MEB 2013-2014 Mesleki Çalışma (Seminer Çalışamaları)

Cuma, 6 Eylül 2013, 17:57 | MEB | 0 Yorum |

T.C. MİLLΠ EĞİTİM   BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve GeliştirmeGenel Müdürlüğü

Sayı : 86150397/774.02/2353161

………….. VALİLİĞİNE

(Milli Eğitim Müdürlüğü)

ilköğretimkurumlarındagörevliöğretmenlerin2013-2014 ders yılı başlangıcı mesleki çalışmaları yüz yüze eğitim yaklaşımı ile yapılacak “Mesleki Çalışmalar” ve ayrıca uzaktan eğitim yaklaşımıyla yapılacak “Mesleki Gelişim Eğitimi” olmak üzere iki kategoridedüzenlenecektir.

Mesleki çalışmalar 02-06 Eylül 2013 tarihleri arasında beş gün süreyle, Mesleki Gelişim Eğitimlerinin ise 09-12 Eylül 2013 tarihleri arasında dört gün süreyle uygulanacak ve uzaktan eğitim yayınma ilişkin altyapı ve teknolojik desteğin Yenilik ve Eğitim TeknolojileriGenel Müdürlüğünce sağlanacaktır.

Öğretmenleruzaktan eğitim yaklaşımıyla internetüzerinden eş zamanlı (canlı) olarak yapılacak mesleki gelişim eğitimlerini öncelikle kendi görev yaptıkları okullarda takip edeceklerdir. Okullarında internetaltyapısıuygun olmayan öğretmenleriniseinternetaltyapısıuygun okullarda seminerlerini tamamlamaları hususundaki planlama il/ilçe müdürlüklerince yapılacak, eğitim için gerekli ortamın hazırlanması ve öğretmenlerin eğitime katılım ile devamlarına ilişkin gerekli önlemler eğitimlerin yapıldığı okulların müdürlerince alınacaktır.

Eğitimin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden EK’te gönderilen ders dağılım çizelgesi ve uygulamaesasları çerçevesinde yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ömer BALIBEY Bakan a. Genel Müdür

 

İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2013-2014 DERS YILI BAŞLANGICI MESLEKİ ÇALIŞMALARI İÇİN DÜZENLENEN UZAKTAN EĞİTİM SEMİNERLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

 

A.Mesleki Çalışmalar (Yüz Yüze Eğitim Yaklaşımıyla Yapılacak)

1.      Mesleki çalışmalar 2-6 Eylül 2013 tarihleri arasında beş gün süreyle uygulanacaktır.

2.    Mesleki çalışmalarda öncelikli olarak, zümre öğretmenleri okul yöneticilikleri ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de görüşlerini alarak belirledikleri örnek uygulamaların paylaşımını yapacaklardır. Bu çalışmalardan arta kalan zamanlarda ise çalışma konuları ve araştırma konularının sunumları ile eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları yapılabilecektir.

Örnek uygulamaların paylaşımı: Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli (OTMG) temel alınarak her okulda her eğitim zümresinin eğitim öğretim yılı boyunca yaptığı ders içi ve ders dışı, örnek olabilecek ve yaygınlaştırılabilecek farklı yöntem-uygulamalar diğer öğretmenlerle paylaşılacaktır. Böylece Okul Temelli Mesleki Gelişim anlayışı da yaygınlaştırılacaktır. Bu süreçte;

–   Zümrelerce belirlenen ve okul yönetimi, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince uygun görülen bir yada bir kaç örnek uygulama her gün diğer öğretmenlerle paylaşılacak ve sunumların bitiminde karşılıklı değerlendirmeler yapılacaktır.

–   Sunumlarda görsel ve işitsel materyaller kullanılmasına özen gösterilecektir.

–   Sunum ve değerlendirmelerin birer ders saatini geçmeyecek şekilde planlanmasına dikkat edilecektir.

Çalışma konuları: Zümre öğretmenleri, okul yönetimi ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince ihtiyaç görülen konuların yanısıra;

–       Sınıf rehberlik faaliyetleri örnek uygulamalarının paylaşılması,

–       Yenilenen  okul öncesi eğitim ile ilköğretim programlarının incelenmesi,

–       Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr/duyurular/index.asp?ID=2 adresinde yer alan ders kitaplarının içeriklerinin incelenmesi,

–       İlköğretim  Kurumları  (İlkokul  ve  Ortaokul)  Haftalık  Ders  Çizelgesinin  Ortaokul Kısmında Değişiklik Yapılmasına ilişkin  28/05/2013  tarihli  ve  22  sayılı  Talim  ve Terbiye Kurulu Kararı eki Çizelge’nin incelenmesi,

–       Etkinlik havuzlarının (okul öncesi öğretmenler için) oluşturulması,

–       Değerler eğitimi,

–       Öğrenci proje ve performans görevlerinin hazırlamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin paylaşılması vb. konulardan oluşturulabilecektir.

Ayrıca Hz. Muhammed’in Hayatı, Kuran-ı Kerim, Arapça, Temel Dini Bilgiler derslerini anlatan ilköğretim kurumlarında görevli öğretmenler müdürlerine bilgi vererek en yakınlarında bulunan İmam Hatip Lisesi bünyesindeki İmam Hatip Ortaokulları veya bağımsız İmam Hatip Ortaokullarına giderek söz konusunu derslerle ilgili mesleki çalışmalara katılacaklardır.

Araştırma konuları: Okul yönetimi ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince ihtiyaç görülen konuların yanısıra;

–       Dezavantajlı çocuklar ve ailelerine yönelik yapılması gerekenler, yerel çözüm önerileri,

–       Özgün materyal geliştirme (branşlara göre ihtiyaç duyulacak materyallerin öğretmenlerce geliştirilmesi yöntemleri),

–       Proje hazırlama teknikleri vb. konulardan da seçilebilir.

 

B.Mesleki Gelişim Eğitimleri (Uzaktan Eğitim Yaklaşımıyla Yapılacak)

1.         İlköğretim kurumları öğretmenlerine yönelik, ders yılı başı mesleki çalışmaların 9-12 Eylül 2013 tarihlerini içeren ikinci haftasında uzaktan eğitim yaklaşımı ile mesleki gelişim eğitimi eşzamanlı (canlı) olarak yapılacaktır.

2.         Eğitime ilişkin yayın, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü stüdyolarından yapılacaktır. İnternet üzerinden yapılacak yayına http://uzem.eba.gov.tr.  adresinden ulaşılacaktır.

3.         İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince öncelikle her öğretmenin kendi okulunda seminerleri takip edebilmesi için planlama yapılacaktır. Bu kapsamda kaliteli internet bağlantısı alabilen okullar eğitim merkezi olarak belirlenecektir. Söz konusu okullar en geç 4 Eylül 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne uzem@meb.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla bildirilecektir.

4.         Okullarda yayın ve sunumlarının net ve kaliteli izlenmesi ve süreç içerisinde karşılaşılan sorunların hızlı bir şekilde giderilmesi amacı ile il mili eğitim müdürlükleri Türk Telekom Müdürlükleri ile işbirliği içinde olacaklardır.

5.         Her okulda eğitim için sadece bir internet bağlantısı yapılacaktır. Eğitim süresince aynı okulda birden fazla internet bağlantısı yapılması önlenecektir. Ayrıca internetin paylaşımlı olarak kullanıldığı okullarda internet paylaşımı, eğitim yayınının yapıldığı saatlerde kapatılacaktır.

6.         Eğitim yapılacak okulların sınıf veya salonlarında projeksiyon, ses sistemi gibi teknik imkânlar hazır olacak ve mümkünse yayın esnasında salonda gerektiğinde müdahale etmek ve yayının kaliteli olarak alınmasını sağlamak amacıyla bilgisayar alanında uzman bir personel bulundurulacaktır.

7.         Eğitimin izlendiği okul yöneticileri eğitimin amacına uygun olarak yürütülmesiden, devam ve devamsızlığın takibinden sorumlu olacaklardır.

8.         Eş zamanlı (canlı) eğitime hukuki mazaretleri nedeni ile katılamayan öğretmenler bu eğitimleri http://uzem.eba.gov.tr. internet adresinden sonraki zamanlarda da izleyebileceklerdir.

9.         Eğitime katılan öğretmenlerimiz uzaktan eğitim programının bitimini takip eden haftanın ilk işgününde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayınlanacak olan Değerlendirme Anketleri’ni dolduracaklardır.

10.     Okul müdürleri eğitim faaliyetinin bitimini takiben yapılan eğitim ile ilgili ekli “Uzaktan Eğitim Yönetici Değerlendirme Formu”nu doldurup ilçe/il milli eğitim müdürlüklerine, il milli eğitim müdürleri de il genelini kapsayan değerlendirmelerini yaptıktan sonra Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Program Hazırlama ve İzleme Grubuna gönderecektir.

11.     10 Eylül 2012 Salı, 11 Eylül 2013 Çarşamba ve 12 Eylül 2013 Perşembe günleri son saatlerde yapılacak yenilenen öğretim programlarının tanıtımları ile ilgili eğitimlere sadece ilgili branş öğretmenlerinin katılımı sağlanacaktır. Örneğin değişen okul öncesi programının tanıtımı eğitimine sadece okul öncesi öğretmenleri katılacaktır.

12.     Seminer programlarının amacına uygun olarak yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesinden kendi görev alanları itibariyle okul, ilçe ve il milli eğitim müdürleri sorumlu olacaktır.

UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU
İl/İlçe
Salon
Grup
1. Fiziki mekân ile ilgili görüşler
2. Teknik donanım ile ilgili görüşler
3. Katılımcıları ilgi ve motivasyonu ile ilgili görüşler
4. Katılımcıları seminere devamları ile ilgili görüşler
5. Eğitime ilişkin genel görüşler
Tarih :…………………………. İsim/Unvan :………………………….. İmza :…………………………..
MEB EK – 2 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 EYLÜL MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ
TARİH SAATLER SÜRE EĞİTİM KONULARI ÖĞRENME- ÖĞRETME YAKLAŞIMI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Konu Adı
1. GÜN 09/09/2013 Pazartesi 10.00-10:30 30 dk. Açılış Konuşması Uzaktan Nabi AVCI Millî Eğitim Bakanı
10:40-11.30 50 dk. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli Uzaktan Semih AKTEKİN
11:40-12:30 50 dk. Benim Öğretmenlerim Uzaktan Rasim ÖZDENÖREN
2. GÜN 10/09/2013 Salı 09:30-10:20 50 dk. Yansıtıcı Düşünme ve Mesleki Gelişim Uzaktan Doç. Dr. İ.Hakkı ÖZTÜRK
10:40-11:30 50 dk. Ödev, Proje ve Performans Değerlendirme Uzaktan Doç. Çavuş ŞAHİN
11:40-12:30 50 dk Okul Öncesi Eğitimi Programı Uzaktan Prof.Dr.Neriman ARAL
3. GÜN 11/09/2013 Çarşamba 09:30-10:20 50 dk. Eğitimde Yeni Ufuklar Uzaktan Prof. Ertuğrul YAMAN
10:40-11:30 50 dk. Değerler Eğitimi Uzaktan Prof. Ertuğrul YAMAN
11:40-12.05 25 dk. İngilizce (2 – 8. Sınflar) Öğretim Programı Tanıtımı Uzaktan Doç.Dr. Arda ARIKAN
12:15-12:40 25 dk. Matematik Dersi ( 5,6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı Tanıtımı Uzaktan Doç Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU
4. GÜN 12/09/2013 Perşembe 09:30-10:00 30 Dak Kapanış Konuşması Uzaktan Doç.Dr. Yusuf TEKİN
10:10-11:00 50 dk. Ölçme ve değerlendirmede en sık yapılan yanlışlar Uzaktan Prof.Dr.Şener BÜYÜKÖZTÜRK
11:20-12:10 50 dk. Aile Eğitim Programı Tanıtım Semineri Uzaktan Rahime Beder ŞEN
12:20-12:45 25 dk. Beden Eğitimi ve Spor Dersi ( 5,6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı Tanıtımı Uzaktan Doç.Dr.M.Levent İNCE
12:50-13:15 25 dk. Fen Bilimleri Dersi ( 3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı Tanıtımı Uzaktan Doç.Dr.Osman Nafiz KAYA
sorubak-2013-2014 dönem sonu seminer raporları imam hatip meslek dersleri-eba ingilizce dersi seminer raporu
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız

YAZ ANA SAYFADA YAYIMLAYALIM

Serbest Kürsü

  • Nick...: önceden 9 doğruyla geçiliyodu şimdi 10 doğruyla geçiliyomuş benimde iki dersim kaldı zorgibi
  • tuna: bişi sorcam benim gitmek itediğim okul puanı normaide 360 ama 11. sınıf 279 almışlar bu nasıl alıyor daha da düşermi
  • çift dikişi: merhaba derslerimkötü yıl sonu ortalamam 40,73 nasıl bir sonuş doğar bundan teşekkürler
  • Mardin: Varligon yeterde yinede burs bayramdan once yaptırılabilir mi
  • Mardin: Allah bizi unutmuş devlet niye hatırlarsın ki:)))
  • Mardin: Sanmam çunku benim de zayifim vardi ve almadim:))) ) şaka alirsin
  • derin: arkadaşlar ben 12. sınıftım mezunum yani şuan temmuzdaki bursu alıyor muyuz okuldaki memur evet demişti ama emin olamadım
  • BURSLU: Hayır kesilmez.Sınıfta kaldığın zaman sadece bir sene erken keserler.Ama burs kesilmez.Sınıfı geçtiyseniz sorun yok.
  • seda: Malesef ama illaki düşeceltir kontenjan puaninin düsmesini bekle
  • yiğit arda: madem küfür sevmiyorsan neden yorumları okuyorsun?