222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun önemli maddeleri... (Sorubak)
Sorubak.Com


222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun önemli maddeleri...

Sorubak Bilgi width="50%" valign="top">
12.1.1961 tarihli 10.705 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun önemli bölümleri ve.

Kayıt ve Kabul:

Kanunun 46 maddesinde; Her çocuk, mecburi ilköğrenim çağına girdigi Öğretim Yılı başında 3 üncü madde gereğince ilko ; ğretim ve kabul edilir okuluna kayıt. Her veli yahut Vasi veya aile başkanı, çocuğunu zamanında ilköğretim okuluna yazdırmakla yükümlüdür.

Bu kanunda sözü geçen "aile başkanı" deyiminden maksat, veli veya Vasi durumunda bulunmadığı halde ilköğretime devama mecbur olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran veya barındıran, yahut da çalıştırandır.

Mecburi Öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremiyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir.

Aynı kanunun 48 maddesinde; az 15 gün önce tr her yil Derslere başlamadan, MUHTARLAR okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi Öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir üç nüsha Çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir. Diğer nüshasını da yanlarında saklarlar. Çocuklarını zamanında okula yazdırmalarını, veli yahut Vasi veya aile başkanlarına bildirir ve ilan ederler.

Mecburi Öğrenim çağında olup da belirli zaman içersinde okula yazdırılmıyan çocukları, okul müdürleri kendiliklerinden okula kaydeder ve devam ettirilmesini veli yahut Vasi veya aile başkanlarına bildirirler. Bu gibi çocuklar yine de okula gelmezlerse; haklarında devamsız öğrenciler gibi işlem yapılır.
/> Nüfus hüviyet cüzdanı bulunmıyan veya henüz kaydı yaptırılmamış bulunan çocukların yaşları, çocuklar görülmek suretiyle, ihtiyar kurullarınca tayin ve tesbit olunarak bunlar nüfus

Kanunun 50 maddesinde de birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz. denilmektedir.
51.maddesinde Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası "İlköğretim haftası" dır. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak programa göre hafta içinde türlü yollarla ilköğretimin önemi belirtilir.

Okula Devam
52 maddede; Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemiyen çocuğun durumunu en geç üç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür.

mulki amirler, ilköğretim müfettişleri ve Zabıta teşkilatı ilköğrenim çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla veli yahut Vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımla ve onu türlü tedbiri almakla vazifelidirler.

53.maddede; Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul idarelerince ve ilköğretim müfettişlerince araştırılarak devama engel olan maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine Çalışılır. Bu sebeplerin giderilmesi mümkün olmadığı takdirde durum, köylerde muhtara, diğer yerlerde mulki amirlere bildirilir. Bu makamlarca gerekli tedbirler alınır.
Okul idareleriyle muhtar ve mulki amirlerin bu vazifeleri devamsız öğrenciler hakkındaki kovuşturmanın her safhasında devam eder.

54 maddesinde-55 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı zorlayıcı Sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren Ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe , tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle Öğrencilere bir yıl içinde 15 günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir.

Madde 55 - Hastalık, sel, kar, deprem ve yangın gibi okul idaresince takdir edilecek sebeplerle okula gelemeyen öğrenciler izinli sayılırlar. Bu hallerin dışında 53 üncü madde gereğince yapılacak teşebbüs ve alınacak tedbirlere rağmen;
a) Çocuğunu okula göndermeyen;
b) Verilen izin müddetini geçiren;
c) Geç nakil yaptıran;
d) Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren;
e) Çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okul idaresine bildirmeyen;

Öğrencinin veli veya Vasi veya aile Başkanları, okul idaresince köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde mulki amirliğe hemen bildirilir. Muhtarlar ve mulki amirler en geç üç gün içinde durumun veli veya Vasi veya aile başkanlarına tebliğini sağlarlar. (Değişik son cümle: 24/4/2003-4854/1 md.) Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek geçerli Sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi halinde idari para cezasıyla cezalandırılacağı bildirilir.

56 maddesinde - (Değişik: 23/1/2008-5728/282 md.)
Muhtarlıkça veya mulki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için Onbeş Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

57 maddesinde - (Değişik: 23/1/2008-5728/283 md.) Okul idareleri ve mulki amirliklerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerç ; ege uymayan beyanda bulunanlara yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

59. maddesinde; İlköğrenim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmiyenler, hiçbir resmi ve özel iş yerinde veya her ne surette olursa olsun Çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar .
İlköğretim kurumlarına devam ettiklerini belgeliyenler ise, çocukların çalıştırılmasını düzenliyen kanun hükümleri uygulanmak şartiyle ancak ders Zamanları dışında bu gibi yerlerde çalıştırılabilirler.
İlköğretim çağında bulunan ve mecburi ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların bu kanunda gösterilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılmasına izin verilmiş olunanlar dışında, her ne ad altında kurulmuş olursa olsun, özel kurs ve dersanelere Kabulü yasaktır.
(Değişik dördüncü fıkra: 23/1/2008-5728/284 md.) Yukarıdaki hükümlere aykırı davrananlara dörtyüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari ; para cezası verilir.

(Mulga beşinci fıkra: 23/1/2008-5728/578 md.) (Ek: 24/4/2003-4854/5 md.; Değişik altıncı fıkra: 23 / 1 / 2008-5728/284 md.) Bu Kanunda yazılı olan İdari Para Cezaları Mahalli mulki amir tarafından verilir.

Okulların Arsa ve Arazi İşleri

kanunun 61.maddesinde; Meyhane, kahvehane, Kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü iç ; ki Satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur

Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen İşyerleri ile okullar arasında 100 metre şartı aranmaz.

Bununla ilgili esaslar İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir
Kanunun 62 maddesinde; İlköğretim okuluna tahsis edilmek üzere komisyonca seçilen Devlete, özel idarelere, belediyelere veya köy Tüzel kişiliğine ait arazinin, miktar ve yerini gösteren birer tutanak Tanzim edilerek valilik yolu ile ve arazinin aidiyetine göre Maliye Bakanlığının veya diğer idarelerin yetkili mercilerine gönderilir. Bu makamların tasdiki ile bu arazi parasız okula tahsis olunur.

Okula gelir sağlamak maksadiyle seçilen topraklar, 50 dekardan fazla olamaz.
64.maddesinde; Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında 2 dekardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur
Kanunun 65.maddesinde; Okullar için tahsis , Satınalma veya kamulaştırma yoliyle sağlanan topraklarla bu topraklar üzerinde yapılacak bina veya tesisler, bulundukları yerlere göre köy veya Özel İdareler adına tapuya tescil edilir.
Bunların ve bu Kanunun yürürlüğe girdigi tarihten önce yapılmış olan okul, Binaları ile tesislerinin daimi bakım ve onarım giderleri, bulundukları yerlere göre özel idare veya köy bütçelerinden karşılanır.
kanunun 67.maddesinde; Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlariyle müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için 500 ila 1.000 metre karelik bir arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsasından veya uygulama bahçesinden yahut okula gelir sağlıyacak araziden ayrılır. Öğretmenler, bu bahçelerden parasız faydalanırlar; fakat kiraya veya ortaklığa veremezler.

Kanunun 76 maddesinde; İlköğretime ait gelir kaynakları şunlardır:
a) Her yıl Devlet gelirlerinin% 3 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar, < br /> b) Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç ve 1960 mali yılında ilköğretime tahsis edilen miktardan az olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az% 20 si oranında konulacak ödenekler,
 

Mevzuat Haberleri        Güncel Haberleri            KPSS Haberleri         SBS Haberleri
ALS Haberleri               TUS Haberleri                 ÜDS Haberleri           DGS Haberleri
YÖS Haberleri               YGS-LYS Haberleri        KPDS Haberleri         YDS Haberleri
PMYO Haberleri           AİO-AÖL Haberleri       MTSS Haberleri        Diğer Sınav Haberleri

İlk yorumu siz yapın !

BENZER HABERLER
Yönetici Atama Yönetmeliğinde neler değişti? 27 Ocak 2016
 
2016 Şubat ataması duyurusu ve kontenjanları
 
4 Ocak 2016 Kar Tatili Olan İller
 
Sorubak'taki dosyaları nasıl açabilirim?
 
Memurlar Ocak 2016'da ne kadar zaman alacak?
 
2016 ÖSYM Sınav Takvimi
 
Özel Okula Teşvikte bin 840 kontenjan boş kaldı
 
MEB Ders Kitapları 2015-2016
 
2015-2016 Lise ve Ortaokul Dinleme Metinleri
 
2015 yılı özel okullar teşvik tercih sonuçları
 
 
Hesaplama Sayfası Test Çöz Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.