Belirli Gün Ve Haftalar-Birleşmiş Milletler Haftası - - Sorubak.com Belirli Gün Ve Haftalar-Birleşmiş Milletler Haftası - - Sorubak.com

Sorubak.Com
 
Sorubak.Com
SORUBAK İSTATİSTİKİ BİLGİLER
16 Ana Kategori
123 Alt kategoride
Toplam:115.306
Dosya/Program bulunmaktadır.

Toplam:
4.804 -Bilgi/Haber,
1.283-Şiir
101-Duyuru
60 -Forum Linki
141.794-Yorum,
1.226-İçerik,
222-Video
200-Eğitsel Oyun
Mevcuttur.

» »
 • Rasgele Belirli Gün Ve Haftalar
 • Ahilik Haftası| Ankaranın Başkent OLuşu| Anneler Günü| Zafer Bayramı| Yeşilay Haftası| Orman Haftası| İnsan Hakları Haftası| Çanakkale Zaferi| Cumhuriyet Bayramı| Kızılay Haftası| 23 Nisan Ulusal Egemenlik| Dünya Çocuk Günü|
  Tümünü Göster
 • Belirli Gün Ve Haftaları Dosya Olarak İndirmek İçin Tıklayınız

  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ

  ( 24 Ekim )

   

  24Ekim 1945 Birleşmiş Milletler Örgütünün Kuruluş Tarihidir. Örgüte üye tümülkelerde 24 Ekim, Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanır. BirleşmişMilletler Örgütü evrensel barışı, uluslar arasında güvenliği ve dayanışmayısağlamak amacıyla kurulmuştur. Uluslararası en büyük kuruluştur. BugünBirleşmiş Milletler'in 176 üyesi vardır. Bu sayı güngeçtikçe artmaktadır.

  24 Ekim günükuruluşa üye ülkelerin gazete, dergi, radyo ve televizyonları Birleşmiş Milletler'le ilgili yayınlar yapar. Okullarda Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacı, organları tanıtılır,çalışmaları, çabaları anlatılır.

  Tarih boyuncauluslararasında anlaşmazlıklar hep süregelmiş, sonunda çoğu zaman savaşlarolmuştur. Savaşlar uluslararası anlaşmazlıklara çözüm getirmemektedir.

  Uluslararası en büyük savaşlardan ilki Birinci DünyaSavaşı dır. Bu savaşta ülkeler ikiye ayrıldı. Dört yıl süren bu savaş sonundabirçok insan öldü. Çocuklar yetim, öksüz kaldı. Ülkeler kana bulandı.

  Savaş sonundaülkelerin endüstri, tarım, ulaştırma gibi gelir kaynaklarında büyük azalmalaroldu. Ülkelerde yokluk ve açlık yaygın duruma geldi. Bu acı görüntüyügözleyenler uluslararası sorunların ancak barışçı yollarla çözümlenmesi gerektiğine inandılar. Bununiçin aralarında 28 Nisan 1919'da Milletler Cemiyeti Antlaşmasını imzalayarakMilletler Cemiyeti'ni kurdular. Milletler Cemiyeti'nin az üyesi olduğundanönemsenmedi, gelişmedi. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması MilletlerCemiyeti'nce engellenemedi. İkinci Dünya Savaşı sürerken 26 ülkenintemsilcileri Amerika'nın San Fransisko kentindetoplanıp insanlığı savaşların yıkımından korumak için karar aldılar. Ortak birbildiri yayınladılar. Birleşmiş Milletler Yasası hazırlandı. Yasanınonaylanması ile 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu.

  BirleşmişMilletlerin amaçlarını bağlı olduğu ilke ve hedefleri belirleyen antlaşma 111maddeden oluşur. Türkiye bu antlaşmayı 15 Ağustos 1945 tarih ve 4801 sayılıyasa uyarınca 28 Eylül 1945 günü onaylamıştır.

  Birleşmiş Milletler tanımak için örgütünkuruluşunu, amaçlarını, ilkelerini, çalışma organlarını yakından inceleyelim.

   

  BirleşmişMilletlerin Amaçları :

  ·        Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek.

  ·        Ülkeler arasında iyi ilişkileri pekiştirmek.

  ·        Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğinisağlamak.

  ·        İnsanlık sorunlarının çözümünde, temel hak ve özgürlükleringeliştirilmesinde birlikte çalışmalar yapmak.

   

  BİRLEŞMİŞMİLLETLERİN ANA ORGANLARI

  BirleşmişMilletler Örgütü yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak için ana organlaroluşturmuştur. Bu organların başlıcaları şunlardır:Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası AdaletDivanı, Genel Sekreterlik.

  GenelKurul :

  Üyedevletlerden oluşur. Her üyenin Genel Kuruldaki temsilcileri beş kişiden çokolamaz. Genel Kurulun Görevleri Şunlardır;

  ·        Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda önerilerdebulunmak.

  ·        Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, herkonuda önerilerde bulunmak.

  ·        Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların,barışçı yollarla çözümü için önerilerde bulunmak.

   

  GüvenlikKonseyi :

  Siyasalalanda bir yürütme organıdır. 11 üyesi olan bu kurulun görevleri şunlardır ;

  ·        Birleşmiş Milletler'in amaç veilkelerine uygun biçimde barış ve güvenliği korumak.

  ·        Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlüçekişmeli durumu soruşturmak.

  ·        Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarınıönermek.

  ·        Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.

  ·        Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığınıaraştırarak, izlenecek yolu önermek.

  ·        Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemleralmak.

   

  Ekonomikve Sosyal Konsey :

  Genel kurulca seçilen 27 üyeden oluşur.Üyelikleri sona erenler yeniden seçilebilirler. Başlıca görevleri şunlardır ;

  Birleşmiş Milletler'inekonomik ve sosyal çalışmalarınıyürütmek.

  Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürelkonularda raporlar hazırlamak.

   

  UluslararasıAdalet Divanı :

  Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayıAdalet Divanı'na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar, Genel Kurulve Güvenlik Konseyi'nce seçilirler. Görev süreleri dokuz yıldır. Divanda birdevletten iki yargıç bulunamaz. Uluslararası Adalet Divanı, Hollanda'nınbaşkenti Lahey'dedir.

   

  GenelSekreterlik :

  Genel Sekreterlik, Birleşmiş Milletler'in öbür organlarının çalışmaları için gerekliortam ve koşulları sağlar. Ortaya konan program ve politikaları uygular.Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıpGüvenlik Konseyi'ne sunar.

   

  BİRLEŞMİŞMİLLETLER ÖRGÜTÜNE YARDIMCI KURULUŞLAR

   

  UNESCO : BirleşmişMilletler Örgütü'ne üye ülkelerin bilim, kültür ve sanat alanındakiçalışmalarına yardımcı olur.

  FAO : Uluslararasıbesin örgütüdür. Yoksul ülkelere gerekli besin yardımı yapılmasında öncülük eder.

  UNRA : Yurdundanayrılıp başka ülkelere göç edenlerin sorunları ile ilgilenir. Göçmenlereyardımcı olur.

  WHO : Dünyada sağlık problemlerinin çözümü için çalışır.

  ILO : Uluslar arası iş güvenliği konularında birliğinsağlanmasına yardımcı olur.

  UNICEF : BirleşmişMilletler Çocuklara Yardım Fonu'nun kısaltılmış adıdır. Amacı yeni doğan,büyümekte olan çocukların, gençlerin sorunları ile ilgilenmektir.

   

    
  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ

  Hiç bir millet dünyada

  Tek başına yaşamaz.

  Tek başına uygarlık

  Yollarını aşamaz !

   

  24 Ekim günü

  Milletlerin günüdür !

  El ele tutunanlar

  Bu birlikle öğünür.

   

  Birleşen milletlere

  Dünyada barış vardır.

  Bilgi alanlarında

  Topluca yarış vardır.

   

  Savaş için hazır ol.

  Bu birliğin içinde !

  Milletler yaşamalı

  Bu birliğin içinde

  M. Faruk GÜRTUNCA

  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

  “Birleşmiş Milletler” kuruldu bugün,

  her ülke, her ulus şimdi çok mutlu.

  Önleniyor nerede bir savaş çıksa,

  İnsanlar hayattan daha umutlu.

   

  Özgürlükler için pek çok çalışır,

  Amacı : Barışı hep korumaktır.

  Mezhep, dil, cins, ırk farkı yapmadan,

  Bütün insanlığa ışık tutmaktır.

   

  Açlığa çareyi onlar düşünür,

  Her ulusa kültür vermek isterler.

  İki ülke nerde harbe tutuşsa,

  Durmazlar, araya hemen girerler.

   

  Büyük Atatürk de, barı isterdi :

  “Yurtta sulh, cihanda sulh” dedi durdu.

  Sevinçliyiz şimdi, tüm dünya mutlu,

  “Birleşmiş Milletler”, bugün kuruldu.

  Hasan ŞEN

  BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

  Birlikte millet yapar,

  Yaşar hakka tapanlar.

  Her zaman zorluğu aşar,

  El birliği yapanlar...

   

  Bir elin sesi çıkmaz,

  Topluluktan bıkılmaz.

  Bu amaçta, bu yolda

  Birleşenler yıkılmaz...

   

  Kolay kolay sökülmez,

  Perçinleşen bükülmez.

  Birleşirse milletler,

  Boş yere kan dökülmez...

   

  Kuvvet doğar birlikten,

  Düzenlikten, dirlikten...

  En çetin düşman yılar,

  Böyle beraberlikten.

  Hakkı SUNAT
  EN ÇOK HİT ALANLAR
  5.sınıf matematik soruları Hit
  735.569
   
  2.sınıf matematik soruları Hit
  628.461
   
  6.sınıf matematik soruları (900 adet) Hit
  529.362
   
  8.sınıf matematik soruları (800 adet) Hit
  479.070
   
  3.sınıf matematik problemleri Hit
  454.619
   
  Tüm Hit Alanlar

  Son Eklenen Dosyalar

  basit elektrik devresi sunu
   
  değerler eğitimi 2016 nisan ayı raporu
   
  7.sınıf türkçe zamirler sunu
   
  7.sınıf türkçe parçada anlam sunu
   
  7.sınıf türkçe fiiller sunu
   
  7.sınıf türkçe ek fiiller sunu
   
  7.sınıf türkçe cümlede anlam sunu
   
  9.sınıf matematik 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevaplar
   
  10.sınıf matematik 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016
   
  11.sınıf matematik 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016
   
  12.sınıf matematik 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016
   
  9.sınıf ingilizce 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016
   
  11.sınıf ingilizce 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016
   
  5.sınıf türkçe tarama sınavı 2016
   
  4.sınıf türkçe 2.dönem tekrar testi
   
  4.sınıf fen ve teknoloji konu tarama testi
   
  4.sınıf İngilizce 2.dönem 2.yazılı 2015-2016
   
  4.sınıf Matematik 2.dönem 2.yazılı 2015-2016
   
  10.sınıf ingilizce 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016
   
  matematik 4.sınıf 2.dönem 2.sınav soruları 2015-2016
   
  Tüm Yeni Programlar