve tek ders sınavlarından sonra mezun olanların diplomaları düzenlenir. Diplomalar soğuk mühür için, diploma defteri onay için İlçe MEM' e gönderilir. Sorumlu geçen öğrencilerin kontrolleri yapılır ve sınıf geçme defterine sorumlulukları işlenir. (SGSY Madde:34)
10 Okullarda yapılacak olan sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler, ilgili yönetmeliklere göre planlanır ve Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.
11. Öğretim yılı açılış töreni ve "İlköğretim Haftası" kutlama programı hazırlanır ve uygulanır. (2005/2569 Sayılı TD. SEY)
12. Öğretmenlere mezun oldukları ve atandıkları branşa (alana) göre ders dağıtımı yapılır. (İlgili TTK kararı)
13. Öğrenci ve kursiyer kayıtları, çalışma takviminde belirtilen süreler içerisinde yapılır.
14. Çalışma takvimine göre Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu toplantısı, Okul zümre başkanları toplantısı, Okul zümre öğretmenler toplantısı yapılır.
15.Yeni öğretim yılı için; öğrencilerin yaptığı alan, ders seçimi ve yeni kayıtlar çerçevesinde alanlarına ve sınıflarına göre şubeler oluşturulur ve buna göre yerleşim planları hazırlanır.
16. İlköğretim kurumlarında Genel Bilgi Formu doldurulur ve Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir (İÖKY madde: 8)(KALDIRILDI)
17. Ünitelendirilmiş yıllık planlar hazırlanır ve incelenir. (MEB Eğitim ve Öğretim Çalış. Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge (TD:2005/2575)
18. Öğretmenlerden, maaş karşılığı haftalık ders saatini doldurmayanların durumları, koordinatör okul müdürlüğü ile işbirliği içinde ilçe MEM'e bildirilir.
19. Eğitim bölgeleri yıllık çalışma planı hazırlanır. (TD: 1999/2506 ve 2006/2591)
20. Belirli gün ve haftalar için program hazırlanır. (SEY)
21. Okullarda bilgisayar laboratuarının düzenlenmesi ve işletilmesi ile bilgisayar ve Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri Hakkında Yönerge gereğince okulda bulunan bilgisayar laboratuarları düzenlenir, söz konusu öğretmenler bilgilendirilir. (TD:1993/2378, 07.08.1995 tarihli ve 252 sayılı genelge)
22. Yönetici ve öğretmenlere ait ücret onayı alınır. (26378 RG, PGM 27.02.2007 tarih ve 2007/19 no'lu genelgesi)
23. Ders dışı eğitim çalışmalarına ait esaslar gereğince beden eğitimi, izcilik, halk oyunları ve güzel sanatlar ana başlığı altında yapılacak faaliyetler için ilçe MEM'den onay alınır. (PGM 26.12.2006 tarihli ve 2006/97 no'lu genelgesi)
24. MEB Personel Kimlik Kartı Yönergesine göre (1991/2343 sayılı TD değişikliği, PGM 27.09.2002 tarih ve 476/89792 sayılı Genelgesi) Personel Kimlik Kartı, Okul ve Kurum Tanıtım Yönetmeliği gereğince (2006/2588 sayılı TD) daimi giriş, ziyaretçi, geçici giriş kartları düzenlenir.
25. Okul gelişim modeli ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamaları ile ilgili çalışmalara başlanır, (çalışma takvimine göre) (TKY Uygulama Yönergesi 1999/2506 Sayılı TD)
26. Öğrenci-Veli-Okul Sözleşmesi olmayan öğrenciler için sözleşme düzenlenir. (MEB. EARGED 10.10.2005 tarih ve 112/3157, 2005/92 sayılı genelgesi)
27. Ortaöğretim kurumlarında öğrenci nakil ve geçişleri, "Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçişleri Yönergesi"(TD: 2005/2577 ve MTEY madde:76) doğrultusunda yapılır.
28. Okul müdürünün öğretmenlerle işbirliği halinde uygun bulacağı ve öğrencilerin her zaman kolaylıkla görebileceği yerlere; MEB'ce gönderilen veya tavsiye edilen Türk kültürü ve medeniyeti, önemli tarihi olaylar, kahramanlıklar, edebiyat ve sanatımızla ilgili tablolarla Türk büyüklerine ait portreler ve güzel sözler asılır. (1990/2325 sayılı TD)
29. Sabotajlara Karşı Önlem Planı, Sivil Savunma Planı, Yangından Korunma Planı her yıl güncellenerek ilgili birimlere teslim edilir ve söz konusu personelin eğitimden geçirilmesi sağlanır.
30. Kantin Denetleme Komisyonu, ayda en az bir kez okul kantinini denetler. (MEB APKK Başkanlığının 06.04.2004 tarih 2004/30, 24.10.2002 tarih ve 3211 sayılı genelgesi, MEB SİDB 17.04.2007 tarih 2007/33 sayılı genelgesi)
31. İlköğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlerinin seminer çalışmaları başlatılır. 32. Haftalık ders programı ve öğretmen nöbet görevleri hazırlanarak ilgililere tebliğ edilir.
33. Ders araçları, taşınır ve taşınmazların tahsis iş ve işlemleri yapılır. İlgililere zimmet fişi ile teslim edilir. (TMY- 26407 RG)
34. Yeni kayıt olan öğrencilerin e-okul işlemlerine başlanılır.
35. Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu kurulur ve toplanır. (Reh. Ve Psi. Dan. Hiz. Yönetmeliği madde:45)
36. Şube rehber öğretmenleri belirlenir. (zorunluluk olmadıkça öğrencinin mezuniyetine kadar değiştirilmez).
37. Engelli öğrencilerin durumları ilgili öğretmenlere bildirilir.
38.Kaynaştırma eğitimine alınacak öğrencilerle ilgili çalışmalar başlatılır. (BEP komisyonları kurulur) 39. Laboratuar, atölye vs. alanların kullanım planları hazırlanır ve ilgili yerlere asılır.
40. Sınavlara hazırlama ve yetiştirme kursları ile ilgili iş ve işlemlere başlanır.
41. Yardıma muhtaç öğrenciler tespit edilerek, gerekli yerlere bildirilir.
42. Sınıf ders defterleri ve sınıf öğrenci listeleri hazırlanır.
43. İl çerçeve programı temel alınarak Rehberlik ve Psikolojik Davranış Hizmetleri yıllık çalışma programı hazırlanır, bir örneği ilçe MEM ve RAM a gönderilir.
44. Hazırlık sınıfı bulunan okullarda seviye tespit sınavına girecek öğrenciler sınava alınır.
45. Okulun ders giriş ve çıkış saatleri ile personel giriş/çıkış saatleri ilgili kurumlara bildirilir. Gece bekçisi olmayan kurumlar ayrıca durumlarını ilgili mahalli karakola bildirir.
46. Ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı yapılır.
47. Mezun öğrenci dosyaları arşive kaldırılır.
48. Brifing dosyasının bilgileri yenilenir.
49. Okulun yıllık/aylık/günlük olarak temizlik planı hazırlanır.
50. Ortaöğretim kurumlarında 10. sınıflarda alan seçimi yaparak başka okula gidecek öğrencilerin nakilleri yapılır. (2006/32 sayılı genelge)
51. İlköğretim Kurumlarında öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu toplantısı yapılır.
52.Okul Aile Birliği yönetim kurulu toplantısı yapılır.
53. Web Sayfasının güncellemesi yapılır.

Devamı>>>>Bu bölümde yer alan tüm bilgilerAnyalya İlköğretim Müfetişlerinden alıntı yapılarak bilgi vermek amacıyla yayınlanmaktadır.
Hesaplama Sayfası Test Çöz Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.