Sponsorlu Bağlantılar

Liselerde eğitim öğretimde yapılan değişiklikler 2013-2014

Pazar, 15 Eylül 2013, 21:29 | MEB | 6 Yorum | 17.021 okuma
Yazar admin

Liselerde eğitim öğretimde yapılan değişiklikler 2013-2014,orta öğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri , orta öğretim kurumları yönetmeliğinde sınıfta geçme değişkliği, orta öğretim kurumlarında devamsızlık değişimi

Ortaöğretimle ilgili 11 Yönetmelik ve 4 Yönerge içeriğinde bulunan 832 maddelik   mevzuathükümleri sadeleştirilip güncellenerek 227 madde ve 3 geçici madde olarak   ilk defa bir çatı Yönetmelik altında bir araya getirilmiş, Milli Eğitim Bakanlığına   bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretimkurumlarının eğitim, öğretim, yönetim   ve işleyişe ilgili bütün iş ve işlemleri Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin yayımlanmasına bağlı olarak;

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelikler

- Milli Eğitim Bakanlığı OrtaöğretimKurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği,

- Milli Eğitim Bakanlığı OrtaöğretimKurumlarıSınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,

- Milli Eğitim Bakanlığı OrtaöğretimKurumları Yönetmeliği,

- Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,

- Milli Eğitim Bakanlığı İmam-HatipLiseleri Yönetmeliği,

- Millî Eğitim Bakanlığı FenLiseleri Yönetmeliği,

- Millî Eğitim Bakanlığı SosyalBilimlerLiseleri Yönetmeliği,

- Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği,

- Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu ÖğretmenLiseleri Yönetmeliği

- Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve SporLiseleri Yönetmeliği

- Ortaokul ve OrtaöğretimKurumlarındakiÖğrencilerinDers Dışı Eğitim ve Öğretim   Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik,

Yürürlükten kaldırılacak Yönergeler

- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi,

- Anadolu Öğretmen Liseleri Öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinlikleri   Yönergesi,

- Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin   Yönergesi,

- Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasınaİlişkin Yönerge,

Bu Düzenleme ile Getirilen Yenilikler:

1- Artırılan okul kontenjanları Yönetmeliğe yansıtılmıştır. Buna göre; fen   liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ile   Anadolu sağlık ve sağlık meslek liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı   30, diğer ortaöğretim kurumlarında şube kontenjanları 34, olarak belirlenmiştir.

2- Tüm ortaöğretim kurumlarında bir ders saati 40 dakika olarak eşitlenmiştir.

3- Ayrı ayrı okul türüne dönüştürülen güzel sanatlar ve spor liselerinin yeni   durumları Yönetmeliğe yansıtılmıştır

4- Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu temel öğretimden ortaöğretime geçiş ve   yerleştirme sistemine yer verilerek Sistemin ayrıntılarının Yönerge ile düzenleneceğine   vurgu yapılmıştır.

5- Tüm ortaöğretim kurumlarının kayıt kabul, nakil ve geçişlerine yer verilerek   okulların özelliklerine göre iş ve işlemleri ortak kriterlere bağlanarak nakil   ve geçişler esnek hale getirilmiştir. Buna göre; aynı okul türünde sınırlama   olmaksızın, farklı okul türlerinde ise onuncu sınıfın sonuna kadar nakil yapılabilmesine   imkân verilmiştir. Yurtdışından gelen ve nakil şartlarını taşımayan öğrencilerin   sınavla öğrenci alan okullara nakline imkân verilmiştir (Örneğin yerleştirmeye   esas puanı tutan bir Anadolu meslek lisesi öğrencisi kontenjan bulunmak kaydı   ile Fen lisesine de Sosyal Bilimler Lisesine de Anadolu Lisesine de nakil olabilecektir.   Yurt dışından gelen öğrenciler ikametlerinin bulunduğu Anadolu liselerine gelebileceklerdir.)

6- Ortaöğretim kurumlarına devam zorunluluğu getirilerek, özürsüz devamsızlık   10 günle, özürlü özürsüz toplam devamsızlık ise 45 günle sınırlandırılmıştır.   Velinin yazılı beyanı özür belgesi kapsamında değerlendirilerek devamsızlıkta   velinin takip ve sorumluluğunun önemi artırılmıştır.

7- 6287 sayılı Kanun kapsamında ortaöğretimin zorunlu hale getirilmesine bağlı   olarak, öğrencilerin bir ortaöğretim kurumuna kaydettirilmesi ve devamının sağlanması   konusunda öncelikle veli sorumlu kılınmış, okul/kurum yöneticileri, millî eğitim   müdürleri mahalli ve mülkî idare amirleri ise yaptırım ve mevzuat hükümlerini   uygulama konusunda yetkilendirilmişlerdir.

8- Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde; sözlü ve ödevle değerlendirme   yerine proje ve performans çalışmasına yer verilmiştir.

9- Anayasal ve yasal düzenlemelere paralel olarak şehit ve gazi çocuklarının   nakillerinde kolaylık sağlanmıştır.

10- Tasdikname ile ilgili hükümler çıkarılarak, bununla ilgili kavramlar yeniden   düzenlenmiştir. Bu bağlamda öğrenim durum belgesi ile okul/kurum değiştirme   cezası kavramlarına yer verilmiştir.

11- Uygulamadaki puan ve notla değerlendirme esasına dayanan ikili ölçme değerlendirme   sistemi, sadece puanı esas alan tekli değerlendirme sistemine dönüştürülmüştür.

12- Başarı puanı 45 den 50 puana yükseltilmiş, öğrencinin, ders yılı sonunda   herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesine yönelik puanlar yeniden belirlenmiştir.   Buna göre iki dönem puanının aritmetik ortalaması en az 50 veya birinci dönem   puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olan öğrencilerin başarılı   sayılmasına dair hükümlere yer verilmiş, okul türlerine göre ortalama ile sınıf   geçilmesine ilişkin farklılık kaldırılarak bütün okul türleri açısından yıl   sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin başarılı sayılmalarına ve sınıf   geçmelerine imkân verilmiştir.

13- Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir   belgesi alan öğrencilere üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin hükme yer   verilerek, iftihar listesine işlerlik kazandırılmıştır.

14- Ortaöğretim sisteminde sınav sayısı ve çeşidi azaltılarak ortalama yükseltme   sınavları kaldırılmış, komisyon marifetiyle yapılan sorumluluk sınavları ise   ilgili dersin öğretmeni tarafından yılda iki kez (kasım-nisan) yapılacak şekilde   yeniden düzenlenmiştir.

15- Bilgi edinmeyle ilgili mevzuat doğrultusunda öğrencinin sınav notlarına   itirazda bulunabilmesine imkân verilerek, buna ilişkin süreç tanımlanmıştır.

16- İkili kültür anlaşmaları çerçevesinde öğrenci değişim programına göre yurt   dışına gidip dönen öğrencilerin kayıt kabul ve nakillerine ilişkin hükümlere   yer verilmiştir.

17- Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, sınıf bazında başarısız ders   sayısı en fazla 3 ders olanlar ile alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten başarısız   olanların sorumlu olarak sınıf geçmelerine imkân verilerek, sınıf tekrarının   azaltılması, başarının artırılması hedeflenmiştir.

18- Ortaöğretim kurumlarının eğitim ve öğretim faaliyetlerinde; üniversiteler,   sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla   işbirliği yapmalarını teşvik eden hükümlere vurgu yapılmıştır.

19- Zorunlu ortaöğretim kapsamında; sınıf tekrarına, öğrenim hakkının kullanılmasına,   kayıt şartlarının yitirilmesine ve disiplin cezasına bağlı olarak örgün ortaöğretimle   ilişiği kesilen öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesine   yönlendirilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

20- Ortaöğretim kurumlarının hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili dışındaki resmî   tatil günleri konusunda, Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri,   Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği   esas alınmıştır.

21- Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına bağlı olarak diploma   harcı kaldırılmıştır.

22- Zümre öğretmenler kurulu öğrenim süreçleri ve sınavlarla ilgili alınacak   kararlarda belirleyici hale getirilmiş olup; sınavların ortak, derslerin blok   olarak yapılmasına ilişkin süreç zümre öğretmenler kurulunun önerisine, öğretmenler   kurulunun kararına ve okul müdürünün onayına bağlanmıştır.

23- Okul müdürüne, öğrenciyle ilgili acil disiplin durumlarında 10 iş gününe   kadar tedbir kararı alabilme yetkisi verilmiştir.

24- Öğretmenlerin genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon alanlarında,   bilgi ve görgülerini artırmak, öğretmenlere yeni beceriler kazandırmak, eğitim   ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak amacıyla ders kesiminde   ve yeni ders yılı başlangıcı öncesinde mesleki çalışma yapmalarına ve bu çalışmanın   ücretlendirilmesine dair hükümlere yer verilmiştir.

25- Bireylerin hayat boyu eğitim uygulamaları kapsamında okulların bina, tesis,   araç-gereç, personel ve kapasitelerinden azamî derecede yararlandırılmasına   imkan verilerek, okulların hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dâhil olmak   üzere gerektiğinde 07.00-24.00 saatleri arasında yıl boyunca açık bulundurularak,   şartları uygun olan bütün okullardan tam gün tam yıl yararlanılabilmesine imkan   verilmiştir

Alıntı: Memurlar.Net

sorubak-2014 yeni yönetmelik-2013-2014 eğitim öğretim Yönetmeliği-2014 egitim yönetmeliği

"Liselerde eğitim öğretimde yapılan değişiklikler 2013-2014" içeriği hakkında 6 Yorum yapıldı.
Bir Soru Sorabilir veya Düşünceni Bizimle Paylaşabilirsin.
(Yorumunuz Ana Sayfada Yayımlanır)

 1. […] Liselerde eğitim öğretimde yapılan değişiklikler 2013-2014 […]

 2. öğrenci diyor ki:

  bn anadolu teknik lisesi ne gidiyorum
  ama ulaşımı çok zor anadolu öğretmen lisesine nakil almak istiyorum
  yardım larınızı bekliyorum
  lütfen yardım edin

 3. öğrenci diyor ki:

  ayrıca 9. sınıf öğrencisiyim

 4. öğrenci diyor ki:

  bilgisi olan lütfen yardımcı olsun
  tşk ederim

 5. Please diyor ki:

  anadolu teknikten imkanı yok anadolu öğretmene bende anadolu lisesi kazandım 460 puanla sağlık meslek lisesine geçmek istiyorum almıyorlar puanımda yetiyor oranın taban puanı 383

 6. karabüklü diyor ki:

  imam hatipe gelin bence .p

YAZ ANA SAYFADA YAYIMLAYALIM

Sponsorlu Bağlantılar

Serbest Kürsü

 • hayrunisa: ben 6.sınıftayım 389 aldım kazanır mıyım
 • naili: 10.sinifa gidiyorum genel siralamam 4.300 kazanabilor miyim lütfen bilgisi olan arkadaşlar cevap versin Teşekkürler
 • diyar: arkadaşlar 6. sınıfım 7 ye geçeceğim sıralamanın ve puanımın ne kadar olması gerektiğini söylermisiniz lütfen çok merak ediyorum ???
 • ikbal esma: ek sınav yapılması için ne kadar istekde bulunursak bizim için iyi olur.bende üniversiyeyi kazandım zorunlu 1 dersim var ek sınavın mutlalka olması gerekiyor.
 • melek: 9. Sinifda ingilizce ve fizikden sorumlu kaldim fizik dersini verdim ortalamam 51 oldu ama ingilizce sorumlulugum hale duruyor ortalamayla gecmem gerekmez mi
 • Davetsiz Misafir: Arkadaşlar isterseniz 70 bininci olun liste hazırlayıp o listeyi ankaraya milli eğitim bakanlığına gönderilip seçiliyor yani herkes kazanabilir.Benim okul...
 • atarĺı ergen: Bir bilgi verin ama bu kadar saçma sapan bir sistem olamaz
 • aylin: naciye kardeşim aynı durumdayız. krediyi tamamladım ama zorunlu 1 dersten kaldım. mezun olmak için ek sınava ihtiyacım var. bu sene yök okullara kayıt saklanması için bir...
 • nihal: ben 5.sınıfım puanım 452,5030 5818. ilde 143. yüm 5.sınıfım diğer çocuk kontenjanı kazanırmıyım net cevap verin kazandı yada kazanmadı
 • naciye: Meraba ben 3. Sınavın kayıt yenileme tarihini kaçırdım bu sınavla mezun olabilirimama malesef olamadı. Üstelik uni. Yi de kazandım. ama kayıt yaptırmak için mezun olmam...
 • anne: allah rızası için son sınıfta okumaya hakkı olmayan ve devamsızlıktan kalanlar için çıkarın artık oğlum bazı nedenlerden dolayı iki ay varken devamsızlıktan okulu bıraktı...
 • harry: Merhaba, ben Bay harryjohnson, özel kredi borç veren kim hayat zaman fırsat kredi veriyor. Acil bir kredi borçlarını temizlemek için ihtiyacınız var ya da işinizi...
 • Jale: Kzanman imkansız ben geçen sene girdiğimde 448 aldım da kazanamıdım
 • Jale: 6.sınıfım puanım 436 sıralamam 6624 kazanır mıyım?
 • yelda: Ben 11 sınıf bitti ama ortalama 67 ama dil ant çakıldım kalmam demi cevap bekliyorum